Sociologia de la Religió

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 1r
Àrea: Filosofia-Teologia
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  La sociologia de la religió és la disciplina estudia las creences, pràctiques i organitzacions religioses a través de la perspectiva i eines d'anàlisi pròpies de la sociologia. Aquest curs pretén que l’alumnat obtingui el coneixement de les principals teories de la disciplina, així com que assoleixi les competències per fer una aproximació i una anàlisi sociològica dels fenòmens religiosos.

 • Continguts

  1. Introducció teòrica, metodològica i aclariments conceptuals.

  2. Les aportacions dels clàssics a la sociologia de la religió: K. Marx, M. Weber, E. Durkheim i S. Freud.

  3. Teories i aproximacions contemporànies: secularització i les seves crítiques.

  4. Pluralisme, revitalització religiosa i fonamentalisme.

  5. La situació religiosa a Catalunya: Diversitat religiosa, immigració i noves formes de religiositat.

 • Requisits i orientacions prèvies

  No hi ha cap requisit previ per cursar aquesta assignatura.

 • Metodologia i avaluació

  Treball dins de l’aula:

  • Classes magistrals 35%
  • Classes pràctiques 5%

  Dedicació fora de l’aula:

  • Lectures i exercicis escrits: 25%
  • Treball de recerca: 25%
  • Preparació de la presentació oral: 10%

  Avaluació:

  • Exercici escrit de les lectures: 50%
  • Recerca: 40%
  • Exposició oral de la recerca: 10%

 • Competències i objectius

  1. Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d'opció de vida en els diversos nivells i àmbits d'existència.

  2. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d'un objecte d'estudi determinat.

  3. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.

  4. Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.

  5. Sensibilitat envers la diversitat d'opinions, pràctiques i estils de vida.

  6. Identificar els elements fonamentals que configuren els processos de socialització i d'institucionalització de les organitzacions, les creences i els rituals religiosos des d'una perspectiva sociològica.
   

  Objectius:
  1. Conèixer les teories, així com els principals conceptes dels autors clàssics en Sociologia de la religió.

  2. Conèixer les teories contemporànies en Sociologia de la religió.

  3. Comprendre a nivell global els processos socials relacionats amb la religió.

  4. Conèixer la situació religiosa de la nostra societat.

 • Bibliografia

  BERGER, P. L, (1999) El Dosel Sagrado: Para Una Teoría Sociológica de La Religión Editorial Kairós.

  DAVIE, G. (2011) Sociología de la Religión. Madrid: Akal.

  ESTRUCH, J.; GÓMEZ, J.; GRIERA, M. del M.; IGLESIAS, A. (2004) Les altres religions. Minories religioses a  Catalunya. Barcelona: Editorial Mediterrània.

  ESTRUCH, J. i GRIERA, M. del M. (2007) De la secularització al pluralisme, o de quan la religió torna a estar de moda. Sabadell: Fundació Caixa Sabadell.

Professorat no estable