Literatura intertestamentària

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 1
 • Justificació

  La literatura respon a una visió de la realitat, la seva forma i el seu contingut és divers perquè reflecteix part de l’experiència humana inserida en el moment històric i social.
   
  La literatura Intertestamentària abraça un temps imprecís que va del 200 aC al 200dC, i es refereix a escrits jueus (o bé, amb interpolació/autoria cristiana segons l’època). Part d’aquesta literatura constitueix una de les fonts literàries dels escrits evangèlics sent un dels seus fonaments culturals. El marc històric i religiós és el del seu temps, i els matisos teològics són diversos tant en el judaisme com en el cristianisme.
   
  La literatura Intertestamentària jueva té un context històric, socio-cultural i religiós que la influeix i es reflecteix en els textos. El seu contingut és divers en formes i gèneres literaris amb dependència i referència, més o menys explicita, dels textos bíblics.
   

 • Continguts

  Tema 1.a.: Introductori.

  • Enquadrament històric, social, religiós (teologia)
  • Hel·lenisme, judaisme, cristianisme
  • Literatura judeo-hel·lenística. La interpretació de l’Antic Testament

   
  Tema 1.b.:

  • L’apocalíptica

   
  Tema 2.: La LXX

  • Estat de la qüestió
  • La Carta d’Aristeas

   
  Tema 3.: Qumran

  • Els manuscrits de la mar Morta. Descoberta
  • Essenis, terapeutes, comunitat de Qumran
  • La Regla de la Comunitat
  • Altres textos

   
  Tema 4.: Flavi Josep i Filò d’Alexandria

  • Biografia i obra dels autors
  • Antiquitates Judaicae
  • De vita contemplativa

   
   Tema 5.: Literatura jueva en la frontera del cristianisme

  • Literatura intertestamentaria i literatura rabínica
  • Targum, Midrash, Mishnà
  • Algunes obres:

  - Els Testaments dels Dotze Patriarques
  - El Testament de Job
  - El llibre dels Jubileus
  - L’Apocalipsi siríaca de Baruc
  - Josep i Àsenet
  - Vides dels profetes
  - Vida grega d’Adam i Eva

 • Requisits i orientacions prèvies
  • L’assignatura s’ofereix als alumnes per blocs que, alhora, es divideixen en temes i en subapartats.
  • Cal estar al cas del Mapa/Programa de l’assignatura, de les indicacions que s’hi donen i dels comunicats que es publiquen al llarg del curs.
 • Metodologia i avaluació
  • L’eina de treball de l’assignatura són els Apunts i el material que s’ofereix en cada bloc i en la Bibliografia general.
  • L’alumne accedirà al contingut dels temes a través del treball personal/grup, la participació i consulta al fòrum. 
  • L’assignatura s’ofereix als alumnes per blocs.
  • La via ordinària de comunicació professora-alumne serà, preferentment, a través dels fòrum; els temes particulars es tracten via e-mail.
    

  • Els exercicis són individuals o en grup; aquells que es poden fer en grup venen indicats.
  • Els treballs es lliuren on s’indica segons bloc.
  Els treballs “fora de temps” es lliuren a: "incidències" del bloc corresponent, mentre no es digui altra cosa; la seva qualificació es veurà afectada per aquesta circumstancia.
  • Cal tenir present que en la nota final intervenen diversitat de factors, respon a l’apreciació qualitativa del procés de l’alumne al llarg del curs no solament a la mitja numèrica obtinguda.
  • És convenient que es notifiqui a la professora de l’assignatura qualsevol incident per part de l’alumne (les situacions "extraordinàries" es resoldran particularment).
  • Els FORUMS són “lloc” d’intercanvi de parer, lliurament d’exercicis i formulació de comentaris-preguntes. Cada Bloc té els seus fòrums i s’especifica la seva tipologia.
  • L’alumne, per a poder ser AVALUAT ha de presentar tots els exercicis que es demanen amb la qualitat requerida en data que consta en el programa.
  • Per la convocatòria de setembre, es notificarà convenientment a la pàgina de l’assignatura a fi de curs.

 • Competències i objectius

  II. A Competències Específiques de la Llicenciatura
   
  b). Ser capaç de seguir i interpretar críticament els darrers avanços en la teoria i en la pràctica.
  e). Mostrar originalitat i creativitat respecte a l’ús de la seva disciplina
   
  II.B Específiques del Màster en Teologia Bíblica
   
  a). Aprofundir en els continguts propis del Batxillerat, àmbit Bíblia.
  b). Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
  e). Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
  f). Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
   

   

  L’objectiu fonamental de l’assignatura és fer una aproximació al context en el que va sorgir aquest tipus de literatura, descobrir-hi la temàtica teològica i el seu desenvolupament, alhora, entrar-hi en coneixement directe a través de la lectura i comprensió d’alguns textos.

 • Bibliografia
  • Paolo Sacchi, Historia del judaismo en la época del Segundo Templo, madrid: Ed. Trotta 2004.
  • Textos de literatura jueva intertestamentaria a treballar i material que s’ofereix al llarg del curs.