Història de la Filosofia II

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 2n
Àrea: Filosofia
 • Justificació

  La finalitat de l'assignatura és analitzar les grans figures filosòfiques del segle XVII fins al segle XXI a partir dels seus textos. Per tal de aconseguir aquest propòsit el curs pretén potenciar la lectura personal dels filòsofs més representatius de l'època moderna i contemporània. Entenc que un curs introductori com aquest pot suposar una gran ocasió per prendre contacte amb els temes filosòfics més importants que han ocupat els europeus en els darrers segles i tenir una visió panoràmica de quina ha estat l’evolució d’aquests corrents de pensament.

 • Continguts

  Els continguts que desglossem a continuació intenten presentar l'aventura humana de comprendre racionalment la realitat cosmològica, antropològica, política etc.

  La qüestió de la modernitat
  El segle disset (I): René Descartes
  El segle disset (II): El postcartesianisme

  David Hume
  Immanuel Kant (I): Què puc saber?
  Immanuel Kant (II): Què he de fer? Què m'és permès d'esperar?

  Panoràmica del segle dinou
  Friedrich Nietzsche
  Els camins de la filosofia al segle vint

 • Requisits i orientacions prèvies

  D’acord amb la normativa de l'ISCREB, cal haver aprovat Història de la filosofia I per fer aquesta assignatura. Això té la seva explicació i és que aquesta assignatura conté elements temàtics que només es poden comprendre si s’ha passat per la primera part de la història de la filosofia.

 • Metodologia i avaluació

  El curs consta de tres blocs cada un dels quals conté tres unitats que el professor anirà penjant amb regularitat a l'aula.
  Per tal de resoldre dubtes sobre els continguts de les unitats que s'aniran penjant a l'aula o sobre qualsevol qüestió de procediment l'alumnat disposa de la presencia permanent del professor.
  Amb el fi de compartir l'opinió amb els companys de l'aula sobre qüestions que s'aniran plantejant el professor obrirà fòrums de debats.

  Percentatge de dedicació a les diferents activitats i tasques que han de fer els alumnes:
  Tutories individuals i/o col•lectives: 8%
  Consultes al fòrum, professor: 2%
  Jornades presencials: 5%
  Lectura i estudi personal: 50%
  Planificació, preparació i realització de les tutories individuals i/o col•lectives: 35%

  Comentari de text 1: 25% de la nota
  Comentari de text 2: 25% de la nota
  Comentari de text 3: 25% de la nota
  Recensió: 25% de la nota

 • Competències i objectius

  1. Contrastar la mútua influència entre els principals corrents de la història del pensament filosòfic.
  2. Capacitat d'anàlisi i síntesi
  3. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d'un objecte d'estudi determinat
  4. Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d'idees, valors, actituds
  5. Sensibilitat envers la diversitat d'opinions, pràctiques i estils de vida.
  6. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits
  7. Coneixements bàsics de la professió.
  8. Habilitats de gestió de la informació.

  1. Identificar i comprendre els grans períodes en què es divideix la història de la filosofia dels cinc últims segles, així com les distintes solucions que al llarg del temps s’han anat proposant als problemes filosòfics.
  2. Llegir de manera comprensiva i crítica textos filosòfics de diferents autors i autores, comparar-los i valorar la importància del diàleg racional com a mitjà d'aproximació a la realitat.
  3. Desenvolupar i consolidar una actitud crítica davant les diferents opinions expressades pels pensadors i pensadores d’èpoques i corrents filosòfiques que s’han succeït al llarg de la història, analitzant semblances i diferències.
  4. Exposar correctament el pensament filosòfic dels diferents autors/es i prendre consciència que un punt de vista personal i coherent només pot arribar-se a bastir a través d’un exercici d’empatia amb la diversitat dels raonaments.
  5. Apreciar la capacitat de la raó per a regular l'acció humana individual i col•lectiva a través del coneixement i anàlisi de les principals propostes filosòfiques elaborades al llarg de la història, consolidant d’aquesta manera la pròpia competència social i cívica.
  6. Valorar el debat entre posicions contràries com un mitjà per practicar el respecte cap els altres i la tolerància positiva contra qualsevol forma de discriminació.

 • Bibliografia

  Berkeley, G., Tratado sobre los principios del conocimiento humano, Buenos Aires: Losada, 2004.

  Colomer, E., El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, vols. I,II i III Barcelona: Herder, 2002.

  Descartes, R., El discurso del método y Meditaciones metafísicas, Madrid: Tecnos, 2002.

  Hume, D., Tratado de la naturaleza humana, Madrid: Tecnos, 1993.

  Kant, I., Crítica de la razón pura, Buenos Aires: Losada, 2003.

  Nietzsche, F., Així parlà Zaratustra, Barcelona: Edicions 62, 1983.

Professorat no estable