blanquerna    iscreb

Modalitat d'impartició
Virtual
ECTS
30
Calendari
 • Inici de curs: 5/10/2024
 • Final de curs: 25/06/2025

https://matricules.iscreb.org/

Preu

Preu del Diploma (30 ECTS): 1.404€
Si et matricules de tot el Diploma sencer:10% de descompte

Assignatures soltes: 52€ per ECTS

Si et matriculas de tot el diploma abans del 31 de juliol, obtindràs un 20% de descompte: 1.248€.

Matrícula
 • Inici període de matriculacions: 13/05/2024
 • Final periode de marticulacions: 30/09/2024
 • Presentació

  L’ésser humà s’explica a si mateix a través del símbol i del mite. Totes les cultures basteixen relats simbòlics per expressar la seva visió del món, l’existència, el destí... Així, conèixer i interpretar els relats de la pròpia cultura i de les altres és una forma d’accedir a la diversitat i profunditat d’experiències i reflexions sobre la condició humana i una forma d’entendre-les i de comprendre’ns a nosaltres mateixos.

  Llista de reproducció vídeos relacionats.

   

 • Requisits d'accés

  Podran accedir al Diploma d’especialista universitari en mitologia i simbologia, tots aquells que posseeixin una titulació universitària prèvia de 240 crèdits.

   

 • Objectius
  • Conèixer grans relats que han configurat la cultura occidental.
  • Comparar els mites de diverses religions icivilitzacions.
  • Analitzar la mitologia i la simbologia com a elements constructors d’identitats, tan individuals com col·lectives.
  • Adquisició de claus hermenèutiques que ajudin a comprendre i interpretar els mites, tan antics com contemporanis.
  • Veure la influència de la mitologia clàssica i bíblica en l’art, la literatura, la psicologia.
 • Destinataris
  • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió de l’imaginari cultural.
  • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant les noves realitats socials, polítiques i culturals.  
  • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, o turístic.
  • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.).
  • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals.
  • Psicòlegs interessats en la psicologia simbòlica i arquetipal.
  • Professionals i tècnics de qualsevol sector que vulguin millorar els seus coneixements humanístics amb l'objectiu d'ampliar la seva formació personal.
Mòdul 1. Metodologia, anàlisi i interpretació del mite i del símbol (6 ECTS)
Assignatura ECTS Semestre Professor
Exegesi i hermenèutica 2 1r semestre (novembre - gener) Dra. Rosa M. Boixareu i Vilaplana
Poètica del imaginari i Mitocrítica 2 1r semestre (octubre - novembre) Dr. Antoni Pou i Muntaner, Dr. Jorge Rodríguez Ariza
Història de la interperetació del mite 2 1r semestre (octubre - novembre) Dr. Jordi Corominas i Escudé

Aquest mòdul vol familiaritzar l’estudiant amb la història de la interpretació del mite, els conceptes bàsics de la filosofia i l’antropologia del símbol, i conèixer els principals mètodes d’anàlisi. Per a més detall, si us plau, consulteu el tríptic. 

Mòdul 2. Grans relats mitològics (9 ECTS)
Assignatura ECTS Semestre Professor
Simbologia i religions 3 1r semestre (novembre - gener) Dr. Francesc-Xavier Marín i Torner
Mitologia judeocristiana 3 1r semestre (novembre - gener) Dr. Antoni Pou i Muntaner, Llic. Pilar Casals i Miret
Mitologia Clàssica 3 1r semestre (octubre - novembre) Llic. Adriana Suriol, Dr. Sergi Grau

Aquest segon mòdul aspira a donar una panoràmica general als grans relats mitològics i religiosos que han influït en l’imaginari col·lectiu de la nostra cultura i societat, dels quals el nostre pensament i la nostra percepció de la realitat en són hereus. Per a més detall, si us plau, consulteu el tríptic. 

Mòdul 3. Simbologia i àrees de coneixement (10 ECTS)

El tercer mòdul vol aportar a l’estudiant una aproximació pràctica de l’anàlisi del símbol, utilitzant els instruments i mètodes apresos, per tal de poder analitzar la càrrega simbòlica i mítica de productes culturals contemporanis. Per a més detall, si us plau, consulteu el tríptic. 

Mòdul 4. Aplicació i aprofundiment (5 ECTS)

Per a més detall, si us plau, consulteu el tríptic. 

