Modalitat d'impartició
Presencial
ECTS
120
Calendari

Curs acadèmic: del: 19/09/2022 al 19/05/2023.
 

Preu

Taxes acadèmiques:16€. Un crèdit ECTS 37 €

Matrícula
 • La matrícula per als estudis presencials del curs 2022-23 s’obrirà del 5 al 18 de setembre de 2022 (per al primer semestre) i del 23 de gener al 29 de gener de 2023 (per al segon semestre).
 • Presentació


  La Llicenciatura en Ciències Religioses s’obté una vegada s’ha assolit 120 ECTS la distribució dels quals és la següent:

  Crèdits comuns: 20
  Crèdits d’Especialitat: 80
  Crèdits de tesina: 20
         Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina: 5
         Crèdits per a la tesina: 15

  Total crèdits: 120 ECTS

  Un crèdit equival a 25 hores de dedicació de treball de l’alumne.

  La llicenciatura complerta dura tres anys. Els cursos són cíclics. Enguany s’ofereix el curs B.

  Un cop finalitzada la llicenciatura en Ciències Religioses en una de les especialitats, l’alumne/a pot ampliar els seus estudis matriculant-se d’aquelles assignatures que li falten d’altres especialitats. La Secretaria emetrà certificats d’aquesta ampliació d’estudis i de les noves especialitats completades.

 • Destinataris

  Tota persona interessada en aprofundir l’estudi del fet religiós i de la teologia. Estudiants universitaris interessats pel fenomen religiós i la seva problemàtica actual.
  Catequistes, responsables i militants de grups, moviments o serveis de les nostres parròquies i comunitats cristianes.
  Laics i religiosos que vulguin aprofundir en la vida espiritual.
  És necessari tenir la titulació de Batxillerat en Ciències religioses per tal de poder-se matricular com alumne ordinari a la Llicenciatura de Ciències religioses.
   

S’ofereix en el curs 2022-23. Curs B

* Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

** Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Horari. dimarts de 17:30-18:20 hores. Lloc: departament de Bíblia.
Cal fer la matrícula a la secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).

S’oferirà en el curs 2024-2025 Curs A

* Aquesta assignatura es cursarà només virtualment

** Aquesta assignatura es cursarà a l'Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
Horari. dimarts de 17:30-18:20 hores. Lloc: departament de Bíblia.
Cal fer la matrícula a la secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).

 • Normativa sobre la tesina

  Una decisió que cal madurar

  La decisió de presentar la tesina s’ha de madurar degudament abans de formalitzar els primers tràmits. Aquesta reflexió s’ha de fer tenint en compte els propis interessos i les disponibilitats, ja que la tesina demanarà temps tant per elaborar-la com per presentar-la.
  Aquest treball, necessari per acabar el cicle dels estudis de Llicenciatura en Ciències Religioses, està sotmès a una normativa molt específica per ajudar que el treball arribi a bon port. Per això mateix, cal haver-la repassat i ajustar-s’hi fidelment.

  Objectiu

  Des del punt de vista del mètode, l’estudiant ha de mostrar una aptitud real per a la recerca científica. Això suposa una aplicació rigorosa del mètode i una expressió lingüística precisa. Des del punt de vista del contingut, demana assolir un coneixement aprofundint del tema tractat. Per tant, no és un treball d’investigació científica que fa una contribució positiva al progrés científic (aquesta és la finalitat de la tesi doctoral).

  Contingut concret

  S’aconsella que el contingut de la tesina sigui concret, tant pel que fa al tema (no han de ser mai temes genèrics, sinó com més específics millor), com pel que fa al nombre d’obres que s’han de treballar. En resum: temes concrets i en llocs ben determinats. D’aquesta manera es podrà posar el pes convenient en el mètode..

  De qualsevol àrea del quinquenni

  El tema de la tesina pot versar sobre qualsevol assignatura del quinquenni, ja sigui de les de primer cicle o de les especialitzacions del segon cicle; això és conseqüència de la pluralitat de disciplines. Si és possible, en les tesines s’hauria de reflectir una certa interdisciplinarietat.
  És bo que l’estudiant miri quin dels Departaments o Àrees de l’Institut Superior és el que s’adiu més als propis interessos. En segon lloc, cal precisar en quina de les matèries del Departament o Àrea centra primordial l’atenció. També va bé recordar com li ha anat l’estudi d’aquesta matèria i quins interessos li ha despertat, quines dificultats li ha comportat, quin desig d’aprofundir més en algun dels seus aspectes li ha desvetllat, etc.

  Adaptat a la capacitat de cada alumne

  És convenient adaptar la dificultat del treball i l’exigència a la capacitat de cada alumne/a. No tothom pot aspirar a tenir un excel•lent, ni tothom s’ha de conformar amb un aprovat. El director de la tesina procurarà adaptar-se les diverses capacitats i fer-les rendir fins al límit possible. Això és especialment aplicable a la temàtica que l’alumne/a ha d’estudiar.

