Eclesiologia

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 6
Curs: 3
Semestre: 2n
Àrea: Teologia
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  L’escatologia és l’àmbit de la teologia sistemàtica que reflexiona sobre l’esperança a la qual és cridada la persona humana i la creació en general. En aquest sentit, l’escatologia constituiria la culminació de l’antropologia teològica. L’escatologia pretén acollir el repte formulat a 1Pe 3,15 (“doneu raó de la vostra esperança”) i respondre, des de la fe, a la pregunta kantiana “què puc esperar?”. La font de les afirmacions escatològiques és la Paraula de Déu i el magisteri de l’Església, per una banda, i els “signes dels temps”, per l’altra, en la mesura en què es pretén tractar dels continguts propis de l’assignatura no només a partir de la fe, sinó també en diàleg amb el món d’avui.

 • Continguts

  0.- INTRODUCCIÓ
          Orígens i història del tractat d’Eclesiologia.
           
   I.- ECLESIOLOGIA FONAMENTAL
  De Jesús a l’ Església
  L’Església neotestamentària: norma i fonament.
   
  II.- ECLESIOLOGIA HISTÒRICA
  Diferents autocomprensions de l’ Església al llarg del temps.
  El Concili Vaticà II, moment especialment significatiu en la història de l’Església.
                  * Discurs d’obertura de Joan XXIII. “Gaudet Mater ecclesia” (1962)
                  * Les quatre grans Constitucions: SC, DV, LG, GS.
                  * Altres documents significatius.
  L’ herència del Vaticà II. El Concili Pastoral Tarraconense (1995). El moment actual.
   
  III.- ECLESIOLOGIA SISTEMÀTICA
  Ecclesia de Trinitate. L’ Església neix de la Trinitat i n’és l’ icona. Poble de Déu. Cos de Crist. Temple de l’Esperit. Església de Comunió i missió. L’Església sagrament en la història i en el món.
  Ecclesia de Eucharistia. L’ Església neix de l Eucaristia, “font i cim de tota la vida cristiana”(LG 11). Moments teològic-rituals i moments existencials de la celebració.
  La unitat de l’Església. L’Església, comunió d’esglésies. L’Ecumenisme.
  La santedat de l’Església. Santedat i pecat a l’Església. La tensió escatològica. La comunió dels sants.
  L’apostolicitat de l’Església. Comunitat cristiana i diferents formes d’existència eclesial: laïcat, vida consagrada, clergat. Ministeri apostòlic i petrí.
  La catolicitat de l’Església. Sentit de la catolicitat. La “missió” i les “missions”. Relació amb el món.
   
  IV.- MISSIÓ DE L’ESGLÉSIA
                                                 
   “L’Església és missionera per naturalesa”. Anunci del Regne amb paraules i amb la vida.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver cursat la Teologia fonamental i la Metodologia teològica.

 • Metodologia i avaluació

  A l’ aula: 57 hores (38%)

  Exposició del professor, 42 hores (28 %)
  Debat, comentari de textos exposicions, 9 hores (6%)
  Exàmens, 6 hores (4%)
   

  Treball personal de l’ alumne: 93 hores (62%)

  Estudi personal, 53 hores (35,5%)
  Preparació de treballs i comentaris, 25 hores (16,5%)
  Preparació d’ exàmens, 15 hores (10%)
  Avaluació:
  1.    Assistència i participació a l’ aula:  10%
  2.    Lectura i comentari de textos eclesiològics:  30%
  3.    Examen sobre la eclesiologia sistemàtica:  40%
  4.    Reflexió conclusiva personal:  20%
  (sobre 10 punts)

 • Competències i objectius

  1.- Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual.
  2.- Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.
  3.- Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.
  4.- Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
  5.- Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana: Déu, Crist, revelació, fe i raó, Escriptura, Tradició, Magisteri, comunitat eclesial.
  6.- Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il·luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental de la teologia cristiana.


  Objectius:
  Conèixer els textos eclesiològics fonamentals del Vaticà II.
  Superar la visió de l’ Església com a institució per aprendre a veure-la com a Misteri de la presència activa de Déu (Pare, Fill i Esperit) en el món.
  Descobrir claus de lectura per interpretar les tensions i els reptes de l’ Església avui.
  Estimular la identificació amb l`Església i amb la seva missió.
  Ajudar a clarificar la pròpia identitat cristiana de cara a un diàleg interreligiós i ecumènic.