Seminari de Síntesi Teològica

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 6
Curs: 3er
Semestre: 2n
Àrea: Teologia
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  L’assignatura de síntesis teològica pretén ajudar a l’alumne a realitzar una síntesis i una integració personal dels continguts estudiats durant els tres anys del Batxillerat en ciències religioses.

 • Continguts

  1.    L’home obert a Déu
  2.    Revelació i fe
  3.    El misteri de Déu
  4.    Jesucrist
  5.    Creació i pecat
  6.    Salvació i gràcia
  7.    Escatologia
  8.    L’Església, sagrament de salvació
  9.    Els sagraments de Crist i de l’Església
  10. La vida moral del cristià
  11. Ecumenisme i diàleg interreligiós.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cap.

 • Metodologia i avaluació

  En el Seminari de Síntesi Teològica cal elaborar i presentar un treball escrit que demostri la capacitat de plantejar l’argument elegit i redactar una Memòria, com a final del Seminari de Síntesi, en la qual s’articulen coherentment els continguts centrals de Ciències Religioses entorn d’un eix vertebrador. Aquesta memòria serà qualificada per una comissió i haurà de tenir entre 20 i 30 pàgines.

   
  El temps de dedicació de l’alumne es distribueix de la següent manera:
   
  Treball a l’aula:
   
  -          Exposició dels alumnes: 12 %
  -          Diàleg a l’aula: 8%
  -          Debat per grups: 20 %
   
  Fora de l’aula:
  -          Elaboració del treball monogràfic: 15%
  -          Elaboració de la memòria: 45%
   
  Altres opcions que s'ofereixen:
   
  Examen oral: presentar un tema monogràfic que demostri la capacitat de plantejar l’argument elegit durant 15 o 20 minuts i, exposar un tema durant 15 o 20 minuts escollit d'entre dos que són proposats per la comissió. Després, aquesta pot formular preguntes o afegir comentaris durant 25 o 30 minuts.
   
  Examen escrit: presentar un treball escrit que demostri la capacitat de plantejar l’argument elegit i elaborar un tema triat entre dos proposats amb un temps límit de dues hores. La monografia és examinada també per la comissió.
   
  Avaluació:
  -          Memòria: 70%
  -          Exposició i participació activa: 30%

 • Competències i objectius

  1.     Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual.

  2.     Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.

  3.     Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.

  4.     Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.

  5.     Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.

  6.     Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana: Déu, Crist, revelació, fe i raó, Escriptura, Tradició, Magisteri, comunitat eclesial.

  7.     Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques fonamentals del missatge cristià.

  8.     Comprensió de l’articulació sistemàtica de les categories teològiques en el tot raonablement coherent del missatge cristià.

  Objectius:      

  1.    Ordenar i distingir les diferents perspectives i mètodes compresos en els estudis teològics essent capaç de veure tant la seva complementarietat, com, a voltes, la seva conflictivitat.

  2.    Distingir entre allò més nuclear en la tasca teològica d’allò més accessori aconseguint una certa sistematització dels diferents continguts i nivells d’estudi.

  3.    Fer descobrir a l’alumne mitjançant el debat i les exposicions la problematicitat constitutiva de tota ciència, tant de les ciències religioses com de la ciència teològica i alhora la passió de discutir, dialogar i confrontar-se personalment amb les diferents propostes dels grans teòlegs i investigadors.

  4.    Preparar al alumne per a la presentació del examen comprensiu que té lloc al final del Batxillerat.

Professorat estable