Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  Els salms, un dels llibres més llegits i coneguts pels cristians de tots els temps. Han estat utilitzats constantment en la pregària i en la litúrgia. Els Salms es cantaven i es recitaven davant determinades circumstàncies de la vida. Per entendre’ls cal adonar-se de què són història, són la vida convertida en pregària, la història transformada en eucaristia mitjançant la seva entrada en el culte. Els cristians venim pronunciant durant segles la pregària d'Israel i amb això reconeixen que aquest poble ha tingut l'encert de parlar com un testimoni de tota la humanitat. Però, com poden ajudar-nos a nosaltres avui? ¿Com entrar en uns textos que reflecteixen una mentalitat, unes institucions i una cultura ben diferents a la nostra?

 • Continguts

  1.     Introducció

  2.     Antropologia dels salms

  3.     La simbologia en els salms

  4.     Teologia dels salms

  5.     Sitz im leben de gran part dels salms:  la litúrgia del segon temple

                          ·   les festes, les peregrinacions, la música, els instruments...

  6.     Els salms en el Nou Testament

  7.     Gèneres literaris presents en els salms

                              Anàlisi literària i exegesi d’alguns salms dels diferents gèneres literaris

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver cursat les assignatures d’Antic Testament

 • Metodologia i avaluació

  ·    Explicació a classe per part de la professora

  ·    Ús de PPS per a esquemes, imatges i síntesis expositives.

  ·    Audicions a classe de música dels salms.

  DSTRIBUCIÓ DE TEMPS DE LA ASSIGNATURA:


  Dins de l’aula:   40%. Repartit entre:     

  ·    Classes magistrals

  ·    Activitats grupals

  ·    Exposicions per part dels alumnes

  Hores i activitats fora de l’aula: 60%.  Repartit entre:     

  ·    Lectura i estudi personal

  ·    Treballs a realitzar

  ·    Preparació de l’examen o treball de recerca 

  ·    Lectura personal per part dels alumnes del Llibre dels salms.

  ·    Diàleg a classe sobre qüestions relacionades amb la temàtica que s’estudia. 

  Criteris d’avaluació:

  ·    Per tractar-se d’una avaluació continuada es tindrà en compte l’assistència a classe, el diàleg i la participació en les activitats proposades.
  ·    Es valorarà la redacció, la presentació i l’aportació personal especialment en els treballs i activitats. 
  ·    Es valorarà l’assistència a seminaris, conferències o activitats complementàries relacionades amb la matèria.

  Tècniques d’avaluació:
  ·    S’avaluaran les competències genèriques en les diferents activitats que es duguin a terme, en les exposicions així com en el diàleg a classe (40 %).

  ·    Les competències específiques s’avaluaran:

  mitjançant un examen a final de curs o bé un treball de recerca acompanyat per la professora   (60 %)

 • Competències i objectius

  - Competències transversals (genèriques)
  ·    Coneixements generals bàsics

  ·    Habilitats de gestió de la informació (buscar i analitzar informació de fonts diverses)

  ·    Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

  ·    Capacitat d’anàlisi i síntesi

   

  Competències específiques:

  ·    Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.

  ·    Coneixement i opinió crítica sobre la teologia dels llibres bíblics

  Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic.

   ·    Conèixer amb profunditat el contingut  i el missatge dels salms

  Descobrir la importància dels salms en el Nou Testament

 • Bibliografia

   Alonso Schökel, L., Salmos I-II, Estella 1992-1993

  -- Estudios de poética hebrea, Barcelona 1963.

  García trapiello, J., Introducción al estudio de los salmos, Edibesa, Salamanca, 1998.

  Gunkel, H., Introducción a los Salmos, Valencia 1983.

  Kraus, H.J., Teología de los Salmos, Salamanca 1985

  -- Los Salmos (2vols) Ed. Síqueme, Salamanca 1993.

  Jacquet, L., Les Psaumes et le coeur de l’homme, Brussel·les 1975/79 (3 vols.).

  Monloubou, L., L’imaginaire des Psalmistes. Psaumes et Simboles. París 1980

  Ravasi,G., Il libro dei Salmi, Bolonya 1981/84, (3 vols).

  Sabourin, L., Le livre des Psaumes, Montreal/Paris 1988.

  Walter Wolf, H., Antropología del Antiguo Testamento, Sígueme, Salamanca, 1974

Professorat no estable