Temes de Teologia Bíblica I:Imatges de Déu a la Bíblia

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 2n
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  La pretensió d'aquesta assignatura és aproximar-nos a les diverses representacions de Déu en la Bíblia, tant en l'Antic com en el Nou Testament, en la Bíblia hebrea i en la Bíblia cristiana.

  El punt de partida és comprendre el concepte de «Teologia Bíblica». Cada vegada es fa més necessària fer una teologia que parteixi de la Paraula de Déu i que «il•lumini» tota la teologia, com demanava el concili Vaticà II: «Les sagrades Escriptures contenen la paraula de Déu i, perquè són inspirades, són realment Paraula de Déu; cal, doncs, que l'estudi de la sagrada Escriptura sigui com l'ànima de la sagrada teologia» (DV 24).

  En aquest curs ens centrarem en les diverses imatges de Déu que ens proporciona la Bíblia; millor encara, en la imatge de Déu que Ell mateix ens ha revelat a través de la seva Paraula.

 • Continguts

  1. Teologia Bíblica
  1.1. Què és «Teologia Bíblica»?
  1.2. Teologia bíblica i Teologia dogmàtica o sistemàtica
  1.3. Teologia bíblica descriptiva o narrativa
  1.4. Teologia Bíblica normativa
  2. Imatges de Déu en l'Antic Testament
  2.1. De què partim?
  2.2. Diverses imatges de Déu en l'Antic Testament
  2.3. Déu Creador
  2.4. Senyor de la història: Déu alliberador
  2.5. El Déu de l'Aliança
  2.6. Déu espòs, pare, mare
  2.7. Déu dels profetes
  2.8. La glòria de Déu
  3. Imatges de Déu en el Nou Testament
  3.1. Diferents imatges de Déu en el Nou Testament
  3.2. Regne de Déu
  3.3. Déu Abba, Déu Àgape
  3.4. Déu dels marginats, Déu de tots
  3.5. És possible una visió de conjunt?

 • Requisits i orientacions prèvies

  Lògicament és necessari haver cursar prèviament les assignatures de Bíblia del Batxillerat amb aprofitament.

 • Metodologia i avaluació

  Activitat a l’aula:

  - Exposició del professor (acompanyat de presentacions digitals): 26%
  - Treball en grup; debats a la classe; posades en comú; etc. : 14%

  Activitat fora de l’aula:

  - Lectura i comentari de textos (bíblics, articles, etc.); recerca de materials a biblioteques i on-line ; estudis comparatius de diversos autors ; etc.: 30%
  - Lectures proposades a classe i altres possibles; estudi personal; recerca d’informació; etc.: 30%

  Avaluació:

  Avaluació continuada: es tindrà en compte:
  - L’assistència: 10%
  - La participació a classe: 10%
  - Els treballs individuals i en grup: 70%
  - Els debats, les posades en comú, etc.: 10%

 • Competències i objectius

  - Tenir un bon domini d’un camp d’especialització de la seva disciplina a nivell avançat. - Estar familiaritzat amb les darreres teories, interpretacions, mètodes i tècniques.
  - Mostrar originalitat i creativitat respecte a l’ús de la seva disciplina.
  - Aprofundir en els continguts propis del Máster, àmbit Bíblia.
  - Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
  - Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
  - Participar en el descobriment de nous camps de coneixement dins el món bíblic.

  Objectius:

  Reconèixer en els textos bíblics al Déu que vol entrar en diàleg amb la persona humana i amb la comunitat humana.

  Descobrir com Déu és presentat en els textos sagrats, tant per a jueus com per a cristians; com Déu es revela a la humanitat mitjançant aquests textos.

  Conèixer algunes de les imatges bíbliques més representatives. Ens valdrem per fer-ho de manera prioritària dels textos de l'Escriptura. Malgrat tot, també utilitzarem articles i obres de diversos autors que han estudiat el tema.

  Estudiar i reconèixer les diverses imatges de Déu en la Bíblia hebrea (BH) i en tot l'Antic Testament (AT) en general, per a centrar-se després en les del Nou Testament (NT).
  Analitzar si és possible una visió de conjunt entre les imatges d'ambdós testaments.

Professorat no estable