Recursos per a l'animació Bíblica

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 2
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  “El Sínode ha convidat a un particular esforç pastoral per ressaltar el lloc central de la Paraula de Déu en la vida eclesial, recomanant incrementar la “pastoral bíblica”, no en juxtaposició amb d’altres formes de pastoral, sinó com animació bíblica de tota la pastoral” (Verbum Domini 73)

  L’activitat evangelitzadora de l’Església, quan resta arrelada i fonamentada en la Paraula de Déu, esdevé fecunda (Is 55,10-11). El curs present incidirà en la dimensió Bíblica de tota pastoral i, des d’una vessant pràctica, en les eines i recursos actualitzats que resulten adients i consonants amb la Paraula.

 • Continguts

  1. Introducció a l’animació de l’estudi Bíblic. (El Secret de la Paraula)
  2. La Bíblia com tradició oral. (Memòria, proclamació i suports auditius)
  3. La Bíblia com document literari. (Formació i mètodes d’estudi de l’escriptura. Anàlisi narratiu)
  4. La Bíblia com a “drama”. (Celebració, representació i símbols de la Paraula)
  5. La Bíblia com Paraula visible. (El debat de la imatge en la Bíblia. Suports visuals)
  6. Meditació sobre la Bíblia. (Rumiatio, Iconografia, Contemplació guiada)
  7. Aplicacions de nous recursos bíblics on-line.
  8. La Bíblia compartida (Dinàmica de grups bíblics)

 • Requisits i orientacions prèvies

  Es recomana que l’alumne hagi fet experiència de l’anunci de la Paraula i bon ús i coneixement de la Bíblia (que cal dur sempre a classe en format paper o digital).

 • Metodologia i avaluació

  Treball a l’aula:
  Exposicions magistrals: 10%
  Treball col•laboratiu (Exercicis de síntesi i d’aplicació): 20%
  Taller de projectes (Seguiment, presentació i avaluació dels projectes): 10%

  Treball fora de l’aula:
  Estudi personal: 15%
  Elaboració de recursos pastorals d’animació bíblica (inclou treball de síntesi): 45%
   

  Exercicis de síntesi i d’aplicació a l’aula: 25%
  Elaboració de recursos pastorals d’animació bíblica: 50%
  Treball final de síntesi: 25%

 • Competències i objectius

  Comunicació escrita. Es treballarà la capacitat de relacionar-se eficaçment a través de l’expressió clara mitjançant l’escriptura.
  Comunicació audiovisual. Es treballarà la capacitat d‘assolir la comprensió i adhesió dels altres en la transmissió d’idees, coneixements i sentiments.
  Pensament analític. Es treballarà la manera de pensar que ens permet discriminar entre els diferents aspectes d’una determinada realitat en clau bíblica y pastoral.
  Pensament sistèmic. Es treballarà la capacitat de comprendre i afrontar la realitat mitjançant patrons totals o sistemes aplicats a l’aplicació pastoral de la bíblia.
  Resolució de problemes. Es treballarà la capacitat d’identificar, analitzar i definir els elements significatius de diferents aplicacions pastorals de la bíblia per tal de resoldre-les amb criteri i efectivitat.

   Objectius conceptuals: L’estudiant serà capaç de identificar, analitzar i aplicar els diferents suports de la Paraula en l’estudi grupal de la Bíblia.
  Objectius procedimentals: L’estudiant serà capaç de actualitzar i aplicar en una necessitat pastoral local i concreta la dinàmica comunicadora de la Paraula.
  Objectius actitudinals: L’estudiant serà capaç de programar, dirigir i avaluar la dinàmica un grup d’estudi Bíblic.

 • Bibliografia

   Benet XVI, La Paraula el Senyor. (Verbum Domini). Exhortació apostòlica, Barcelona:  2010 Claret 2010, 192pp.

  Martínez, Justino, Històries per viure. Llegir la Bíblia des de la vida, Barcelona: Claret 2003,  219pp

  Pontifícia Comissió Bíblica, La interpretació de la Bíblia en l’Església, Barcelona: Claret 1994, 125pp.

  Tosaus, José Pedro,  El octógono sagrado. Breve introducción a la Bíblia en cuatro lecciones, Estella: EVD 20015..

  Velasco-Arias, Javier (ed.), La Biblia compartida. Biblia y Pastoral, Madrid: San Pablo 2012, 280 pp.

  Weber, Hans-Ruedi, El libro que me lee. Manual para formadores en el estudio de la Bíblia, Santander: Sal Terrae 1996, 110pp.