Organitzen:
Modalitat d'impartició
Presencial
ECTS
180
 • Presentació

  L’ISCREB va iniciar l’adaptació dels seus estudis a les exigències de l’espai universitari europeu, és a dir, del Pla Bolonya el curs 2008-2009 .

  Bolonya suposa l’adaptació dels plans d’estudi al nou creditatge, conegut com ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que implica una forma diferent de comptabilitzar les hores de treball de les assignatures. Si abans un crèdit eren 10 hores lectives, ara cada ECTS significa 25 hores de dedicació dels alumnes en les quals s’inclouen tant les hores lectives, com l’estudi personal i els exàmens, de manera que el centre d’interès es desplaça vers l’aprenentatge de l’alumne. Adoptar aquesta nova mesura de còmput de la tasca acadèmica ha suposat dur a terme algunes modificacions tant pel que fa referència al disseny del pla d’estudis (assignatures, metodologies...) com al calendari acadèmic.

  En la modalitat de presencial, l'oferta dels estudis de Batxillerat l'efectuem de forma cíclica. Cada any acadèmic, s'imparteix el primer curs per tal d'assegurar l'accés als alumnes a les matèries introductòries del pla d'estudis i s'oferirà de forma alternativa el segon o el tercer curs. 

 • Destinataris
  • Tota persona interessada en aprofundir l’estudi del fet religiós i de la teologia. Estudiants universitaris interessats pel fenomen religiós i la seva problemàtica actual.
  • Catequistes, responsables i militants de grups, moviments o serveis de les nostres parròquies i comunitats cristianes.
  • Laics i religiosos que vulguin aprofundir en la vida espiritual.
  • Professorat de Religió d’ESO i Batxillerat, ja que hi troba la preparació teològica i pedagògica per tal d’obtenir la “Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica” (DECA) d’aquests nivells d’ensenyamment.
 • Normativa sobre l’Examen comprensiu que te lloc al final del Batxillerat

  Aquesta avaluació es pot preparar al llarg de l’assignatura del Seminari de Síntesi Teològica en el qual cal elaborar i presentar un treball escrit que demostri la capacitat de plantejar l’argument elegit i redactar una Memòria, com a final del Seminari de Síntesi, en la qual s’articulen coherentment els continguts centrals de Ciències Religioses entorn d’un eix vertebrador. Aquesta memòria serà qualificada per una comissió formada per dos professors i presidida per un representant de la Facultat de Teologia de Catalunya, i haurà de tenir entre 20 i 30 pàgines.

  Altres opcions que s’ofereixen:

  Examen oral: presentar un tema monogràfic que demostri la capacitat de plantejar l’argument elegit durant 15 o 20 minuts i, exposar un tema durant 15 o 20 minuts escollit d’entre dos que són proposats per la comissió. Després, aquesta pot formular preguntes o afegir comentaris durant 25 o 30 minuts.

  Examen escrit: presentar un treball escrit que demostri la capacitat de plantejar l’argument elegit i elaborar un tema triat entre dos proposats amb un temps límit de dues hores. La monografia és examinada també per la comissió.
   

 •  

Agenda
9 de juny de 2023
Batxillerat

Últim dia de classes

Del 12 al 16 de juny de 2023
Batxillerat

Període d’avaluació del segon semestre

20 de juny de 2023
Batxillerat

Dia d’incidències d’avaluació de segon semestre

Batxillerat presencial: dia d’incidències d’avaluació de segon semestre.

28 de juny de 2023
General

Data límit per a lliurar les actes de segon semestre

Batxillerat i Llicenciatura presencial: Data límit per a lliurar les actes de segon semestre.…

Del 3 al 7 de juliol de 2023
Batxillerat

Inscripció pels exàmens d’assignatures pendents (3a i 4a convocatòries)

Batxillerat presencial: Inscripció pels exàmens d’assignatures pendents (3a i 4a convocatòries…