Moral Social

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 3
Semestre: 2n
Àrea: Moral
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  L’assignatura Moral Socialanalitza les problemàtiques concretes i alhora diverses generades al voltant pel compromís ètic dels cristians. La intervenció dels cristians en les diverses realitats del camp social és molt àmplia i variada, però sovint convé aprofundir des de la pròpia opció creient i des dels fonaments teològics que la sustenten. Per això, la present assignatura es divideix en dues parts: En la primera part, s’analitzen els fonaments bíblics, ètics i teològics de la Moral Social Cristiana, fent una breu panoràmica històrica dels documents del Magisteri, amb especial esment al Concili Vaticà II. En la segona part, i a partir d’aquests fonaments i dels ensenyaments d’ells derivats, s’entra en la Moral Social concreta, analitzant-ne a grans trets els continguts més importants.

 • Continguts

  0. Presentació: Significat i contingut de la Moral Social. La dimensió pública de la fe.
  I. FONAMENTS DE LA MORAL SOCIAL CRISTIANA
  1. Les arrels bíbliques.
  2. Breu repàs històric de la Moral Social Cristiana.
  3. La fonamentació de la Moral Social Cristiana.
  4. L’opció pel pobre, criteri d’orientació.
  5. El model de societat, mediació global de la Moral Social Cristiana.
  6. Una Moral alliberadora: La solidaritat compassiva, categoria bàsica de la Moral Social
  Cristiana.
  II. FE I COMPROMÍS SOCIAL
  7. Els Drets Humans i la Moral Social Cristiana.
  8. Moral Econòmica.
  9. Moral i Política.
  10. Moral i Cultura.
  11. Canvi, conflictivitat, violència i guerra.
  12. Conclusió: Conversió a la Justícia i construcció del Regne de Déu.

 • Requisits i orientacions prèvies

  S’ha d’haver aprovat la Moral fonamental, estar interessat per la problemàtica social i tenir un cert hàbit de lectura de la premsa o utilització d’altres mitjans de comunicació per saber el què està passant pel món. També tenir interès pels documents del Magisteri -i el Pensament social cristià en general- sobre aquests temes i ganes d’aprofundir.

 • Metodologia i avaluació

  Cada classe es dividirà en una part teòrica i una part participativa. Aquesta darrera consistirà en debat sobre el que s’ha explicat, realització i posterior discussió d’exercicis, presentació d’algun treball, etc.
  Així, el treball de l’alumne estarà repartit de la següent manera:
   
  -       Un 40% de treball a dins de l’aula (20% de classes magistrals i 20% de participació dels alumnes a partir del debat sobre el que s’ha explicat, realització i posterior discussió d’exercicis, presentació d’ algun treball, etc.).
   

  -       Un 60% de treball de l’alumne fora de l’aula a partir de la lectura i estudi dels apunts i preparació i realització d’ exercicis. 
   
  Avaluació:
  Criteris:
   
  Examen final. Es tindrà en compte la participació a classe.
   

  - L’altre 40% provindrà de l’ elaboració d’un treball de síntesi en el qual l’alumne haurà de demostrar la bona assimilació a nivell conceptual de l’ assignatura i la seva capacitat d’ interrelacionar les diferents temàtiques. 

 • Competències i objectius

  -       Capacitat de justificació i coneixement de l’estructura i la dinàmica del fet moral i del lloc de la moral en la vida de fe dels creients i de la pròpia comunitat cristiana.
  -       Coneixement crític i rigorós dels fonaments bíblics i teològics de la Moral Social Cristiana així com de la seva eclesialitat. Comprensió de la reflexió teològico-moral en el seu dinamisme històric.
  -       Coneixement dels principis i conceptes de la Moral cristiana en el camp social.
  -       Comprensió de les dimensions ètiques de la fe cristiana i de la seva relació amb altres àrees de coneixement, com ara l’antropologia, la Bíblia, les ciències humanes...
  -        Comprensió del lloc de la Moral cristiana en el conjunt de la nostra societat, marcada per la laïcitat i la pluralitat, religiosa, ètica i cultural, i del sentit i les possibilitats de diàleg amb altres sensibilitats ètiques
  -        Coneixement i comprensió de la metodologia emprada. Capacitat per a consultar Documents del Magisteri i Obres sobre Moral. -  -        Capacitat per a llegir críticament les propostes ètiques teòriques i fàctiques que es donen a la nostra societat.


  Objectius:

  L’objectiu del curs és ajudar a descobrir com la fe cristiana modela un estil de persona que es situa davant la realitat d’una determinada manera i com això es tradueix en el seu actuar. I com que l’ésser humà és un ésser social, la fe cristiana i la seva projecció ètica es dóna en tots els àmbits de la persona i, molt especialment, en la vida socio-política, econòmica i cultural que poden ser il·luminats per la vida de Jesús.
   
  El tractament dels diversos temes es farà des d’una perspectiva d’ètica de l’alliberament, conseqüència lògica de l’opció pels pobres, consubstancial a la fe cristiana. En aquest sentit, la Moral Social que exposarem se situa dins els paràmetres teològico-morals marcats pel

  Concili Vaticà II, assumits tant per opcions eclesials importants com per preses de postura del Magisteri eclesiàstic recent.                     

Professorat estable