Objectius

  • Conèixer grans relats que han configurat la cultura occidental.
  • Comparar els mites de diverses religions i civilitzacions.
  • Analitzar la mitologia i la simbologia com elements constructors d’identitats tan individuals com col·lectives.
  • Adquisició de claus hermenèutiques que ajudin a comprendre i interpretar els mites tan antics com contemporanis.
  • Veure la influència de la mitologia clàssica i bíblica en l’art, la literatura, la psicologia.

 

Requisits d’accés

Es podrà accedir al Diploma d’especialista en simbolisme i mitologia amb el Grau en Humanitats, Grau en Ciències Religioses, així com tots aquells que posseeixin una titulació universitària prèvia de 240 crèdits.

 

Metodologia i avaluació

El programa es desenvoluparà a través de sessions presencials i del treball realitzat mitjançant de la plataforma d’aprenentatge on-line de l’ISCREB. L’avaluació serà continuada i comptarà amb una diversitat d’estratègies d’avaluació que s’especificaran en cada matèria en funció de la seva especificitat. Cada mòdul comptarà amb sessions presencials conduïdes pel professorat que emmarcaran el contingut que després es treballarà mitjançant la plataforma on-line emprant diverses estratègies d’avaluació. 

Les assignatures del Diploma tenen una convocatòria al febrer/juny i una altra al setembre. Atès que l’avaluació és continuada, es requereix haver lliurat de forma satisfactòria un 33% de les activitats de la matèria per tal de poder accedir a la convocatòria de setembre.

Per tal d’assolir el títol del Diploma i la qualificació final, cal que tots els mòduls estiguin aprovats. La nota final serà la mitjana proporcional de les qualificacions dels 4 mòduls, els tres mòduls teòrics (25 ECTS) i la del mòdul del Treball de fi de Diploma (5 ECTS).

 

Sessions presencials

Hi ha quatre sessions presencials al llarg del curs en les quals alguns professors de matèries proposaran la seva reflexió a l’alumnat i a totes aquelles persones interessades en el tema. Es preveu poder seguir aquestes conferències per streaming en cas que als alumnes els resulti totalment impossible assistir i gravar-les per tal que les puguin consultar a l’aula virtual.