Personatges de l'evangeli de Joan

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 2
Semestre: 2n
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  En la llicenciatura, especialitat de Teologia Bíblica és important que l’alumne aprengui a analitzar els textos bíblics a partir d’algunes metodologies previstes en el Document de la Pontifícia Comissió Bíblica La interpretació de la Bíblia en l’Església: entre aquestes hi ha la Crítica Narrativa i l’aproximació psicològica. Aquesta assignatura vol aprofundir en aquestes metodologies donant alguns principis teòrics i agafant com a tema d’aplicació la presentació d’alguns personatges de l’Evangeli de Joan. En aquest Evangeli és de cabdal importància el tema del testimoniatge: els personatges que apareixen en aqueixa obra van de l’oposició més radical, al seguiment d’amagat, o al testimoniatge obert i valent davant una societat hostil a la revelació de Jesús. Els personatges de l’Evangeli de Joan ens serveixen de mirall per adonar-nos de les nostres actituds envers Jesús i la seva obra salvadora.

 • Continguts

  1. Introducció a la metodologia de l’anàlisi narrativa
  2. Status quaestionis i problemàtica de la teoria dels personatges
  3. Exemples d’anàlisi d’alguns personatges en el Quart Evangeli (El Deixeble que Jesús estimava, Pere, Judes, Joan Baptista, Maria Magdalena, Tomàs…)
  4. Consideracions hermenéutiques i aplicacions pastorals

 • Requisits i orientacions prèvies

  L’assignatura es concep com una mena de seminari en el qual l’agilitat en la participació als fòrums és fonamental.

 • Metodologia i avaluació

  Es combinarà un aprenentatge teòric bàsic al voltant del tema de la resurrecció i de les diverses metodologies que s’utilitzaran, amb exercicis pràctics d’anàlisi dels textos.
  Lectura i estudi personal, preparació a casa de les activitats de cada bloc, i realització de l’activitat final: 60%.
  Treball a l’aula: 40%
  - L’encontre de cada setmana es farà de tres hores lectives seguides, amb el descans corresponent. Sessions magistrals sobre continguts: 15% (1a hora),
  - sessions magistrals sobre metodologia, comentaris exegètics del professor: 15% (2a hora),
  - exercicis a l'aula, comentaris exegètics entre tots, diàlegs...: 10% (3a hora).

  • A cada cada encontre es demanarà la presentació d’una activitat que s’exposarà a la 3ª hora de classe i que després es lliurarà al professor perquè pugui ser avaluada: 50% de la nota final.
  • S’avaluaran també l’assistència, les presentacions de les activitats als terminis oportuns, participació als debats...: 20% de la nota final.
  • Hi haurà una activitat final en la qual es demanarà que l’alumne faci una anàlisi exegètica d’un text, que sàpiga inter-relacionar els diversos mètodes, i arribar a una síntesi teològica conclusiva a partir dels materials de l’assignatura: 30% de la nota final.

 • Competències i objectius

  1. Aprofundir en els continguts propis del Grau, àmbit Bíblia.
  2. Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
  3. Contrastar i avaluar de forma continuada els coneixements adquirits en aquest àmbit com a fonament de la teologia.
  4. Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües bíbliques.
  5. Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
  6. Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
  7. Participar en les noves aportacions fetes en món bíblic.

   1. Objectiu fonamental: Fer una aproximació a la comprensió i interpretació d’alguns textos de l’Evangeli de Joan a partir de la Crítica Narrativa i la teoria dels personatges.
  2. Conèixer i saber utilitzar els grans comentaris exegètics.
  3. Pràctica de l’anàlisi narrativa i psicològica.
  4. Descobrir la importància del context del lector de cara a la interpretació i introduir-se en l’estudi dels possibles efectes del text en el lector.

 • Bibliografia

  Marguerat, D., - Bourquin, Y., Cómo leer los relatos bíblicos, Santander: Sal Terrae 2000.

  Martín-Moreno, J.-M., Personajes del Cuarto Evangelio, Madrid: UPCO 2001.
  Vignolo, R., Personaggi del Quarto Vangelo. Figure della fede in San Giovanni, Milano: Glossa 1994. 

Professorat estable