Introducció a l'Ecumenisme

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 2
Curs: 3
Semestre: 1r
Àrea: Teologia
Hores de classe setmanals: 1
 • Justificació

  Aquest curs intenta exposar la història i els principals continguts del camí cap a la unitat dels cristians, així com una valoració del moment actual. Inclou un breu recorregut pel naixement i teologia de les principals confessions cristianes, els inicis i desenvolupament de l’Ecumenisme, la posició de l’Església catòlica i els passos que s’han de donar cap a la unitat dels cristians.

 • Continguts

  1.    La divisió entre Orient i Occident.
  2.    Les esglésies d’origen luterà: Mennonites, Germans de Moràvia, Swedenborgians.
  3.    La branca Calvinista: Valdesos, Zwinglians, Presbiterians, Congregacionalistes.
  4.    La tradició Anglicana
  5.    Bautistes, Quàquers, Matodistes, Assemblees de Germans, Exèrcit de Salvació.
  6.    Altres confessions: Església Vell Catòlica, Adventistes, Testimonis de Jehovà, Pentecostals, Mormons.
  7.    Antecedents i inicis de l’Ecumenisme al segle XX.
  8.    Les tres branques de l’Ecumenisme.
  9. La formació del Consell Mundial d’Esglésies.
  10. L’Església Catòlica i l’Ecumenisme abans del Concili Vaticà II.
  11. Els canvis del Vaticà II.
  12. El Decret d’Ecumenisme.
  13. La recerca de la unitat doctrinal.
  14. Dimensió social de l’Ecumenisme.
  15. El Centre Ecumènic de Catalunya.
  16. Situació actual i reptes.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver cursat la Teologia fonamental i la Metodologia teològica.

 • Metodologia i avaluació

   Treball a l’aula:

  Exposicions magistrals: 30%
  Diàleg a l’aula: 10%
   
  Treball fora de l’aula:
  Estudi personal: 20%
  Elaboració d’un treball o de la memòria del curs: 20%
   
  Avaluació:
  Memòria o treball: 80 %
  Participació a l’aula: 20%

 • Competències i objectius

  1.    Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual.

  2.    Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.

  3.    Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.

  4.    Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.

  5.    Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques fonamentals del missatge cristià.

  6.    Comprensió de l’articulació sistemàtica de les categories teològiques en el tot raonablement coherent del missatge cristià.

  Objectius: 

  1.    Conèixer la diversitat de les confessions cristianes

  2.    Valorar les aportacions i la riquesa de plantejaments de les confessions cristianes

  3.    Conèixer el recorregut del moviment ecumènic per tal de poder interpretar el moment actual de l’ecumenisme

  4.    Fer-se càrrec de la complexitat que suposa el repte del camí cap a la unitat per als cristians.

  5.    Conèixer la posició de l’Església catòlica respecte del moviment ecumènic

  6.    Afavorir actituds d’empatia, respecte, col·laboració mútua, com a base per impulsar l’ecumensme.

Professorat estable