Cartes Apostòliques

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 3
Semestre: 2n
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  Conèixer Pau és fonamental per conèixer l’origen de les primeres comunitats cristianes. L’origen pagà de moltes d’elles, els seus problemes, les seves característiques, la seva organització i com gradualment van allunyar-se del judaisme. Per acabar de tenir una visió global del cristianisme primitiu, també cal abordar algunes de les anomenades «cartes catòliques». En conjunt, es fa un estudi d’unes obres que van des de la meitat del segle I dC fins als inicis del II, durant aquest espai de temps es percep com van canviant les comunitats dels seguidors de Crist, no només a nivell organitzatiu, sinó també teològic.

 • Continguts

  En el Nou Testament hi ha 27 llibres, 21 són cartes! En aquesta assignatura se’n veuen 18. Queden fora d’estudi les tres Cartes de Joan, que pertanyen a una altra assignatura.
  Aquesta assignatura concentra els esforços en conèixer la personalitat de Pau, l’entorn històric i geogràfic de cada carta atribuïda a Pau, els seu contingut literari i la teologia que les caracteritza.
  Fora del corpus paulí, però igualment atribuïdes a apòstols, es tracten unes cartes que, per no dirigir-se a unes comunitats concretes, sinó a l’Església universal, són anomenades «cartes catòliques» (Carta de Jaume, cartes de Pere i Carta de Judes).
  El curs està dividit en dotze unitats:
  Unitat 1.- Pau: vida i personalitat
  Unitat 2.- Pau escriptor
  Unitat 3.- Cartes als de Tessalònica
  Unitat 4.- Cartes als de Corint
  Unitat 5.- Carta als Gàlates
  Unitat 6.- Carta als Romans
  Unitat 7.- Carta als Filipencs i a Filèmon
  Unitat 8.- Carta als Colossencs
  Unitat 9.- Carta als Efesis
  Unitat 10.- Cartes pastorals
  Unitat 11.- Carta als Hebreus
  Unitat 12.- Cartes Catòliques 

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cal haver cursat la Introducció al Nou Testament i es recomana haver cursat les assignatures que tracten els diversos llibres del Nou Testament.

 • Metodologia i avaluació

  A l’aula:
  ·         Exposició del professor: 30%
  ·         Exposició de l’estudiant i debat a classe: 10%
  Fora de l’aula:
  ·         Lectures d’articles o capítols de llibres, dels quals es fa una recensió o es comenten a classe; treballs individuals, recerca de materials pertinents a biblioteques: 30%
   

  ·         Estudi personal: 30%

  Avaluació:
  L’avaluació consisteix en la valoració del conjunt d’activitats que realitzarà l’estudiant:
  ·         L’exposició oral i la participació a l’aula: 25%
  ·         La recensió i comentari escrit d’un text: 25%
   

  ·         El treball individual sobre un tema teològic que s’ha tractat durant el curs: 50% 

 • Competències i objectius

  Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià.
  Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
  Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari, geografia, història, cultura, simbolisme... a partir del mateix text bíblic.
  Capacitat per a reconèixer i accedir a les obres de referència reconegudament qualificades de la història de la investigació bíblica.
  Coneixement i opinió critica sobre la teologia dels llibres bíblics

  Objectius:
  Conèixer les teories, interpretacions, mètodes tècniques i recursos d’investigació per poder estudiar críticament les cartes apostòliques i poder interpretar-les.
  Assolir un coneixement més profund dels llibres del Nou Testament que el farà servir com a fonament de la teologia.
  Relacionar el contingut de les cartes apostòliques amb la resta del Nou Testament, especialment els evangelis, amb l’Antic Testament i amb la història de l’Església primitiva.
  Escoltar i respectar les opinions dels companys en els debats o grups de discussió.
  Comunicar de manera escrita o oral els coneixements adquirits i què en pensa del tema estudiat.

 • Bibliografia

  Pel que fa al material del curs, un bon manual de referència, que pot servir gairebé com a llibre de text, és el llibre de J. Sánchez-Bosch, Los escritos paulinos, Estella: Verbo Divino 1998.

  També són interessants els llibres de

  -G. Barbaglio, La teología de San Pablo, Salamanca: Secretariado trinitario, 2006;

  J. Gnilka, Pablo de Tarso, Barcelona: Herder 2009

  i J. Becker,  Pablo. El apòstol de los paganos, Salamanca: Sígueme 1996.

  A l’inici del curs es donarà més bibliografia i articles de revistes especialitzades.

Professorat no estable