Grec II *

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 2
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  Acceder al texto del Nuevo Testamento en griego es un componente básico para el conocimiento del mensaje cristiano y de sus categorías teológicas, esarrolla la capacidad crítica y de relación a diferentes niveles, refuerza todas las competencias que se derivan del estudio de La Bíblia y aporta al alumnado una mayor capacidad de profundizar en los significados de la palabra sagrada que le permitirá transferirlos con mayor efectividad. La necesaria reflexión lingüística que nace del análisis de una lengua antigua pretende favorecer y estimular la voluntad de estudio del cristianismo en sus raíces primeras, aspira a entender el sentido profundo de sus palabras y coopera de modo que el lenguaje especulativo (tanto filosófico como teológico) avance por las vías más acertadas para llegar a sus objetivos. En este segundo curso de Griego amplían los conocimientos de la lengua, se profundiza en la lectura y comentario de textos, se logra, en fin, una mayor competencia y soltura para entender mejor pasajes escogidos de los principales textos neotestamentarios.

 • Continguts

  Lliçons 13-25:
  1. imperfet indicatiu actiu
  2. verbs compostos
  3. demostratius
  4. pronoms (personal, reflexiu, recíproc)
  5. preposicions i el seu règim
  6. veu passiva (present i imperfet)
  7. complement agent i instrumental
  8. pronom relatiu
  9. imperatiu present,
  10. forma interrogativa
  11. infinitiu (usos), futur actiu, veu mitjana, verb μ, aorist I i II.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Un bon coneixement de la pròpia llengua ajudarà a assimilar millor la gramàtica (morfologia, sintaxi...) grega. Cal haver cursat Grec I.

 • Metodologia i avaluació

  Treball a l’aula:
  1. Explicacions del professor: 5%.
  2. Correcció d’exercicis: 25%.
  3. Tutoria: 10%.

  Treball personal:
  1. Repassar la lliçó, estudi personal: 30 %.
  2. Fer un “Thesaurus” personal amb el vocabulari de cada lliçó que s’anirà enriquint amb els termes que surtin en l’estudi. Fitxes amb els paradigmes de declinació i conjugació conforme vagin sortint: 5%.
  3. Exercicis de la lliçó a casa: copiar la frase, analitzar-la, traduir-la, invertir-la del singular alplural/del plural al singular: 25%.

  Es valorarà i avaluarà segons:
  1. els conceptes (exàmens): 30 %
  2. procediments (exercicis) : 30 %,
  3. actituds (participació a classe): 20 %
  4. “Thesaurus” i fitxes dels paradigmes: 20 %

 • Competències i objectius

  1. Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari...a partir del mateix text bíblic.
  2. Capacitat per a reconèixer i accedir a les obres de referència en la investigació bíblica.
  3. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi del text bíblic.

  Aprendre a llegir i dominar el vocabulari bàsic grec que ha passat a la filosofia i a la teologia.
  1. Dominar la morfologia bàsica (declinacions i conjugacions) i la sintaxi corresponent.
  2. Llegir en grec les cites importants que surten en els cursos de teologia
  3. Poder analitzar un text del NT en grec.