Evangelis Sinòptics i Actes

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 6
Curs: 2
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  L'estudi dels evangelis sinòptics i del llibre dels Fets és nuclear per interpretar correctament la persona i el missatge de Jesús de Natzaret. Recollint les paraules del Concili: “Ningú no ignora que, d’entre totes les Escriptures incloent-hi el Nou Testament, els Evangelis són, amb raó, les més importants, ja que són el testimoni principal de la vida i doctrina del Verb Encarnat, Salvador nostre” (Dei Verbum 18). Abans d’iniciar l’estudi propi de cada evangelista, valorarem l’origen i la naturalesa dels evangelis, imprescindible per comprendre’ls des del que volen ser, i donarem una breu ullada a les diverses aproximacions exegètiques als textos. Sobretot ens caldrà conèixer a fons els aspectes essencials, històrics, literaris i teològics, de cada evangelista, posant una especial atenció en la manera com cadascun transmet la fe a la seva pròpia i concreta església. Descriure les seves peculiaritats des del que es pretén oferir donarà profunditat i riquesa a la lectura. L'assignatura es complementarà amb la lectura sinòptica de textos escollits dels evangelis.

 • Continguts

  1. Introducció als evangelis sinòptics

  1.1. Escrits sobre Jesús i la selecció dels quatre evangelis
  1.2. L’ús del terme evangeli
  1.3. L’evangeli com a gènere literari
  1.4. El problema sinòptic
  1.5. La formació dels evangelis
  Tradició oral
  Composicions anteriors als evangelis
  Composició dels evangelis

  2. L’Evangeli segons Marc

  2.1. Composició
  2.2. Temes històrics: autor, lloc, temps, comunitat receptora
  2.3. Aspectes literaris i narratius
  2.4. Contingut i estructura
  2.5. Aspectes teològics
  a. Anunci evangèlic
  b. Teologia de la Creu
  c. Cristologia
  d. Discipulatge

  3. L’Evangeli segons Mateu

  3.1. Composició
  3.2. Temes històrics: autor, lloc, temps, comunitat receptora
  3.3. Aspectes literaris i narratius
  3.4. Contingut i estructura
  3.5. Aspectes teològics
  a. Debat amb Israel
  b. Cristologia
  c. Eclesiologia
  d. Ètica
  e. Escatologia

  4. La doble obra llucana

  4.1. Relació entre l’evangeli de Lluc i els Fets dels Apòstols
  4.2. Composició
  4.3. Temes històrics: autor, lloc, temps, comunitat receptora
  4.4. Aspectes literaris dels escrits lucans
  4.5. Aspectes teològics dels escrits lucans
  4.6. L’Evangeli segons Lluc. Contingut i estructura
  4.7. Fets dels Apòstols. Contingut i estructura

  5. Comparació sinòptica

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver superat correctament l’assignatura d’Introducció al Nou Testament, donant per sabuda la base que sosté aquests llibres.

 • Metodologia i avaluació

  L’activitat presencial a l’aula compta un 40% de l’assignatura. Aquesta es repartirà entre l’exposició de la professora (32%) i exposicions dels alumnes a classe (8%).
  El treball de l’alumne fora de l’aula compta un 60%, que es distribueix en un 10% de lectura dels evangelis i Fets i petit treball al respecte, un 25% de preparació de les exposicions, un 25% de la preparació de l’examen.

  Avaluació

  - Es tindrà en compte la participació activa en l’assignatura, d’una manera més clara en les pluges d’idees respecte als llibres estudiats, amb un 10%.
  - Es farà un treball escrit sobre l’evangeli de Mc, corresponent a un 30%.
  - S’exposarà a classe el treball d’una sinopsi, que compte un 25%.
  - Es farà un examen final, escrit o oral, que equival a un 35%.

  Criteris d’avaluació:

  - Es tindrà en compte l’assistència a classe i la participació activa en la matèria.
  - Es valorarà tant el coneixement teòric com la comprensió dels textos evangèlics.
  - S’avaluarà la capacitat de comparació sinòptica.
  - S’avaluaran els exàmens i treballs presentats.
  - Es tindrà en compte la bona presentació dels treballs escrits i la claredat expositiva en els orals.
  - Es tindrà en compte el creixement progressiu de l’alumne en relació a la matèria.

 • Competències i objectius

  Competències transversals (genèriques)
  - Capacitat d’expressió oral i escrita.
  - Capacitat de recerca de material per aprofundir en els temes.
  - Habilitat d’exposició a classe.
  - Interacció amb el grup.

  Competències específiques:

  - Capacitat de lectura crítica dels textos evangèlics.
  - Capacitat d’aprofundir en les coordinades històriques i culturals de cada comunitat.
  - Capacitat de discernir el missatge cristià dins de les perspectives pròpies de cada comunitat i actualització de les mateixes.
  - Capacitat d’identificar els aspectes literaris i teològics dels textos.
  - Capacitat d’aprofundir en la comparació sinòptica.
  - Capacitat d’usar els mètodes i les tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic

   

  - Comprendre el significat i la motivació dels escrits evangèlics.
  - Fer prendre consciència als alumnes de la necessitat de contextualitzar els textos.
  - Conèixer els diversos criteris d’interpretació.
  - Conèixer les coordinades històriques, culturals i religioses de cada comunitat.
  - Captar les diverses concepcions literàries i teològiques de cada evangelista.
  - Comparar els textos sinòptics i discernir la importància de les semblances i de les diferències.

 • Bibliografia

   Nou Testament grec-llatí-català, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unides 1995.

  La Bíblia. Bíblia catalana, traducció interconfessional, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unides 1993. N’hi ha edicions en diversos formats: estàndard, gran, de butxaca, informàtica. També es pot consultar per Internet a l’adreça: http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=ca

  Estudis:

   R. Aguirre – A. Rodríguez Carmona, Evangelios sinópticos y Hechos de los apóstoles (Introducción al Estudio de la Biblia 6), Estella: Verbo Divino 1992.

  S. Guijarro, Los cuatro evangelios (Biblioteca de Estudios Bíblicos 124), Salamanca: Sígueme 2012.

  B. Marconcini, Los sinópticos. Formación, redacción, teologia, Madrid: San Pablo 1998.

  J. Gnilka, El evangelio según san Marcos (2 vol.), Salamanca: Sígueme 1986-1987.

  D. Rhoads – J. Dewey – D. Michie, Marcos como relato. Introducción a la narrativa de un evangelio (Biblioteca de Estudios Bíblicos 104), Salamanca: Sígueme 2002.

  U. Luz, El evangelio según san Mateo (4 vol.), Salamanca: Sígueme 1993-2005.

  J. A. Fitzmyer, El evangelio según Lucas (4 vol.), Madrid: Cristiandad 1986-2005.

  J. A. Fitzmyer, Los Hechos de los Apóstoles (2 vols.), Salamanca: Sígueme 2003.

Professorat no estable