Introducció a l'Antic Testament

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  L’aproximació a l'Antic Testament es fa seguint la història dels pobles, i de les persones, que s’hi van veure implicats més directament perquè l’existència d’Israel està vinculada a aquesta història i en ella ha fet experiència de la presència del seu Déu, Jahvè. Es presenta el món de l’Antic Testament com un escenari de la realitat: descriu la profunda autenticitat de l’ésser humà i com, aquest, esdevé interlocutor del Déu d’Israel. Ahir, com avui, allò que pre-ocupa és la pregunta-resposta pel significat i pel sentit de la vida i de les relacions que s’estableixen.

 • Continguts

  • 1è Bloc: Introductori, on s’aborden temes previs, des de la geografia fins a com ens ha arribat el text de l'AT.

  . Tema 1: Importància de l’estudi de l’AT


  . Tema 2: Geografia i arqueologia bíbliques


  . Tema 3: Bíblia i literatura

       3.1 L’entorn cultural de l’Antic Testament
       3.2 La transmissió oral-escrita
       3.3 Les llengües
       3.4 La lectura i la comprensió del text
       3.5 El text de l’Antic Testament

  2on Bloc. Història i institucions de l’Antic Testament

  - Tema 4: Història i institucions de l’Antic Testament


       4.0 Els orígens de la humanitat, Gn 1-11
       4.1 Els orígens del poble d’Israel, Gn 10; Dt 26, 5b-9
       4.1.1 Els patriarques, Gn 12-50
       4.1.2 La formació del poble d’Israel
       4.1.3 La fe del primitiu Israel


  • 3è Bloc: L’època dels jutges i la monarquia.

  - Tema 5: La monarquia, 1Sm-1Re11

      5.0 L’època dels jutges. El càntic de Dèbora, Jt 5
      5.1 L’origen de la monarquia. Saül i Samuel (1025-1010)
      5.2 El regnat de David (1010-970)
      5.3 Salomó (972-933)
      5.4 Els dos regnes (1Re 12-2Re 17). El Profetisme
      5.5 La reforma d’Ezequies i de Josies

  • 4rt Bloc: L'època del "Segon Temple".

  - Tema 6.1: Exili i restauració (587-538). Ezequiel
  - Tema 6.2: L'Hel•lenisme

  • 5è Bloc: Aproximació a l’antropologia bíblica.

  - Tema 7: Aproximació a l’antropologia bíblica
       7.1 Terminologia antropològica
       7.2 La vida i la mort, 2Sm 12,19-23
   

 • Requisits i orientacions prèvies

    • L’assignatura s’ofereix als alumnes per blocs que, alhora, es divideixen en temes i en subapartats. • Cal estar al cas del Programa de l’assignatura i de les indicacions que es donen a l’aula al llarg del curs.

 • Metodologia i avaluació

  • L’assignatura es planteja en règim d’Avaluació Continuada.
  • La puntualització dels requisits es donarà a conèixer a l’iniciï de curs.
  • L’eina de treball de l’assignatura és el text bíblic ajudada pel material que es va publicant a l’espai corresponent on-line/ presencial.      • L’alumne accedirà al contingut dels temes a través de:
  - Les classes magistrals amb suport TIC. Aproximadament, un 70% del temps/assignatura.
  - La bibliografia de suport que té cada tema.
  - Altres recursos: presentacions orals, grups-aula-treballs, activitat extra-aula... : aproximadament, un 30% del temps/assignatura.
   

  Avaluació formativa. Segons el dit a l’apartat anterior, l’avaluació és continuada i qualitativa/quantitativa segons requisits que es donaran a conèixer a l’iniciï de curs.

 • Competències i objectius

  I. Competències Genèriques (Transversals)
  - Instrumentals:
  • 1.: Capacitat d’anàlisi i síntesi
  • 2.: Capacitat d’organització i planificació
  • 3.: Coneixements generals bàsics
  • 8.: Habilitats de gestió de la informació (busca i analitzar informació de fonts diverses)
  - Interpersonals:
  • 1.: Capacitat critica i autocrítica
  • 2.: Treball en equip
  • 6.: Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
  - Sistèmiques:
  • 1.: Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
  • 3.: Aprenentatge
  • 11.: Motivació per la qualitat

  II. A Competències Específiques del Grau en Ciències Religioses
  a. Saber:
  • 1.: Plantejament de la dimensió del “sentit” i la seva integració en la “dimensió religiosa” des d’una perspectiva universitària i interdisciplinari
  • 3. : Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià
  b. Saber fer:
  • 1.: Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat
  • 2.: Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds
  • 3.: Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques
  • 4.: Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits
  c. Ser:
  • 1.: Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat
  • 3.: Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià
  • 4.: Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida
  • 6.: Saber percebre, pensar, jutjar, triar i actuar a favor dels drets de les persones assumint els deures del propi compromís

  II.B Específiques de Bíblia
  • 2.1: Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari, geografia, història, cultura, simbolisme... a partir del mateix text bíblic
  • 2.4: Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement
  • 2.6: Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic
  • 2.7: Integrar aquests coneixements per a la l’anàlisi, comprensió i actualització dels mateixos

  L’objectiu fonamental de l’assignatura és fer una aproximació al món de les persones i dels pobles de l’Antic Testament a través dels textos bíblics, a fi d’adquirir els coneixements bàsics per a un posterior aprofundiment en temes més específics, sobretot en l’àmbit bíblic.