  Passos inicials a seguir

  El treball de la tesina es pot iniciar a partir del segon semestre del quart curs i l’alumne/a inscriurà el títol de la tesina un cop cursats la meitat dels crèdits de Llicenciatura. L’alumne/a que es proposa fer la tesina ha de fer els passos següents:

  • Parlar amb la Direcció sobre la possible temàtica i director de la tesina.
  • La Direcció ha de parlar amb el possible director. Aquest ha de ser professor de l’Institut. Excepcionalment pot ser un llicenciat o doctor que no sigui professor de l’Institut, amb el permís del Director de l’Institut, el qual es reserva el dret de nomenar un codirector que sigui professor de l’Institut.
  • L’alumne/a ha de presentar una sol·licitud d’inscripció de l'esquema de la tesina amb un format que li serà lliurat a Secretaria adreçada al Director de l’ISCREB. Aquesta sol·licitud haurà d’incloure el títol i un esquema provisional de la tesina signat per l’alumne i pel director de la tesina. Cal que el Director de l’ISCREB aprovi el tema i l’esquema.
  • Una vegada el Director hagi aprovat el tema i l’esquema, la Secretaria comunica a l’estudiant que la seva sol·licitud ha estat admesa i que ha de fer efectiu l’import de la inscripció de la tesina, el qual correspon al cost dels 15 ECTS de la tesina. En aquest cas, el títol de la tesina, l’esquema i el nom del director queden registrats. En el cas que el Director refusi la sol·licitud, l’estudiant/a haurà de reformular-la en el sentit que la direcció li aconselli.
  • A l’hora d’escollir el tema s’ha de valorar la possibilitat de fer-ne una presentació que s’ajusti a la normativa: la tesina ha de tenir unes 50 planes de cos central (sense comptar la introducció, bibliografia i notes). Es tracta d’escollir un tema que es pugui treballar en aquesta extensió i que parteixi d’una bibliografia especialitzada però bàsica.

  Trobades entre el director de la tesina i l’alumne/a

  Almenys ha de tenir tres reunions, per aquest ordre:

  • Sobre el tema de la tesina: delimitar el tema i les lectures a fer; fer un esquema inicial per tal de presentar-lo perquè sigui aprovat; fer un pla de treball adaptat a la capacitat de cada estudiant (segons els casos, es necessitarà una o més reunions).
  • Presentació al professor del treball fet abans d’iniciar la redacció (fitxes fetes, esquema ampli, etc.).
  • Presentació progressiva i comentari del professor sobre els capítols ja redactats.

  Estructuració de la tesina

  • El treball de la tesina ha de constar de les parts següents:
  • Una introducció on s’exposi la finalitat del treball, com s’ha dut a terme, amb quins mitjans, etc.
  • Un capítol de contextualització (sobre el tema, l’autor tractat, l’època, etc.)
  • El cos del treball ben estructurat per capítols.
  • Les conclusions, que no han de ser un simple resum del que s’ha exposat en el cos del treball.
  • La bibliografia.
  • L’índex general del treball.

  Termini de redacció

  L’alumne/a disposa de dos anys acadèmics més, un cop cursats tots els crèdits de cinquè curs, per a presentar la tesina. Esgotat aquest període, es perd el dret al títol de la tesina.
  Per tal de mantenir els drets, caldrà demanar una pròrroga per dos cursos més i abonar l’import de 2 ECTS. En cas, de necessitar una segona pròrroga caldrà abonar l'import de 10 ECTS

  Presentació

  • L’estudiant demanarà una revisió d’expedient per tal de poder presentar la tesina. Si la revisió de l’expedient és correcta s’adjunta a l’expedient de la tesina i es passa al següent punt.
  • L’estudiant presenta la tesina a la secretaria, és a dir:

       -    Manifesta quin tipus de lectura es durà a terme.
     -    Lliura el vist-i-plau del Director de la tesina (amb un format comú que es troba a secretaria).
       - Lliura cinc còpies de la tesina més una còpia per correu electrònic (secretaria@iscreb.org) en format Word o Pdf.

  • Una vegada registrada la tesina, la secretaria ho comunica al Director i a la Cap d’estudis.
  • Un dels dos s’encarrega de posar-se en contacte amb un o dos professors per tal que llegeixin la tesina.
  • Els professors informen a la Cap d’estudis o al Director de si es pot formar el tribunal o no en funció de la qualitat acadèmica que apreciïn en la tesina. En cas positiu, el Director o la Cap d’estudis determinen una data de lectura de la tesina i la comuniquen als interessats i a Secretaria. La sessió de lectura ha de tenir lloc com a màxim dos mesos després que s’hagi registrat la tesina a la secretaria.
  • Es reuneix el tribunal per llegir i avaluar la lectura.

  Avaluació

  La tesina serà avaluada per un tribunal format pel director de la tesina i per un o dos professors, designats pel Director de l’Institut i presidida per un representant de la Facultat de Teologia de Catalunya. 

  La lectura pot ser

  • Davant d’una comissió formada pel director de la tesina i un professor.
  • Davant d’una comissió formada pel director de la tesina i dos professors amb possibilitat d’altres assistents.

  Estructura de la sessió de lectura

  L’estudiant presenta el seu treball durant uns 15 o 20 minuts. Seguidament, cada un dels professors que composen el tribunal disposa d’uns 10minuts per formular preguntes o comentar el treball de l’estudiant en el sentit que cregui més adient. Una vegada exhaurit el torn de paraula dels professors del tribunal, l’estudiant disposa d’uns 10 minuts per respondre les intervencions anteriors. Seguidament, el president del tribunal demana l’estudiant que es retiri de l’aula on es celebra la sessió de lectura perquè els professors puguin deliberar. Finalment, el president del tribunal convida l’estudiant a entrar de nou a l’aula i li comunica la nota.

  Nota

  La nota de la tesina és la mitjana de la nota del treball escrit (65%) i de la nota de la defensa oral (35%).