Antropologia Filosòfica

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 2n
Àrea: Filosofia
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  A través de l’estudi dels principals filòsofs que constitueixen a occident l’entramat de la reflexió antropològica, resseguirem els camins que han conduït les diverses aproximacions filosòfiques a la comprensió de l’ésser humà. Les preguntes sobre l’ésser humà i el lloc que aquest ocupa en el cosmos vertebraran la reflexió filosòfica nuclear del present curs. Avui no disposem d’una concepció unitària de l’ésser humà. Malgrat la crisi profunda en la qual ens trobem immersos, que afecta de ple la comprensió de l’ésser humà, les grans antropologies de la nostra tradició occidental segueixen constituint per a nosaltres un referent prou important.

 • Continguts

  1. L’antropologia i les seves preguntes.
  2. El model antropològic de la filosofia grega. Les antropologies de l’univers grecoromà.
  3. El model antropològic del judeocristianisme. Les antropologies de l’univers judeocristià.
  4. El model antropològic de la modernitat europea. Les antropologies de tall racionalista.
  5. El model antropològic de la postmodernitat occidental. Les antropologies de tall nietzscheà i heideggerià.
  6. Consideracions antropològiques des del moment present.
   

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cap.

 • Metodologia i avaluació

  El caràcter eminentment teòric de l’assignatura en condiciona la seva metodologia:

  Activitat a l’aula: classes magistrals 40%
  Activitat fora de l’aula: estudi personal: 60%

  Avaluació

  Examen final escrit: 100%

 • Competències i objectius

  1. Desenvolupament de la capacitat crítica.
  2. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
  3. Contrastar la mútua influència entre els principals corrents de la història del pensament filosòfic i les perspectives d’anàlisi de les Ciències de la Religió.
  4. Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat.
  5. Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat.
  6. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
   
   

  Objectius:
  1. Conèixer la terminologia conceptual bàsica dels models i dels autors estudiats.
  2. Comprendre i saber reconèixer i descriure els grans models de l'antropologia filosòfica plantejats en el present curs.
  3. Comprendre i saber explicar per escrit de manera argumentada i coherent els autors que corresponen als models antropològics estudiats en el curs.
  5. Assolir la capacitat lectora suficient, saber posat per escrit i saber exercir la crítica sobre les lectures voluntàries fetes a casa dels autors que es posaran a l'abast de l'alumnat.

Professorat estable
Professorat estable