Mariologia

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 2
Curs: 2
Semestre: 2n
Àrea: Teologia
Hores de classe setmanals: 1
 • Justificació

  El curs vol oferir una presentació global del misteri de Maria en el si de la història de la salvació. Plantejarem la nostra reflexió des d’un fort arrelament bíblic i amb sensibilitat ecumènica. Maria és la mare del Crist i membre de l’Església. En ella podem copsar els trets de la dona creient que accedeix a entrar en el pla salvador de Déu tot acollint la seva Paraula i lliurant-la al món per la força de l’Esperit. Ella és present en la comunió dels sants. L’assignatura pretén, d’aquesta manera, situar la figura i la funció de Maria en la fe i la devoció cristianes.

 • Continguts

  Introducció i presentació del curs

  Bloc I. Maria en el Nou Testament
  1. Els primers testimonis. Pau
  2. Els sinòptics
  3. La mare de Jesús i del deixeble estimat de Joan
  4. La dona d’Ap 12

  Bloc II. Maria i la Tradició eclesial. Els orígens dels dogmes marians
  1. La Mare de Déu i Sempre Verge
  2. La Tota Santa. El procés vers la Immaculada Concepció
  3. L’Assumpta al cel

  Bloc III. Maria i la reflexió teològica recent
  1. El Concili Vaticà II. LG VIII
  2. Noves perspectives
  3. El Magisteri postconciliar

  Bloc IV. Síntesi. Maria en la fe de l’Església

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver cursat les assignatures de Teologia Fonamental i Metodologia teològica.

 • Metodologia i avaluació

  Treball a l’aula:

  Exposicions magistrals: 30%
  Diàleg a l’aula entorn textos proposats: 10%

  Treball fora de l’aula:

  Estudi personal: 30%
  Preparació dels comentaris i els exercicis: 30%
   

  AVALUACIÓ

  Comentaris i exercicis: 75%
  Participació a l’aula: 25%

 • Competències i objectius

  Transversals

  1. Capacitat d’anàlisi i síntesi
  2. Capacitat d’organització i planificació
  3. Comunicació oral i escrita
  4. Capacitat crítica i autocrítica
  5. Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

  Específiques

  1. Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques fonamentals del missatge cristià.
  2. Comprensió de l’articulació sistemàtica de les categories teològiques en el tot raonablement coherent del missatge cristià.
  3. Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.

  OBJECTIUS

  1. Conèixer els elements bàsics del testimoni bíblic i tradicional respecte de la Mare de Déu.
  2. Fer-se càrrec de les línies fonamentals de l’evolució recent de la Teologia sobre Maria a partir del Concili Vaticà II.
  3. Realitzar una lectura crítica d’alguns textos mariològics.
  4. Elaborar una síntesi personal de la Mare de Déu en el conjunt de la fe cristiana.

Professorat no estable