Misteri de Déu

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 6
Curs: 2
Semestre: 1r
Àrea: Teologia
 • Justificació

  La qüestió de Déu està íntimament relacionada amb la qüestió que l’home es fa sobre si mateix i el sentit de la seva existència. I això per una doble vessant: tant en la seva constitució antropològica com en la dimensió religiosa de la seva existència. Aquesta aproximació porta ja a l’intent de formular un primer concepte de Déu. En una segona part es recorren els trets de la concepció judeo-cristiana de Deu, donant una particular rellevància a la predicació de Jesús de Natzaret sobre Déu-Pare. Un tercer i últim nucli de qüestions giren entorn del Déu Uni-Tri, tant pel que fa al contingut de la confessió de fe cristiana com pel que fa al procés històric de la formulació dogmàtica de la doctrina trinitària.

 • Continguts

  1. Reflexions introductòries
  1.1. El tractat sobre el Misteri de Déu
  1.2. Caràcter reflexiu del nostre estudi sobre Déu

  2. Sentit de la vida i la qüestió sobre Déu
  2.1. Context actual de la pregunta sobre Déu
  2.2. Experiència humana i qüestió de Déu

  3. Coneixement natural de Déu
  3.1. Arguments de l'existència de Déu
  3.2. Coneixement natural de Déu
  3.3. Llenguatge humà sobre Déu
  3.4. El problema del mal

  4. Déu en la tradició veterotestamentària
  4.1. Antecedents històrics. Orígens del Jahvisme
  4.2. El Déu dels patriarques
  4.3. La Revelació de Déu a l'Èxode
  4.4. El Jahvisme a Israel
  a. La monarquia, el temple i la llei
  b. Jahvé en la predicaicó dels profetes
  c. L’exili i el retorn

  5. Predicació de Jesús sobre Déu
  5.1. Déu “Abbà” en la vida i en la predicació de Jesús
  5.2. Conclusió: Déu és amor (1Jn 4,7-21)

  6. El Déu cristià, Déu trinitari
  6.1. La vida de l'Església és trinitària
  6.2. Jesús, el Fill, ens revela el Pare i l’Esperit
  6.3. El Misteri Trinitari, misteri d’inclusió
  6.4. La doctrina de la Trinitat desenvolupada en l’Església

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver cursat les assignatures de Teologia Fonamental i Metodologia teològica.

 • Metodologia i avaluació

  Treball a l’aula:
  Exposicions magistrals: 30%
  Comentari de textos, exercicis de síntesi i d’aplicació: 10%

  Treball fora de l’aula:
  Estudi personal: 30%
  Preparació dels comentaris i els exercicis: 15%
  Elaboració d’una recensió d’un llibre: 15%
   

  Avaluació:

  Comentaris i exercicis: 50%
  Recensió: 30%
  Participació a l’aula: 20%

 • Competències i objectius

  Competències específiques del Batxillerat


  1. Plantejament de la dimensió del “sentit” i la seva integració en la “dimensió religiosa” des d’una perspectiva universitària i interdisciplinar.
  2. Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d’opció de vida en els diversos nivells i àmbits de l’existència. Espiritualitat que se’n desprèn.
  3. Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual.
  4. Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.
  5. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
  6. Capacitat i voluntat de col•laboració al servei de persones i de la construcció d’estructures socials més humanes.

  Competències específiques de l’àrea de teologia


  1. Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana: Déu, Crist, revelació, fe i raó, Escriptura, Tradició, Magisteri, comunitat eclesial.
  2. Comprensió de l’articulació sistemàtica de les categories teològiques en el tot raonablement coherent del missatge cristià.
  3. Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il•luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental de la teologia cristiana.
   

  Objectius:

  1. Fer-se càrrec de la qüestió del sentit de l’existència i la seva relació respecte de la qüestió de Déu.
  2. Ser capaç de contextualitzar aquesta qüestió en el nostre àmbit social i cultural, percebent les diverses perspectives a l’hora de posicionar-s’hi.
  3. Comprendre els límits i possibilitats del coneixement natural de Déu i del parlar humà sobre Déu.
  4. Situar-se davant la qüestió del mal i percebre el seu abast teològic i pràctic.
  5. Aproximar-se a la revelació de Déu en l’experiència d’Israel i de Jesús de Natzaret percebent el seu caràcter històric i dinàmic.
  6. Posar en diàleg críticament la pròpia imatge de Déu amb el Déu revelat en la història de la salvació.
  7. Aproximar-se a la noció cristiana del Déu Trinitari tot percebent la seva centralitat per a la fe i la seva interrelació amb d’altres categories teològiques.
  8. Dur a terme la pròpia síntesi provisional entorn el Misteri de Déu com a fruit de l’estudi de la matèria.
   

Professorat no estable