 • Treball final del Diploma

  El treball de fi de diploma és un treball final a partir d’un aspecte abordat en alguna assignatura. L’important és que es vegi que l’alumne ha adquirit una metodologia de treball i que a partir d’aquesta pugui extreure les seves pròpies conclusions.
  Aquest treball, necessari per acabar el Diploma d’especialista universitari en Mitologia i Simbologia, està sotmès a una normativa molt específica per tal d'ajudar que el treball arribi a bon port. Per això mateix, cal haver-la repassat i ajustar-s'hi fidelment.

  1. Objectius
  -    Aprofundir una temàtica específica de la titulació
  -    Aplicar una metodologia específica d’anàlisi i interpretació dels mites i símbols
  -    Elaborar una exposició del treball realitzat clara, rigorosa, coherent i personal

  2. Contingut
  El treball de fi de Diploma ha de versar sobre algun aspecte relacionat amb les matèries de la titulació. Cal que sigui un tema concret, ben definit, per tal que es pugui treballar amb una bibliografia acotada, exposar  en unes 25 pàgines i de forma que es pugui copsar bé l’aplicació que hom fa del mètode escollit.

  3. Estructura del treball
  El treball de fi del Diploma ha de constar de les parts següents:

  3.1.    L’índex general del treball.

  3.2.    Introducció on s'exposi la finalitat del treball, quins objectius generals i específics té el treball, com s'ha dut a terme, amb quins mitjans, etc.

  3.3.    El cos del treball. Estructurat per capítols. (Segons la temàtica pot incorporar un primer capítol de contextualització sobre el tema, l'autor tractat, l'època, etc.).

  3.4.    Les conclusions. Mostrar resumidament com s'han aconseguit els objectius del treball formulats a la introducció. Les conclusions no han de ser un simple resum del que s'ha exposat en el cos del treball.

  3.5.    La bibliografia.

  4. Procés d’elaboració del treball

  4.1.    Elecció i proposta del tema 
  Per tal de poder endegar l’elaboració del treball de final del Diploma els alumnes han d’haver superat els dos primers mòduls de la titulació.
  L’alumne elabora la proposta d’un parell o màxim tres temes possibles a treballar en ordre de preferència i el penja a l'espai de lliurament corresponent a l'aula virtual.  Cal descriure cadascun dels temes tot mostrant el seu interès i vinculació amb alguna de les àrees del Diploma, amb els objectius que es pretenen assolir i aportant una mínima bibliografia  (màxim 500 paraules). 
  La coordinació del Diploma en triarà un en funció de l’interès del tema i de la disponibilitat dels professors assistents per tutoritzar-lo.  
  La coordinació informarà a l'alumne del tema escollit i del tutor que l'acompanyarà,  remetent a l’alumne al professor per tal d’iniciar l’elaboració del treball.

  4.2.    Elaboració del treball
  El tutor durà a terme el seguiment del treball on-line, a través del fòrum que el professor tingui assignat a l’aula. En cas que es consideri oportú i que ambdós estiguin disponibles, es podrà fer el seguiment presencialment o per skype. El procés d’elaboració passa per les següents fases:
  a.    Delimitar el tema, les lectures necessàries i la metodologia a seguir
  b.    Elaborar un esquem inicial del treball i fer un pla de treball
  c.    Presentació successiva de les parts del treball i comentari del professor de la tasca realitzada
  d.    Revisió final del treball per part del professor
  S’ha establert un procés de lliurament de les diferents etapes d’elaboració del treball a través de l’aula virtual per tal d’afavorir el seguiment i l’avaluació continuada del treball. En concret, caldrà dur a terme tres lliuraments: 
  a.     l’esquema inicial i la introducció 
  b.    el cos i les conclusions 
  c.    el treball complet

  4.3.    Avaluació del treball 
  L’avaluació del treball es durà a terme per part del coordinador del Diploma i un dels professors assistents que coneguin l’àmbit del treball. Aquest darrer plantejarà a l’alumne tres preguntes sobre el seu treball al fòrum de l’aula. Aquestes qüestions es duran a terme el 15 de juny i l’alumne podrà respondre-les fins el 21 de juny.
  La nota final del Treball tindrà en compte l’avaluació continuada del tutor segons aquest percentatge:
  -    Avaluació continuada (elaboració del treball): 60%
  -    Avaluació del treball final: 40%
  En cas de no superar l’avaluació, l’alumne tindrà una segona convocatòria al setembre per tal de presentar-lo amb les modificacions oportunes, a partir de les indicacions que s’hagin aportat en la primera avaluació. 
  L’alumne podrà presentar el Treball final al setembre havent lliurat l’esquema inicial i la introducció del treball de forma satisfactòria abans de finalitzar el semestre.
  En cas que no es superi al setembre, serà necessari tornar a fer la matriculació dels crèdits del Treball final del Diploma el curs següent.
   

Agenda de titulacions