Seminari I: Introducció a la Iconografia Cristiana

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 1
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  L’art té a veure amb la dimensió espiritual des del principi de la Humanitat. Aquest seminari comença en el context artístic grec i romà, amb els primers artistes cristians començant a elaborar un llenguatge artístic capaç de visualitzar i transmetre el missatge espiritual de Jesús de Natzaret, nodrit d’elements simbòlics i iconogràfics creats per les grans cultures del Mediterrani. Veurem el desenvolupament de la iconografia cristiana des de Constantinòpolis, convertida en metròpoli de la Cristiandat, fins l’eclosió de les arts a Europa Occidental, per concloure al segle XVIII, tot just abans del romanticisme.

  Aquest seminari es planteja com una eina metodològica per a apropar les obres d’art plàstiques de temàtica cristiana i llegir l’extraordinària riquesa iconogràfica elaborada pels seus artífexs. Una de les classes tindrà lloc al MNAC, per tal de contemplar algunes obres i comentar la seva comprensió en el context d’un discurs museogràfic.

 • Continguts
  1. Els inicis de l’art cristià. De les catacumbes a les basíliques.
  2. Constantinòpolis, Justinianus i la formació del llenguatge plàstic cristià.
  3. L’art de l’Occident medieval. L’època dels monestirs i de l’evangelització del món rural.
  4. El desenvolupament de les arts i de la iconografia cristiana en el temps de les catedrals.
  5. Els temes cristians en el context del Renaixement italià i de la seva irradiació.
  6. L’avantguarda artística de la Contrareforma (el barroc).
 • Objectiu

   

 • Requisits i orientacions prèvies

  Seria aconsellable tenir nocions d’història de l’art i haver visitat alguns museus (MNAC, Museu Episcopal de Vic...).

 • Metodologia i avaluació

  Treball dins de l’aula: 40%.
  Classes magistrals i participació en els comentaris de les obres a l'aula.

  Treball fora de l’aula: 60%.
  Estudi personal, recerca d’imatges i consulta de bibliografia.
  Preparació i realització d’un treball d’anàlisi comparativa de dues obres d’iconografia religiosa.

  Avaluació: 
  Assistència a classe i participació a l’aula: 40%
  Treball individual: 60%
   

 • Competències i objectius

  Competències transversals
  1. Capacitat d’observació i d’anàlisi.
  2. Capacitat de comunicació oral i escrita.
  3. Capacitat d’adquirir coneixements bàsics (culturals, històrics, artístics).

  Competències específiques
  1. Aproximació a l’art cristià en el context cultural d’Occident.
  2. Prendre consciència de les perspectives interdisciplinàries d’anàlisi i saber interpretar la complexitat cultural dels fenòmens religiosos.

  Objectius:

  1. Introduir a l’estudi de la iconografia cristiana d’Occident des del paleocristianisme fins al
  segle xviii.
  2. Conèixer algunes eines analítiques i terminològiques que permetin una aproximació a la imatge
  i al seu missatge cristià.
  3. Saber apropar-se a la relació imatge/text, representacions plàstiques/fonts escrites com a clau
  de lectura o d’interpretació.
  4. Analitzar algunes obres de l’ampli repertori de representacions plàstiques d’iconografia cristiana
  de diferents èpoques.

   

 • Bibliografia

  AYMAR, Jaume et al. (2006) Simbologia religiosa en l’art occidental. Barcelona, Edimurtra.