Teologia Pastoral

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 3
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  El tractat de Teologia pastoral o teologia pràctica de l’Església en acció és la reflexió, feta a la llum de la Paraula de Déu, sobre els elements necessaris per edificar la comunitat cristiana en el seu dinamisme doble de la comunió i la missió. Articula la relació teoria-pràctica amb un mètode teològic específic.

 • Continguts

  1. Introducció. Una veritable disciplina teològica.
  2. Descripció, història i estructuració del tractat.
  3. El context social i eclesial actual: els desafiaments de l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium.
  4. L’actualitat com a categoria teològica.
  5. La lectura creient de la realitat.
  6. Teologia pastoral fonamental: criteris.
  7. Teologia pastoral especial: profètica, litúrgica i estructural-educativa.
  8. La parròquia.
  9. Dinamisme direccional de l’acció pastoral.
  10. La gestió participativa de la comunitat, subjecte actiu de l’acció pastoral.
  11. Conclusions i perspectives.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Situada després de la finalització de la Diplomatura, tanca el cercle hermenèutic de la teologia, ratificant la validesa dels conceptes teològics per a construir la comunitat cristiana i evangelitzar.

 • Metodologia i avaluació

  Aprenentatge del mètode teològic de la “lectura creient de la realitat”.
   
  Activitats a l’aula:
   
  - Sessions de reflexió bíblica i teològica. 15%.
  - Sessions pràctiques de “lectura creient de la realitat”. 15%.
  - Classes magistrals. 10%.
   
  Activitat fora de l’aula:
   
  - Estudi personal de l’alumne. 60%.
  Criteris d’avaluació:
   
         1. Valoració de la capacitat d’observar.
         2. Valoració de la capacitat de discernir.
         3. Valoració de la capacitat d’articular la teoria i la pràctica.
   
  Tècniques d’avaluació:
   
         1. Elaboració i utilització d’una enquesta socioreligiosa. 25%.
         2. Treball escrit d’aprofundiment sobre els nou criteris de la Teologia pastoral fonamental. 25%.
         3. Treball d’aplicació de la lectura creient de la realitat a una situació concreta. 50%.

 • Competències i objectius

  1. Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d’opció de vida en els diversos nivells i àmbits de l’existència. Espiritualitat que se’n desprèn.
  2. Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual.
  3. Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat.
  4. Saber percebre, pensar, jutjar, triar i actuar a favor dels drets de les persones assumint els deures del propi compromís.
  5. Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques fonamentals del missatge cristià.
  6. Comprensió de l’articulació sistemàtica de les categories teològiques en el tot raonablement coherent del missatge cristià.
  7. Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il·luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental de la teologia cristiana.
   

  Objectius generals de l’assignatura
   
  1. Oferir una reflexió sistemàtica sobre l’Església en acció.
   
  Partint dels reptes i signes d’esperança de la realitat:
  2. Elaborar els criteris teològics fonamentals de l’acció.
  3. Analitzar la teologia pastoral especial.
  4. Mostrar exemples de teologia pastoral aplicada.

 • Bibliografia

  Amherdt, F.-X., L’animation biblique de la pastorale: 120 propositions pratiques, Namur: Lumen Vitae 2017.
  Ávila, A., Acompañamiento pastoral, Madrid: PPC 2018.
  Casellas, J., Una teologia atenta a l’actualitat. Lloc i funció de l’actualitat en el mètode teològic d’Henri Bourgeois, Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2011.
  Concili Vaticà II: Constitució pastoral Gaudium et spes i decret Ad gentes.
  Concili Provincial Tarraconense, Documents i resolucions.
  Floristan, C., Teología práctica. Teoría y praxis de la acción pastoral, Salamanca: Sígueme 2002.
  Francesc, Evangelii gaudium (2013).
  García Maestro, J. P., Alternativas proféticas: la pastoral del cambio a partir de Evangelii gaudium, Madrid: Paulinas 2015.
  La opción misionera renovará la Iglesia, Madrid: San Pablo 2018.
  Instituto Superior de Pastoral, Revitalizar las comunidades cristianas hoy, Estella: Verbo Divino 2011.
  Mallon, J., Una renovación divina. De una parroquia de mantenimiento a una parroquia misionera, Madrid: BAC 2016.
  MorlansX., El primer anuncio. El eslabón perdido, Madrid: PPC 2009.
  Palau, D. (ed.), Re-crear camins d’experiència cristiana, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2016.
  Intel·ligència pastoral. Eixos per a una reflexió teològica, Barcelona: CPL 2018.
  Parmentier, É. (dir.), Théologie pratique. Analyses et prospectives, Estrasburg: Presses Universitaires de Strasbourg 2008.
  Pascal Thomas, Dinámicas de la pastoral. Un arte que se renueva, Bilbao: Mensajero 1999.
  Prat, R., Compartir la joia de la fe. Propostes per a una teologia pastoral, Barcelona: Herder 1985. Traducció castellana Tratado de teología pastoral. Compartir la alegría de la fe, Salamanca: Secretariado Trinitario 2005 (2a edició revisada i ampliada).
  Ramos, J. A., Teología pastoral, Madrid: BAC 2011.
  Routhier, G. – Viau, M., Précis de théologie pratique, Brussel·les: Lumen Vitae 2004.
  Sandrin, L., Teología pastoral. Lo vio y no pasó de largo, Santander: Sal Terrae 2015.
  Segovia, J. L., Ávila, A., Martín Velasco, J., Pagola, J. A., Evangelii gaudium y los desafíos pastorales para la Iglesia. Madrid: PPC 2014.