Moral de l'amor i la sexualitat

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 2
Semestre: 1r
Àrea: Moral
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  El tractat de Teologia Moral Fonamental ha estudiat el nucli del missatge moral cristià, és a dir, la nova manera de ser de la persona que viu en l’Esperit del Senyor, mort i ressuscitat. El tractat de Moral de l’Amor i la Sexualitat, un dels temes de moral especial, estudia l’aplicació d’aquella manera de ser en l’Esperit a l’àmbit de la vida sexual. Es tracta d’aprofundir el contingut i el sentit d’un discurs moral cristià sobre la sexualitat, en la mesura que la vida sexual, com també els altres àmbits de l’experiència humana, concreta i realitza les actituds radicals del viure evangèlic en la vida real i concreta. Aquest estudi té en compte el pluralisme tan acusat del nostre clima social, especialment en aquest tema, i la necessitat d’un diàleg fructífer amb la ciència psicològica, amb els coneixements sociològics i amb la pastoral eclesial.

 • Continguts

  I. FONAMENTACIO I PRINCIPIS MORALS

  1. Alguns accents de l’ambient actual sobre la sexualitat.
  2. El plantejament adequat de la qüestió moral.
  3. Les fonts de la Teologia Moral: Revelació i Ciències Humanes.
  4. Aproximació científico – fenomenològica a la sexualitat humana.
  5. El pensament bíblic sobre la sexualitat.
  6. Els Documents més importants del Magisteri de l’Església.
  7. Vers una teologia de la sexualitat.
  8. Principis morals de la Vida Sexual humana.

  II. ALGUNES QÜESTIONS IMPORTANTS

  1. Els dos accents de la tradició cristiana: Matrimoni i Virginitat.
  2. La Paternitat/Maternitat responsable i la regulació de la natalitat.
  3. Les relacions sexuals no matrimonials.
  4. La masturbació.
  5. L’homosexualitat.
  6. Altres temes d’interès.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cal haver cursat el Tractat de Teologia Moral Fonamental.

 • Metodologia i avaluació

  El desenvolupament de l’assignatura compta amb la reflexió i l’estudi personals de l’estudiant a la llum del que s’ha explicat a classe i de la bibliografia proposada (60% de les hores dels ECTS).
  En les classes s’explicaran les línies fonamentals de cadascun dels temes anunciats en el programa (35%). A la primera part del curs s’analitzaran els textos bíblics i magisterials de referència. Per això convé tenir el text bíblic i els documents magisterials més importants. Al final de cadascuna de les dues parts del curs, hi haurà una reflexió conjunta sobre les qüestions bàsiques exposades (5%).

  Per tractar-se d’una avaluació continuada, es tindrà en compte l’assistència a classe, el diàleg i la participació en les activitats proposades, la redacció i l’aportació personal, especialment en
  els treballs i proves.
  L’assignatura s’avaluarà a base de dues proves escrites, plantejades al final de cadascuna de les dues parts del curs (50% cada prova).

 • Competències i objectius

  1. capacitat d’estimativa moral, amb la valoració adient dels principis morals i discerniment prudencial de les situacions concretes;
  2. plantejament adequat de la qüestió moral en el tema de la sexualitat i d’una paraula cristiana en aquesta disciplina;
  3. coneixement de les fonts bíbliques, patrístiques , magisterials i teològiques del tema de la moral sexual, situant-les en el seu context històric i en el procés del pensament;
  4. coneixement de les dades científiques que il·luminen l’antropologia sexual;
  5. comprensió dels principis fonamentals de la moral sexual cristiana i de la seva fonamentació teològica i antropològica;
  6. reflexió adient sobre les qüestions més complexes i delicades que planteja avui l’ètica sexual;
  7. discerniment adequat de les diverses dimensions que intervenen en la pregunta moral, especialment sexual: la valoració ètica del fet objectiu, el judici ètic sobre les persones implicades i l’acció pastoral de l’Església en aquest tema.
   

  L’objectiu de l’assignatura s’insereix en l’objectiu general dels estudis de Teologia Moral: individuar i aprofundir tant el contingut com el sentit d’un discurs moral cristià; i això, en l’interior del pensament teològic, i també en el conjunt de les tendències ètiques del món actual.

  Dins d’aquest marc, l’assignatura de Moral Sexual intenta, en primer lloc, presentar els principis bàsics de l’ètica sexual, fonamentats en un coneixement suficient de l’antropologia sexual i en les bases bíbliques i teològiques del pensament eclesial.

  A la llum d’aquests principis, intenta també una aproximació adient a les qüestions delicades que planteja avui la dimensió sexual de la vida humana, amb la valoració ètica corresponent i els criteris d’una acció pastoral positiva.

 • Bibliografia

        Albuquerque, E., Moral de la vida y de la sexualidad, Madrid:  Ccs, 1998.

        Flecha, J.R., Moral de la sexualidad. La vida en el amor, Salamanca: Sígueme, 2005.

        López Azpitarte, Eduardo, Ética de la sexualidad y del matrimonio, Madrid: Paulinas, 1992.

        Mora, G., “Ética sexual”, en M. Vidal, Conceptos fundamentales de ética teológica, Madrid: Trotta, 1992, pp. 533-562.

        Vico Peinado, José, Liberación sexual y ética cristiana, Madrid: San Pablo, 1999.

        Vidal, Marciano, Ética de la sexualidad, Madrid; Tecnos, 1991.

  Documents del Magisteri:

        Concili Vaticà II, Gaudium et Spes  (1965), n° 47-52.

        Pau VI, Humanae Vitae  (1968).

        Joan Pau II, Familiaris Consortio  (1981).