Grec I*

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 2n
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  El grec bíblic reforça tot treball d’exegesi bíblica ja que parteix del mateix text bíblic del NT. Alhora facilita l’ús personal de la gramàtica i del vocabulari grec que donen accés a les anàlisis exegètiques i a la teologia bíblica.

 • Continguts

  Lliçons 1-18 del llibre d’apunts: alfabet grec, paraula i declinació present d’indicatiu de..., article, primera i segona declinació, masculins de la primera declinació, funcions de l’acusatiu, genitiu i datiu, adjectius (primera i segona declinació), ús atributiu i predicatius dels adjectius, present i imperfet d’μ, imperfet indicatiu actiu, verbs compostos, demostratius, pronoms (personal, reflexiu, recíproc), preposicions i el seu règim, veu passiva (present i imperfet), complement agent i instrumental, pronom relatiu, imperatiu present.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Un bon coneixement de la pròpia llengua ajudarà a assimilar millor la gramàtica (morfologia, sintaxi...) grega.

 • Metodologia i avaluació

  Treball a l’aula:
  1. Explicacions del professor: 5%.
  2. Correcció d’exercicis: 25%.
  3. Tutoria: 10%.

  Treball personal:
  1. Repassar la lliçó, estudi personal: 30 %.
  2. Fer un “Thesaurus” personal amb el vocabulari de cada lliçó que s’anirà enriquint amb els termes que surtin en l’estudi. Fitxes amb els paradigmes de declinació i conjugació conforme vagin sortint: 5%.
  3. Exercicis de la lliçó a casa: copiar la frase, analitzar-la, traduir-la, invertir-la del singular al plural/del plural al singular: 25%.

  Es valorarà i avaluarà segons:
  els conceptes (exàmens): 30 %,
  procediments (exercicis) : 30 %,
  actituds (participació a classe): 20 %,
  “Thesaurus” i fitxes dels paradigmes: 20 %.

 • Competències i objectius

  El grec bíblic dóna:
  1. Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari...a partir del mateix text bíblic.
  2. Capacitat per a reconèixer i accedir a les obres de referència en la investigació bíblica.
  3. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi del text bíblic.

  Aprendre a llegir i dominar el vocabulari bàsic grec que ha passat a la filosofia i a la teologia.
  1. Dominar la morfologia bàsica (declinacions i conjugacions) i la sintaxi corresponent.
  2. Llegir en grec les cites importants que surten en els cursos de teologia
  3. Poder analitzar un text del NT en grec.