Metodologia Teològica

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 2
Curs: 1
Semestre: 2n
Àrea: Teologia
Hores de classe setmanals: 1
 • Justificació

  Qualsevol àrea del coneixement requereix una identificació de la seva caracterització i, alhora, una competència metodològica general i del seu mètode en particular. En aquesta assignatura s’ofereix una introducció dels elements fonamentals de metodologia i del mètode teològic. Pel que fa al seu contingut està vinculada a la totalitat de les matèries teològiques, doncs, el requeriment metodològic és imprescindible per a la correcta reflexió i elaboració teològica. L’assignatura pretén donar una primera resposta a les següents qüestions: ¿Quina és la caracterització d’aquest saber que anomenat “teologia”? ¿Quina és la seva caracterització metodològica? ¿Ha evolucionat la manera d’elaborar-se? ¿Podem dir -encara- que la teologia és una ciència? ¿Quins són els principals reptes metodològics contemporanis? ¿Quins són els principals estris per tal d’afavorir un bon treball teològic? L'assignatura combinarà aspectes reflexius i exercicis pràctics.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cap.

 • Competències i objectius

  - Capacitat d’anàlisi i síntesi
  - Capacitat d’organització i planificació
  - Coneixements generals bàsics
  - Comunicació oral i escrita
  - Habilitats de gestió de la informació
  - Habilitats d’investigació

  Competències GENERALS- ESPECÍFIQUES de Batxillerat:

  - Coneixement i aprofundiment en la teologia cristiana des de les diverses dimensions: intel•lectual, cultural , històrica.
  - Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
  - Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.

  Competències ESPECÍFIQUES de Batxillerat:

  - Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana; Déu, Crist, revelació, fe i raó, Escriptura, Tradició, Magisteri, comunitat eclesial.
  - Coneixement i comprensió pràctica del mètode emprat en l’elaboració del coneixement teològic.
  - Reconèixer i valorar les aportacions de les Ciències de la Religió a les qüestions frontereres amb la Teologia.
  - Capacitat per usar amb autonomia els principals estris i suports per l’elaboració de treballs teològics.
   

  - Prendre consciència de la importància del mètode en qualsevol àmbit de recerca.
  - Aprofundir la relació entre coneixement (epistemologia) i mètode (metodologia)
  - Conèixer les principals configuracions del saber teològic i el seu mètode en el decurs de la història i en la contemporaneïtat.
  - Prendre consciència de la necessitat d’una reflexió teològica sobre Internet.
  - Saber identificar textos concrets en relació a la tipologia de producció teològica.
  - Sintetitzar els trets del mètode teològic i els seus principals reptes.
  - Conèixer els principals estris i suports per l’elaboració de treballs teològics així com realitzar exercicis i aplicacions.
  - Tenir una informació suficient sobre la Biblioteca Episcopal del Seminari de Barcelona, la seva estructura, funcionament i serveis.