Teologia Fonamental

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 6
Curs: 1
Semestre: 2n
Àrea: Teologia
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  La teologia fonamental té la missió de presentar les bases del cristianisme: la revelació de Déu en la història culminada en Jesucrist, la transmissió d'aquesta revelació i la fe com a recepció d'aquesta revelació històrica. Aquesta presentació de la revelació i la fe cristiana la teologia fonamental mira de fer-la en diàleg amb la sensibilitat actual que ve condicionada en part per la mentalitat moderna (il·lustració: la raó universal com a criteri decisiu de tot), per la mentalitat postmoderna (universalitat de l'experiència espiritual de tipus intimista), pel diàleg amb les grans religions històriques i per la causa de la justícia i la pau en un món globalitzat. La teologia fonamental presenta el cristianisme com a una proposta de sentit, mostrant la seva credibilitat com a resposta i superació de les expectatives humanes.

 • Continguts

  1. La Teologia Fonamental: definició, objecte i mètode.
  2. L’home obert a Déu.
  3. El concepte de Revelació divina.
  4. La fe i el creure.
  5. Fe i Raó. 
  6. La transmissió de la fe.
  7. La Bíblia com a Paraula revelada de Déu.
  8. La Paraula de Déu revelada a l’Antic Testament.
  9. La Paraula de Déu revelada en el Nou Testament.
  10. El Jesús històric.
  11. El Crist de la fe.
  12. La institució de l’Església.
  13. La Tradició.
  14. El Magisteri de l’Església.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cap.

 • Metodologia i avaluació

  L’assignatura es divideix en quatre blocs, a part del tema introductori (tema 1):
  BLOC I: Revelació i Fe (temes 2-6)
  BLOC II: La Sagrada Escriptura (temes 7-9)
  BLOC III: Cristologia Fonamental (temes 10-11)
  BLOC IV: Eclesiologia Fonamental (temes 12-14)
   
  Durant el curs, és imprescindible la lectura obligatòria de dos documents, alguns fragments dels quals es llegiran a classe:
  -Fides et Ratio, encíclica sobre la relació entre fe i raó del Papa Joan Pau II.
  -Dei Verbum, constitució dogmàtica sobre la Paraula de Déu del Concili Vaticà II.
   
  A més, en dos blocs a triar, l’alumne haurà de llegir un dels llibres proposats de lectura complementària per bloc, dels quals l’alumne farà una recensió de màxim 5 pàgines a entregar al professor al final del bloc per a la seva avaluació i un article dels proposats que haurà de presentar a la resta de companys.
   
  El percentatge dels 6 ECTS de l’assignatura queda distribuït de la manera següent:
  Treball a l'aula: 40%
  - Presentació de la matèria: 25%
  - Lectures i diàleg a l'aula: 15%
   
  Treball fora de l'aula: 60% 
  - Estudi personal: 25% 
  - Lectura Dei Verbum i Fides et ratio: 5% 
  - Lectura d’un llibre i elaboració de recensions: 20%
  - Lectura article i preparar la presentació: 3% 
  - Elaboració activitat final de bloc: 7% 
   
  Avaluació

  1. Participació a l’aula: 10%
  2. Recensió llibre: 30%
  3. Exposició d’un article 20%

 • Competències i objectius

  1. Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat.
  2. Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana: Déu, Crist, revelació, fe i raó, Escriptura, Tradició, Magisteri, comunitat eclesial. 
  3. Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques fonamentals del missatge cristià. 
  4. Comprensió de l’articulació sistemàtica de les categories teològiques en el tot raonablement coherent del missatge cristià. 
  5. Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il·luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental de la teologia cristiana. 
  6.  Coneixement i comprensió pràctica del mètode emprat en l’elaboració del coneixement teològic.
  6. Coneixement i comprensió pràctica del mètode emprat en l’elaboració del coneixement teològic.

  Objectius:

  Delimitar i aprofundir els paràmetres fonamentals de la teologia cristiana, entesa com a reflexió sistemàtica de la dinàmica i dels continguts de l’experiència de fe en l’Església, en la seva dimensió personal i comunitària, que neix de l’acolliment transformador de la revelació de Déu en la persona de Jesucrist.
  Dotar dels instruments interpretatius i metodològics necessaris per al treball de recerca teològica, i alhora estimular intel·lectualment i existencial l’exigència personal de donar raó sempre millor de la fe i de l’esperança cristianes. 

 • Bibliografia

  Fries, H., Teología fundamental, Barcelona: Herder 1987.

  Fries, H. (ed.), Conceptos fundamentales de la Teología, vols. I-II, Madrid: Cristiandad 21979.

  Izquierdo, C., Teología Fundamental, Pamplona: EUNSA 2009.

  Latourelle, R., Fisichella, R., Pié-Ninot, S. (ed.), Diccionario de Teología Fundamental, Madrid: San Pablo 2010.

  Martínez Díez, F., Dar razón de la fe cristiana, Salamanca: San Esteban 1997.

  Pié-Ninot, S., Teología fundamental, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos 2016.

  Rovira Belloso, J. M., Introducción a la Teología, Madrid: B.A.C. 1996.