Escatologia

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 2
Semestre: 2n
Àrea: Teologia
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  L’escatologia és l’àmbit de la teologia sistemàtica que reflexiona sobre l’esperança a la qual és cridada la persona humana i la creació en general. En aquest sentit, l’escatologia constituiria la culminació de l’antropologia teològica. L’escatologia pretén acollir el repte formulat a 1Pe 3,15 (“doneu raó de la vostra esperança”) i respondre, des de la fe, a la pregunta kantiana “què puc esperar?”. La font de les afirmacions escatològiques és la Paraula de Déu i el magisteri de l’Església, per una banda, i els “signes dels temps”, per l’altra, en la mesura en què es pretén tractar dels continguts propis de l’assignatura no només a partir de la fe, sinó també en diàleg amb el món d’avui.

 • Continguts

  1 Qüestions introductòries
  1.1 L’home, ésser cridat a la consumació. Què es escatologia
  1.2 Com entendre i interpretar les afirmacions que fem en el tractat d’escatologia

  2 L’escatologia bíblica
  2.1 L’escatologia de l’AT
  2.2 El camí que porta a la fe en la resurrecció en l’AT
  2.3 L’escatologia del NT

  3 La reflexió sistemàtica
  3.1 La mort
  3.2 ... I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts: la parusia i el judici
  3.3 Crec en la resurrecció dels morts. Un tema del necessari diàleg entre la fe cristiana en la consumació i l’imaginari actual: la reencarnació
  3.4 Les “darreries”
  3.4.1 Purgatori
  3.4.2 Infern
  3.4.3 El cel
   

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver cursat la Teologia fonamental i la Metodologia teològica.

 • Metodologia i avaluació

  Per tal d’aconseguir els objectius de l’assignatura hi haurà:

  Treball a l’aula: 40%

  • classes magistrals, en les quals es presenten les línies fonamentals dels temes del programa: 30%
  • tutories col•lectives: debats sobre aspectes del programa que poden ser més rellevants per al nostre món d’avui. Abans es passarà als alumnes un article que caldrà llegir com a base del debat que es tindrà a l’aula: 8%
  • tutories personals (dues, com a mínim, al llarg del curs o més, en funció de les necessitats de l’alumne per tal de copsar l’aprofitament que l’alumne fa de l’assignatura): 2%

  Treball fora de l’aula: 60%

  • Treball de l’alumne fora de l’aula (estudi personal, preparació de tutories, etc.. : 60%
   

  Avaluació:

  En l’avaluació es tindrà en compte la participació en les classes (que, tot i essent magistrals, afavoriran preguntes, debats, etc), la capacitat de reflexió personal de l’alumne i l’assimilació dels continguts bàsics de l’assignatura. Per això

  • al final del curs hi haurà una prova escrita sobre els continguts bàsics de l’assignatura. Això suposarà un 65 % del total de la nota final.
  • després de cada tutoria col•lectiva, l’alumne haurà de realitzar-ne una reflexió escrita, tot prenent postura personal sobre el que s’hi ha debatut. Això suposarà un 35 % del total de la nota final.

  Les tutories personals ajudaran també a poder perfilar la qualificació definitiva, tot tenint en compte el profit i l’assimilació que l’alumne faci de la problemàtica de l’assignatura

 • Competències i objectius

  • Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana: Déu, Crist, Revelació, fe i raó, Escriptura, Tradició, Magisteri, comunitat eclesial
  • Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques fonamentals del missatge cristià
  • Comprensió de l’articulació sistemàtica de les categories teològiques en el tot raonablement coherent del missatge cristià
  • Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il•luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental de la teologia cristiana
  • Coneixement i comprensió pràctica del mètode emprat en l’elaboració del coneixement teològic
   

  Objectius:

  • Coneixement dels continguts fonamentals de l’esperança cristiana, tal com apareixen en l’Escriptura (AT i NT) i en la Tradició
  • Reflexió sistemàtica sobre aquests continguts
  • Posar en relació aquesta reflexió amb els “goigs i esperances” (GS 1) del nostre món per tal de poder donar-li “raó de la nostra esperança” (1 Pe 3,15)

Professorat estable