Metafísica

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 1r
Àrea: Filosofia
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  L'assignatura té per objectiu oferir una teoria sobre la realitat oberta al seu fonament trascendent. Per tant ofereix les bases filosòfiques per cercar el lloc de la persona al si de la realitat, per descobrir els grans criteris de l'acció humana en l'àmbit personal i social i per obrir els camins de la raó per tenir accès a Déu, fonament darrer de la realitat, i per afrontar la qüestió de la raonabilitat de la religió en general i de la religió cristiana en particular. Per tot això, la matèria es relaciona amb les asignatures següents: Antropologia filosòfica, Antropologia teològica, Ètica i les diferents matèries de Moral, la Història de la Filosofia, Fe i Raó, Fenomenologia de la Religió i el Misteri de Déu.

 • Continguts

  Mòdul 1: Metafísica i Filosofia
  1. La metafísica al si de la filosofia.
  2. La metafísica i el moment present. Actituds bàsiques del pensar metafísic
  3. Aristòtil i la metafísica.
  4. Crisi i transformació de la metafísica.

  Mòdul 2: La Metafísica com a forma de ser
  1. La metafísica: finalitat i àmbit personal d'accés.
  2. "Ens comune, quod est genus" i "Ratio entis": superficialitat i profunditat.
  3. Vers el fonament darrer: Ésser , Causa, Veritat i Bondat.

  Mòdul 3: Origen i evolució de la metafísica.
  1. Síntesi: de la Metafísica de l'ésser a la Metafísica del subjecte.
  2. Les grans etapes de la Metafísica de l'ésser.
  3. Les grans etapes de la Metafísica del subjecte.

  Mòdul 4: L'experiència, punt de partida de la metafísica
  1. L'experiència, font del saber metafísic.
  2. De l'experiència a les grans nocions metafísiques:
  2.1 Substància i Accidents.
  2.2 Acte i Potència.
  2.3 Essència i Èsser.
  2.4 La Causalitat.

  Mòdul 5: L'Analogia i l'afirmació de l'Ésser
  1. L'analogia i les seves modalitats.
  2. L'ordre de la realitat i el sentit de l'analogia.
  3. Metafísica com a saviesa.

  Mòdul 6: Els aspectes trascendentals de l'Ésser:
  1. La Unitat.
  3. L'Alteritat.
  4. La Veritat.
  5. La Bondat.
  6. La Bellesa.
   

 • Requisits i orientacions prèvies

  Coneixements bàsics de la Filosofia i de la seva Història adquirits en el Batxillerat o per altres mitjans.

 • Metodologia i avaluació

  Activitat a l’aula: 40%

  1. Exposicions del professor seguint el programa de continguts: 20%
  2. Exposicions dels alumnes sobre les qüestions plantejades i el material que els serà
  ofert: 6%
  3. Debats oberts sobre els problemes que sorgeixin i que afectin a la vida i als
  esdeveniments actuals: 6%
  4. Tutories presencials o virtuals, segons petició dels alumnes o criteri del professor: 6%
  5. Examen: 2%

  Activitat fora de l’aula: 60%

  1. Treball individual segons les indicacions del professor: 20%
  2. Lectures personals per part dels alumnes: 10%
  3. Estudi personal: 20%
  4. Recerca d'informació complementària per part dels alumnes: 10%
   

  Avaluació:

  1. Primeres proves per obtenir informació sobre l'interès i el coneixement que els
  alumnes tenen sobre l'assignatura en general i sobre els seus continguts: 5%
  2. La presència regular dels alumnes a les classes: 25%
  3. La participació dels alumnes a les classes: exposicions, reflexions, comunicacions,
  a l'aula: 15%
  4. Prova-examen final escrita: 25%
  5. Treball personal realitzat segons les indicacions del professor i entregat al final: 30%

 • Competències i objectius

  1. Transversals:
  Capacitat d'anàlisi i síntesi.
  Coneixements generals bàsics.
  Comunicació oral i escrita.
  Capacitat crítica i autocrítica.
  Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat.
  Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.

  2. Específiques dels grau:
  Plantejament de la dimensió del "sentit" i la seva integració en la "dimensió religiosa" des d'una perspectiva universitària i interdisciplinar.
  Opinió crítica sobre la realitat personal/social a partir de la perspectiva transcendent de la realitat.
  Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d'idees, valors, actituds.
  Capacitat de relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.
  Sensibilitat envers la diversisat d'opinions, pràctiques i estils de vida.
  Saber percebre, pensar, jutjar, triar i actuar a favors dels drets de les persones assumint els deures del propi compromís.
  Contrastar la mútua influència entre els principals crrents de la història del pensament filosòfic i les perspectives d'anàlisi de les Ciències de la Religió.
  Avaluar el rerafons antropològic present en els principals models d'anàlisi de les Ciències de la Religió.
  Prendre consciència de les perspectives interdisciplinàries d'anàlisi i saber interpretar la complexitat culturals dels fenòmens religiosos.
   

  Objectius:

  Descobrir la significació i l'abast de les nocions metafísiques.
  Posar en relació el contingut d'aquestes nocions amb la realitat del que són i de les situacions que viuen.
  Comprendre i interpretar els textos filosòfics que es proposaran a reflexió, estudi i debat.
  Pensar, expressar-se i comunicar-se amb rigor i llibertat d'esperit a partir de les aportacions de la tradició filosòfica.
  Descobrir les relacions entre les qüestions estrictament metafísiques i les qüestions plantejades en les altres matèries relacionades.
  Trobar les eines per incorporar i assimilar les actituds i els valors que es desprenen de la reflexió metafísica.