Teologia Espiritual

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 3er
Semestre: 2n
Àrea: Teologia
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  La teología espiritual, en el marc general de la teologia, intenta asimilar i personalitzar els continguts de la Revelació i de la Dogmàtica. Presenta la vida cristiana com un procés de creixença i analitza els elements que ajuden a fer-la posible. Entén la vida cristiana com a vida en l’Esperit i estudia els testimonis de santedat que s’han donat al llarg de la historia del Cristianisme.

 • Continguts

  1.- Teologia espiritual, vida espiritual, vida interior. Situació en el conjunt de la Teologia.
       Unitat entre Espiritualitat i Dogmàtica.
  2.- La vida espiritual com a participació en la vida divina. La vida cristiana com a vida en
       l’Esperit del Pare i del Fill. Pneumatologia. La categoria de l’experiència.
  3.- Praxi de la vida espiritual. Atenció al cor. Discerniment . Ascesi. Experiències de
       conversió. Etapes de la vida espiritual. Vocació a la santedat.
  4.- L’oració cristiana. Els orants de la Bíblia. Tipus d’oració. Pedagogia. Exercicis espirituals.
       L’acompanyament.
  5.- Lectura espiritual de la Bíblia. Espiritualitat de l’AT. Espiritualitat dels sinòptics i de Joan.
       La mística de sant Pau.
  6.- Història de l’Espiritualitat cristiana:
       - Antiga: Pares del Desert, Cassià, Basili, Agustí, Benet, Bernat, Francesc, Domènec.
       - Moderna: Ignasi, Teresa, Joan de la Creu, Felip Neri.
       - Actual: Teresa de Lisieux, Madeleine Delbrel, Taizé.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Requisits i orientacions prèvies És recomanable haver cursat les assignatures fonamentals de Teologia: Misteri de Déu i Cristologia.

 • Metodologia i avaluació

  Partint sempre de la vida i l’experiència de l’alumne
  Activitat a l’aula: 40%

      • Exposicions del professor: 30%
      • Aportacions dels alumnes entorn la pròpia reflexió sobre l’assignatura i comentari de textos: 1O%

  Activitat fora de l’aula: 60%

      • El treball personal de l’alumne fora de l’aula implicarà una reflexió personal sobre cada un dels temes que s’expliquin a l’aula i una confrontació amb la pròpia vida.
      • Es realitzarà un treball sobre un autor espiritual.

  -     Elaboració d'exercicis i participació a l'aula: 50%
  -     Elaboració d'un treball  al final del semestre que consisteix en escollir un autor clàssic,fer-ne una lectura aprofundida i una recensió, ressaltant      els aspectes que han ajudat al’alumne en la pròpia experiència espiritual: 50%

 • Competències i objectius

  Comunicació oral i escrita.
  Capacitat d’assaborir les pròpies experiències.
  Experiència personal de lectura de la Bíblia.
  Capacitat de lectura creient de la realitat.

  Objectius:
  Conèixer i meditar sobre els elements que configuren la vida en l’Esperit.
  Rellegir creativament la pròpia vida a la llum dels continguts treballats i interioritzats.  
  Discernir l’acció de l’Esperit en la realitat i en la pròpia vida.
  Practicar la lectura espiritual de la Bíblia.
  Conèixer els grans testimonis de la Història de l’Espiritualitat Cristiana.

 • Bibliografia
  • Balthasar, H. Urs Von. Espiritualidad. En Ensayos teológicos I, Verbum Caro. Madrid: Ediciones Encuentro – Ediciones Cristiandad 1964.

  • Arzubialde, S. Theologia Spiritualis. El camino espiritual del seguimiento a Jesús, Madrid; UPCO 1989.

  • Bernard, A. CH. Teología Espiritual. Hacia la plenitud de la vida en el Espíritu, Salamanca: Sígueme 2007.

  • Ruiz, F. Caminos del Espiritu. Compendio de teologia espiritual, Madrid: Ed. De Espiritualidad 1998.

  • Evdokimov, P. Las edades de la vida espiritual, Salamanca: Sígueme 2003.

  • Martín Velasco, J. La experiencia cristiana de Dios, Madrid: Trotta 1995.

  Diccionaris

  • Ermanno Ancilli (Dir.), Diccionario de Espiritualidad, Barcelona: Herder 1983.

  • Nuevo diccionario de espiritualidad, dirigit per S. de FIORES i T. GOFFI, Paulinas. Madrid 2000.

  • Diccionario de mística, Paulinas, Madrid 2002.

  • Dictionaire de spiritualité ascétique et mystique, Beauchesme, Paris 1932-95