Modalitat d'impartició
Virtual
ECTS
120
Calendari
 • Primer semestre: d’octubre a gener.
 • Segon semestre: de febrer a juny.
 • Segona convocatòria: setembre.
Preu

•    Taxes acadèmiques: 17 €
•    Un crèdit ECTS 45 €
•    Certificat: 27 €
 

Matrícula

Període de matriculacions: del 5 al 26 de setembre de 2023 mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

 • Presentació

  La Llicenciatura en Ciències Religioses ofereix una immersió profunda en els principals aspectes de la religió, amb un enfocament específic en l'identitat cristiana i el diàleg interreligiós. Aquest programa educatiu està dissenyat per proporcionar als estudiants una comprensió completa dels fonaments teològics, històrics i culturals de la religió, mentre promou el respecte i la comprensió entre les diferents tradicions religioses.

  El programa està estructurat en dos cicles. En el primer cicle, que té una durada de tres anys, els estudiants adquireixen una base sòlida en matèries fonamentals com el pensament filosòfic, la història de la filosofia, la Bíblia, la teologia, la història de l’Església i temes morals, entre altres. En el segon cicle, els estudiants poden especialitzar-se en: Teologia bíblica, Identitat cristiana i diàleg; o Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural.

  Els estudiants reben el suport necessari per a la seva formació acadèmica a través de professors qualificats i un campus virtual amb múltiples serveis d'acompanyament i assessorament. Al finalitzar, obtenen una llicenciatura reconeguda civilment i poden continuar els seus estudis en nivells superiors o ingressar en el camp laboral amb una base sòlida en Ciències Religioses i un profund coneixement de la identitat cristiana i el diàleg interreligiós.

  ----

  En primer lloc, el criteri prioritari i permanent és la contemplació i la introducció espiritual, intel·lectual i existencial al cor del kerygma, és a dir, la sempre nova i fascinant bona notícia de l'Evangeli de Jesús, «que es va fent carn cada cop més i millor» a la vida de l'Església i de la humanitat. Aquest és el misteri de la salvació del que l'Església és en Crist signe i instrument enmig dels homes: «Un misteri que enfonsa les seves arrels a la Trinitat, però té la seva concreció històrica en un poble pelegrí i evangelitzador, allò que sempre transcendeix tota necessària expressió institucional […] que té el seu fonament últim en la lliure i gratuïta iniciativa de Déu».

  Proemi, Veritatis gaudium

  La Constitució apostòlica Veritatis Gaudium ens anima i esperona a afavorir l’aprofundiment en el keryma com a primer criteri per a renovar l’acció de les institucions eclesiàstiques al servei de d’educació de preveres, diaques, consagrats, seglars de la comunitat cristiana. L’especialitat en Teologia bíblica de la Llicenciatura en ciències religioses que presentem en aquest document està tota ella orientada a potenciar aquest criteri. Després dels coneixements bàsics i fonamentals assolits a través de les matèries bíbliques dels estudis de Batxillerat en Ciències religioses, l’especialitat en Teologia bíblica es proposa aprofundir en el coneixement de la Paraula de Déu, com un camí indispensable per a revifar la mateixa identitat creient. 

  En aquest canvi d’època complex i convuls que vivim, en la qual els referents semblen esborrar-se per deixar pas a una realitat diversa, multicultural, líquida... La Paraula de Déu segueix essent per als creients la font on acudir per revitalitzar l’experiència de fe i per cercar inspiració per trobar aquelles hermenèutiques que il·luminen el camí i fan possible el testimoni de les comunitats cristianes en diàleg amb el nostre context cultural.

  D’altra banda, aquesta especialitat també s’obre a persones interessades en les arrels de la cultura occidental, en el qual l’Escriptura hi ha tingut una presència inqüestionable. Per comprendre la nostra cultura cal acudir a l’Escriptura. La mateixa història de l’art és un clar exemple d’això que estem dient.

 • Continguts

  Mòdul 1. Àmbit propedèutic (25 ECTS)

  Aquest mòdul aporta els coneixements de caràcter propedèutic que poden contribuir a una aproximació al text bíblic més contextualitzat a diversos nivells: cultural, lingüístic, literari... D’aquesta manera s’intenta oferir claus de lectura que afavoreixin copsar la riquesa de l’Escriptura des del seu sitz im Leben específic.

  • Hermenèutica Bíblica
  • Deixar ressonar el text en el context. Estudi del Medi Bíblic
  • Història del text bíblic i crítica textual
  • Literatura intertestamentària
  • Hebreu I

  Mòdul 2. Exegesi (20 ECTS)

  En aquest mòdul es posa l’èmfasi en el treball exegètic tant de l’Antic com del Nou Testament tot centrant l’atenció en uns textos determinats. En aquest sentit, el pla de la Llicenciatura contempla realitzar quatre matèries exegètiques. Però s’han desenvolupat una diversitat de temàtiques per tal d’afavorir l’aprofundiment d’aquelles persones que els interessi l’estudi bíblic més enllà d’obtenir els estudis de la Llicenciatura.

  • Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes / Apocalipsi
  • Exegesi AT II: L’èxode, exegesi i hermenèutica / Història dels Orígens
  • Exegesi NT I: Relats de la Resurrecció / Relats de la passió
  • Exegesi NT II: Les paràboles de Jesús / Els relats dels miracles de Jesús en els Evangelis

  Mòdul 3. Estudis de Teologia bíblica (15 ECTS)

  Les dues matèries específiques de Teologia bíblica ofereixen l’estudi d’un tema transversal al llarg de tota l’Escriptura, amb vista a aportar una visió més comprensiva de la Bíblia, pròpia de la teologia bíblica. Amb l’assignatura dels Personatges de l’Evangeli de Joan s’aprofundeix en aquest Evangeli en clau teològica.

