Exegesi NTII:Els miracles de Jesús

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  Alguna vegada ens hem fet preguntes com aquestes: Són fets reals els miracles? Són Llegendes? Dificulten la fe els miracles? Soc prou creient si dubto dels miracles? Cal tornar a un pensament no científic per parlar dels miracles? Ens cal parlar dels miracles?


  Sigui com sigui, ens trobem davant d’una evidència: els evangelistes presenten Jesús com algú que va fer coses extraordinàries: guarir malalts, expulsar dimonis o que el mar i el vent l’obeeixin. Aquesta assignatura pretén endinsar-nos en els evangelis, en els relats dels miracles de Jesús i descobrir tots els elements que els configuren per descobrir el seu sentit i el seu lloc en l’anunci del Regne de Déu que va proclamar Jesús de Natzaret.

   

 • Continguts


  I.    Introducció a la història de la interpretació dels miracles
  1.    Context social del Nou Testament
  2.    Demonologia jueva en temps de Jesús
  3.    Miracles en la literatura rabínica i el món hel·lenística
  4.    Relació dels miracles i la seva historicitat

  II.    Els relats de miracles al Nou Testament
  1.    Els relats de miracles als Sinòptics
  2.    Els relats de miracles/signes a Joan
  3.    La funció dels relats de miracles de Jesús en el món actual

 • Requisits i orientacions prèvies

  És requereix haver cursat les assignatures que tracten el Nou Testament, els quatre evangelis. Anirà bé tenir un mínim coneixement del grec per copsar els detalls dels textos.

 • Avaluació

  L’avaluació consisteix en la valoració del conjunt d’activitats que realitzarà l’estudiant: 
  •    L’exposició oral i la participació a l’aula (25%)
  •    Una recensió i/o un comentari de text (25%)
  •    El treball final sobre un miracle (50%)  

 • Metodologia i avaluació

  A l’aula: 
  •    Exposició del professor (25%).
  •    Exposició de l’estudiant, grup de discussió, exercicis (15%).
  Fora de l’aula:
  •    Lectures, recensió i comentari d’un text, treballs individuals, recerca de materials pertinents a biblioteques (30%)
  Estudi personal (30%).
   

   

 • Competències i objectius

  Competències:

  Aprofundir en els continguts propis del Grau, àmbit Bíblia. 
  Capacitat d’anàlisi i de síntesi d’un text bíblic. 
  Coneixement de les noves aportacions que es fan en el món bíblic.
  Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües bíbliques.
  Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
  Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
  Participar en les noves aportacions fetes en el món bíblic.

  Objectius:

  L’estudiant serà capaç de conèixer les teories, interpretacions, mètodes, tècniques i recursos d’investigació per poder estudiar críticament els miracles i poder interpretar-los. Serà capaç d’assolir un coneixement més profund dels quatre evangelis que el farà servir com a fonament de la teologia. També serà capaç d’escoltar i respectar les opinions dels companys en els debats o grups de discussió. I, finalment, ser capaç de comunicar de manera escrita i oral els coneixements adquirits i què en pensa del tema estudiat

 • Bibliografia

  Pel que fa al material del curs, un bon manual de referència, que pot servir gairebé com a llibre de text, és el llibre de X. LÉON-DUFOUR (ed.), Los milagros de Jesús (Biblia y lenguaje), Madrid: Cristiandad 1979. Un altre bon llibre per la seva claredat és el de José Serafín BÉJAR BACAS, Los milagros de Jesús. Una visión integradora, Barcelona: Herder 2018.
  Una bibliografia bàsica podria ser:
  •    Nou Testament grec-llatí-català, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unies 1995
  •    La Bíblia Catalana. Traducció interconfessional, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unies 122008
  •    PONTIFÍCIA COMISSIÓ BÍBLICA, La interpretació de la Bíblia en l’Església (Paràbola 7) Barcelona: Claret 1994.
  Altres obres importants:
  •    J. P. MEIER, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Tomo III: Los milagros, Estella: Verbo Divino 2000.
  •    G.THEISSEN, The Miracle Stories of the Early Cristian Tradition, Minneapolis: Fortress Press 2007.
   

Professorat no estable