Introducció al Nou Testament

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 2n
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  El Nou Testament és el recull d’escrits a partir dels què coneixem la vida i la experiència de Jesús i dels primers cristians. Esdevé el marc a partir del que es despleguen la cristologia, la realitat eclesial, d’on pouem l’experiència de la fe en el Messies i on es veuen reflectits molts dels propòsits de l’Antic Testament. Per a conèixer-lo i poder-lo llegir en profunditat, més enllà del que faríem per la fe, ens cal aprofundir-hi des del punt de vista literari, i emmarcar-lo en el context ambiental geopolític del S I. Es tracta d’una introducció genèrica que pinzellarà de forma integral i integrada el que és el Nou Testament per a poder avançar en el coneixement del Jesús en qui creiem.

 • Continguts

  Lliçó  1. Palestina en temps del Nou Testament. Geografia i Història

  Lliçó  2. Situació econòmica, social i lingüística del judaisme palestinenc

  Lliçó  3. El món religiós en el món hel·lenistico-romà. Grups i moviments

  Lliçó  4. L’imperi romà en el segle I dC i el judaisme hel·lenístic

  Lliçó  5. De Jesús als primers cristians

  Lliçó  6. La formació del Nou Testament. Història del cànon

  Lliçó  7. Evangelis Sinòptics (I). Marc i Mateu

  Lliçó  8. Evangelis Sinòptics (II). Lluc. (i Fets dels Apòstols)

  Lliçó  9. La literatura joànica

  Lliçó  10. Pau. Les primeres cartes

  Lliçó  11. Les altres cartes de Pau

  Lliçó 12. Les altres cartes del Nou Testament

 • Requisits i orientacions prèvies

  Per a persones que cerquen el coneixement dels textos del Nou Testament des d’una mirada no necessàriament ni única de la fe. Caldrà, per arribar als textos, una aproximació prèvia als escrits bíblics i un interès general pel marc contextual de la vida i experiència dels primers seguidors de Jesús.

 • Metodologia i avaluació

  Els 4 ECTS de l’assignatura suposen 100 h. de dedicació de l’alumne.

  Es preveu treballar un tema cada setmana del curs (12) a fi de assolir tot el temari.

  La assistència i participació a l’aula és fonamental.

   

  L’activitat a l’aula suposa el 40% de la tasca de l’alumne

  Després de la presentació del temari corresponent per part del docent (20%) , es comentaran textos del NT des de la vessant teòrica i pràctica del contingut exposat en les sessions anteriors a partir de material que s’indica cada setmana, on l’alumne exposa el treball personal i es debaten aspectes del temari de forma grupal (20%)

   

  L’activitat fora l’aula és molt important, equivalent al 60% de la tasca

  Cada setmana l’alumne, a partir del material bibliogràfic i les sessions presencials prèvies,  reflexiona i prepara el contingut del text lliurat per a compartir individualment i col·lectiva en la sessió posterior (30%)

  Amb la finalitat d’aprofundir en els textos del Nou Testament d’acord amb el contingut de l’assignatura, s’elaboren tres treballs personals relatius als tipus d’escrit del NT, que seran objecte d’avaluació (30%)

  Per a l’aprofundiment dels continguts i també amb vista a l’avaluació, la participació a l’aula, a més de la assistència que marca el reglament acadèmic és imprescindible

  Avaluació:

  -Participació a l’aula (20%)

  -Preparació prèvia dels treballs a l’aula que s’hauran de lliurar en ser requerits (30%)

  -Treballs personals sobre textos diversos del NT (3) (50%) 

 • Competències i objectius

  Es treballa perquè l’alumne assoleixi i/o millori la seva....
  Capacitat de relacionar-se eficaçment a través d’una correcta expressió escrita en els treballs.
  Capacitat d’assolir la interacció, comunicació i expressió de les idees pròpies amb d’altres alumnes a l’aula.
  Capacitat d’ interrogar-se sobre les coses i pels fonaments que les expliquen.
  Capacitat d’anàlisi i relació amb els sistemes per a millor entendre la realitat que estudiem.
  Capacitat d’entendre la realitat estudiada a partir de la comprensió holística.
  Comprensió de la diversitat social i cultural com un element enriquidor.
  Interès per la millora des del punt de vista acadèmic, en relació al contingut com al format d’aprenentatge durant el curs.
  Capacitat per a discernir elements claus per a abordar la solució a problemes de forma eficient i efectiva.

  Introduir el marc geogràfic on tenen lloc ens fets que es descriuen al Nou Testament.

  Revisar la història i marc sociològic del moment a Israel per a millor comprendre la realitat que se’ns descriu als textos.

  Introduir el context en el què neix i s’expandeix el cristianisme des del punt de vista històric.

  Fer una mirada atenta a la persona de Jesús abans d’entrar a conèixer els textos que ens l’apropen.

  Conèixer els textos del Nou Testament, primerament amb una mirada genèrica, tot explorant les formes literàries amb les que ens hi aproximarem.

  Aproximar-nos als diferents tipus d’escrit del Nou Testament, evangelis sinòptics, escrits joànics, epístoles... per a estudiar-ne els seus conceptes fonamentals de manera introductòria.

 • Bibliografia

  Nou Testament grec-llatí-català, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unides 1995.

  La Bíblia. Bíblia catalana, traducció interconfessional, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya - Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona - Editorial Claret - Happy Books / La Formiga d’Or - Publicacions de l’Abadia de Montserrat - Societats Bíbliques Unides. Barcelona 2011. N’hi ha edicions anteriors (1993), en diversos formats: estàndard, gran, de butxaca, informàtica...

  Brown R.E - Fitzmayer J; “Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo Testamento” Estella: Ed. Verbo Divino, 2010

  Giuseppe Segalla, Panoramas del Nuevo Testamento, Estella: Verbo Divino 1994.

  Christiane Saulnier & Bernard Rolland, Palestina en tiempos de Jesús (Cuadernos bíblicos 27), Estella: Verbo Divino 1981/2000.

  Sicre JL, El cuadrante (tomos I-II-III), Estella: Verbo Divino, 2015

  Gerd Theissen, La sombra del galileo. Las investigaciones históricas sobre Jesús traducidas a un relato, Salamanca: Sígueme 1988. Un llibre diferent, agradable i senzill de llegir, però molt útil per a conèixer l’ambient del temps de Jesús.

  Armand Puig, Jesús. Un perfil biogràfic, (Perfils 50), Barcelona: Proa 2004. Una presentació excel·lent de la figura de Jesús. Conté també una bona introducció a l’ambient del temps de Jesús.

  José Antonio Pagola, Jesús. Aproximación històrica, Madrid: PPC  2007.

  Daniel Marguerat (i col.), Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie. Ginebra: Labor et Fides 2004.