  • Temes de Teologia Bíblica I: Imatges de Déu en la Bíblia
  • Temes de Teologia Bíblica II: Israel i l’Església, Poble de Déu en l’Escriptura
  • Personatges de l'Evangeli de Joan

  Mòdul 4. Seminaris (10 ECTS)

  La dinàmica de seminari pretén facilitar el treball cooperatiu a l’aula, de forma que és una metodologia molt adient per a les matèries de segon cicle. S’ofereixen, en concret, dos seminaris amb temàtiques específiques de l’Antic i del Nou Testament.

  • Seminari I: Comprenent l’Evangeli des de Marc
  • Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic

  Mòdul 5. Anunci i interioritat (10 ECTS)

  El mòdul d’anunci i interioritat està orientat a aprofundir en la dimensió espiritual de l’Escriptura i en la dimensió pastoral. Així, cerca apropar l’Escriptura a la vida del Poble de Déu, a cercar camins per a fer-la més present en les comunitats, els processos de formació, en les celebracions... 

  • Espiritualitat en els textos bíblics
  • Recursos per a l'animació Bíblica

  Mòdul 6. Crèdits comuns (20 ECTS)

  Aquest mòdul contempla quatre matèries comunes amb l’altra especialitat de Diàleg Interreligiós, ecumènic i cultural que aborden aspectes específics i complementaris de les dues especialitats. Suposen obrir cadascuna de les especialitats a la sensibilitat de l’altra i, d’aquesta manera, enriquir-se mútuament.

  • Art contemporani i espiritualitat
  • Fe i Ciència
  • Història de la missió apostòlica
  • Revelació i Revelacions

  Mòdul 7. Crèdits de la tesina (20 ECTS)

  Aquest mòdul incorpora una matèria metodològica per a la realització de la tesina i els crèdits de l’elaboració del treball final de Llicenciatura. 

  • Metodologia de la Tesina (5 ECTS)
  • Tesina (15 ECTS)
 • Requisits d'accés

  Es podrà accedir a la Llicenciatura en Ciències religioses, especialitat Teologia bíblica com alumne ordinari, un cop obtingut el Batxillerat en Ciències religioses o bé, com alumne extraordinari, amb l’accés a la universitat, tot i que, en aquest darrer cas, es podrà fer un millor aprofitament de les assignatures si s’han cursat estudis de l’àmbit de les humanitats.

 • Objectius

  Objectius

  • Aprofundir en el coneixement del medi cultural i literari en què es van escriure els textos bíblics
  • Assolir un coneixement de la crítica textual que permeti aplicar-la en l’estudi de textos bíblics concrets
  • Introduir-se en el coneixement de l’hebreu
  • Familiaritzar-se amb els diferents mètodes exegètics aplicats a l’Escriptura
  • Conèixer les investigacions més recents i rellevants sobre l’Escriptura
  • Ser capaç d’elaborar hermenèutiques rigoroses de textos bíblics emprant diversos mètodes exegètics d’apropament als textos bíblics
  • Aprofundir en la dimensió espiritual dels textos bíblics
  • Conèixer diferents recursos per a l’animació bíblica de la pastoral
  • Elaborar un treball monogràfic que mostri la capacitat d’abordar de forma metòdica un objecte d’estudi específic.

  Competències

             Competències transversals:

  INSTRUMENTALS:

  • Capacitat d’anàlisi i síntesi
  • Capacitat d’organització i planificació
  • Coneixements generals bàsics
  • Coneixements bàsics de la professió
  • Comunicació oral i escrita
  • Coneixement d’idiomes
  • Habilitat amb l’ús de l’ordinador
  • Habilitats de gestió de la informació 
  • Resolució de problemes
  • Presa de decisions

  INTERPERSONALS:

  • Capacitat crítica i autocrítica
  • Treball en equip
  • Habilitats interpersonals
  • Treball en equip interdisciplinari
  • Capacitat per a comunicar-se amb experts d’altres àrees
  • Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
  • Habilitat per treballar en un context internacional
  • Compromís ètic

  SISTÈMIQUES:

  • Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
  • Habilitats d’investigació
  • Aprenentatge
  • Adaptació a noves situacions
  • Capacitat per a generar noves idees (creativitat)
  • Lideratge 

              Competències específiques:

  • Aprofundir en els continguts propis del Batxillerat, àmbit Bíblia
  • Formular criteris generals i específics amb relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia
  • Contrastar i avaluar de forma continuada els coneixements adquirits en aquest àmbit com a fonament de la teologia
  • Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i ús de les llengües bíbliques.
  • Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
  • Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
  • Participar en les noves aportacions fetes en món bíblic
    
 • Destinataris

  La Llicenciatura està orientada a:

  • Laics i laiques compromesos en l’activitat missionera de les comunitats cristianes, els quals, havent assolit els fonaments del missatge cristià, cerquen aprofundir-los per tal de capacitar-se per al seu servei a l’església.
  • Mestres i professors de religió que desitgen enfortir els seus coneixements bíblics amb vista a poder-los aplicar a l’aula.
  • Preveres que volen actualitzar els seus coneixements bíblics en ordre a un millor servei a la comunitat cristiana.
  • Diaques permanents que volen aprofundir en l’Escriptura per tal d’alimentar i enriquir el seu ministeri eclesial.
  • Persones interessades en la cultura en els seus àmbits diversos i que volen aprofundir en el coneixement d’un dels textos claus per comprendre la nostra cultura.