Hebreu I

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 1r
 • Justificació

  Un coneixement de la llengua hebrea és bàsic per a una lectura dels textos bíblics (en aquest cas, el text del Primer Testament), especialment per als alumnes que optin per fer una llicència en Bíblia. No es pot accedir a la teologia sense haver tingut almenys un tast de l’humus natural en què aquesta creix i es desenvolupa, és a dir en el text bíblic en la seva llengua original. El llibre deuterocanònic del Siràcida fa notar en el seu pròleg (l’autor presenta la traducció grega del text hebreu escrit pel seu avi): «Sou convidats, doncs, a llegir aquest llibre amb benevolència i atenció. Sigueu indulgents sempre que pugui semblar que, malgrat els meus esforços, no hagi estat prou afortunat per a traduir amb tota la força algunes de les expressions de l’original: una cosa dita en hebreu, quan la traduïm a una altra llengua no conserva sempre la mateixa força. Això val igualment per als llibres de la Llei, els Profetes i els altres Escrits: la seva traducció té notables diferències respecte a l’original» (vv. 15-25).

  Aquest curs, per tant, vol introduir en «la força de les expressions de l’original».

 • Continguts

  1. ORTOGRAFIA I FON[ETICA (alfabet; puntuació masorètica: vocals, altres signes; síl·labes; accent)

  2. MORFOLOGIA (I)

  2.1. Substantius

  2.2. Adjectius

  2.3. Article

  2.4. Sufixes possessius

  2.5. Estat constructe

  3. MORFOLOGIA (II)

  3.1. Partícules, preposicions

  3.2. Numerals

  4. MORFOLOGIA (III)

  4.1. Verbs (comprensió del verb hebreu: conjugacions, temps, substantius verbals... distinció entre verbs regular i verbs irregulars)

  4.2. Verbs regulars (en les diverses conjugacions)

  4.3. Verbs irregulars (en les diverses conjugacions)

  5. SINTAXI

 • Requisits i orientacions prèvies

  Una coneixença de la pròpia llengua ajudarà a copsar millor la gramàtica (morfologia, sintaxi...) en el moment d’explicar la llengua hebrea.

 • Metodologia i avaluació

  L’assignatura té 4 ECTS, el què equival a 100 hores de feina. Aquestes hores es distribueixen de la següent manera:

  • Interacció i comunicació a l’aula (12%)
  • Jornades presencials (05%)
  • Hores d’estudi i treball de l’alumne, juntament amb l’elaboració de les activitats corresponents (83%)

   

  Cada unitat inclourà el seu material d’estudi. Després d’uns dies dedicats a assimilar la matèria corresponent, hi haurà unes activitats avaluadores per acabar d’integrar el contingut estudiat. Es treballarà sempre sobre el text bíblic.

  L’avaluació és contínua.

  Cada unitat del curs té quatre activitats, per avaluar les competències descrites més amunt. Aquestes activitats són:

  • -pràctica d’escriptura en hebreu
  • -pràctica de lectura en hebreu
  • -reconeixement de paraules dins d’un verset bíblic, traducció
  • -qüestionari sobre la gramàtica, amb exercicis de traducció tant de l’hebreu a la nostra llengua com de la nostra llengua a l’hebreu.
 • Competències i objectius

  1. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat

  2. Motivació per la qualitat

  3. Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i ús de la llengua hebrea.

  4. Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.

  Dominar la lectura del text bíblic, la identificació del vocabulari més habitual del Primer Testament, i l’originalitat de la llengua hebrea a l’hora de construir les frases.

 • Bibliografia

  -Brown, F. – S. R. Driver, S. R. – Ch. A. Briggs, Ch. A. (eds.), A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Clarendon Press: Oxford 11906.

  -Farfán Navarro, E., Gramática elemental del hebreo bíblico, (Instrumentos para el estudio de la Biblia I), Verbo Divino: Estella 102015 (1997).

  -Ferrer, J., Hebreu: Llengua, Literatura, Gramàtica, Universitat de Girona 2002.

  -Jenni, E.- Westermann, C., Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento, Ed. Cristiandad: Madrid 1978-1985 (2 volums).

  -Joüon, P. – Muraoka, T., A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia Biblica 14/I,II), PIB: Rome 1991 (traducció espanyola: Gramatica del Hebreo Bíblico, Verbo Divino: Estella 2007).

  -Koehler, L. – Baumgartner, W. (eds.) Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, (3 vols.) Brill: Leiden 1967 (traducció anglesa The Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament, (2 vols.) Brill: Leiden 2001).

  -Lambdin, T. O., Introducción al hebreu bíblico, (Instrumentos para el Estudio de la Biblia VII), Verbo Divino: Estella 2001 (original: Introduction to Biblical Hebrew, Darton, Longamn & Todd: London 1973

  -M. Pérez Fernández, La Lengua de los Sabios, (Biblioteca Midrásica 13), Verbo Divino: Estella 1992.

  -Meyer, R., Gramática de la lengua hebrea, Riopiedras: Barcelona 1989.

  -Sáenz-Badillos, M., Historia de la Lengua Hebrea, Ausa: Sabadell 1988.

  -Targarona, J., Diccionario hebreu–espanyol, Riopiedras: Barcelona 1995.

  -Zorell, F., Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti, PIB: Roma 1962.

Professorat no estable