Assistència a classe

Les classes són vespertines de 18:30 a 21:00 hores i s’imparteixen de dilluns a divendres. L’assistència a les classes és obligatòria. L’alumne/a es compromet a aquesta assistència i perd l’escolaritat si falta a una tercera part de les classes. En aquest cas el professor farà constar en acta NE (no escolaritzat), amb la qual cosa l’alumne/a perd les convocatòries d’examen de l’assignatura i cal que es torni a matricular per fer l’escolaritat corresponent. S’avaluarà amb NP (no presentat) als alumnes que, tot i haver fet l’escolaritat, per algun motiu no hagin completat totes les proves d’avaluació.


Convocatòries de les assignatures i avaluació final


Els alumnes ordinaris i invitats de l’ISCREB, amb la corresponent matrícula i complerta l’escolaritat, tenen dret a quatre convocatòries d’avaluació final.


Convocatòries ordinàries:

La primera és ordinària i forma unitat cronològica amb la docència de l’assignatura (febrer o juny). La segona convocatòria ordinària té lloc en el mes de setembre de l’any de docència. Les altres dues convocatòries són extraordinàries i cal inscriure-s’hi prèviament: al febrer, al juny o al setembre, dins del termini de dos cursos acadèmics.


Convocatòries extraordinàries:

A la 3a i 4a convocatòries, pel fet d’efectuar-se en un any diferent del de la docència, caldrà abonar una taxa acadèmica. Esgotades les quatre convocatòries, s’haurà de repetir l’escolaritat, excepte que l’estudiant vulgui sol·licitar una convocatòria especial que necessàriament, d’acord amb els estatuts de l’ISCREB, s’haurà de sotmetre a la consideració del Consell d’Institut.


Avaluació final de les assignatures

Després de conèixer la nota obtinguda en l’assignatura, l’estudiant té dret a una revisió de la seva avaluació final.
Arribat el cas en què l’estudiant, fins i tot després de la conversa mantinguda amb el professor per revisar l’avaluació realitzada, segueixi considerant que la nota obtinguda no és justa, pot adreçar-se al consell de direcció, el qual, en la propera reunió ordinària que hagi de celebrar, haurà de considerar el cas i prendre les mesures que entengui oportunes.
Fins a vint alumnes el professor pot atorgar una matrícula d’honor. A partir de vint-i-un alumnes i fins a quaranta una segona i així successivament. L’obtenció d’una matrícula d’honor en una assignatura dóna dret a matricular-se gratuïtament a una assignatura del mateix creditatge del semestre següent.
En cas de realitzar un examen o prova final, si sorgeix un impediment de consideració en la data prevista per aquesta prova, l’alumne/a lliurarà a la Cap d’estudis un document que acrediti la impossibilitat de dur-la a terme i es traslladarà la prova al dia d’incidències establert al calendari acadèmic.
Les proves finals han de realitzar-se en el període assenyalat en el calendari acadèmic.