Història de la Filosofia I

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 1r
Àrea: Filosofia
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  El curs tracta del desplegament històric dels grans temes de la filosofia occidental des dels orígens grecs fins a l’alba del «Renaixement». Es posarà en relleu el paper de la raó en l’aventura humana de dir la veritat de l’home, del món i de Déu. Els contextos epocals permetran situar els autors i comprendre’n el seu abast.

 • Continguts

  1. Els orígens de la filosofia occidental.
  2. Heràclit i Parmènides.
  3. Els sofistes. Sòcrates. Plató. Aristòtil.
  4. Filosofies hel•lenístiques.
  5. Filosofies de l’Edat Mitjana.
  6. La crisi nominalista de Guillem d’Occam i el misticisme del Mestre Eckhart.

   

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cap.

 • Metodologia i avaluació

  El caràcter eminentment teòric de l’assignatura en condiciona la seva metodología:

  Activitat a l’aula: classes magistrals 40%
  Activitat fora de l’aula: estudi personal: 60%

  Avaluació:

  Examen final escrit (100%)

 • Competències i objectius

  1. Desenvolupament de la capacitat crítica.
  2. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
  3. Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat.
  5. Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat.
   

  Objectius:

  1. Donar una visió panoràmica dels corrents de pensament del període clàssic i medieval.
  2. Analitzar les diverses tendències del pensament antic i medieval tot destacant-ne la seva dependència respecte de les idees filosòfiques precedents i la seva influència posterior.
  3. Reflexionar sobre les grans qüestions que planteja la filosofia des dels seus orígens grecs.
  4. Oferir instruments per a una posterior lectura dels textos dels autors estudiats.

Professorat estable