Recursos per a l'animació Bíblica

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 2n
 • Justificació

  El Concili Vaticà II posa al centre de la comunitat cristiana la Paraula de Déu. Reconeix la centralitat que ha d’ocupar en la comunitat, precisament perquè l’Església neix i creix de la llavor de la Paraula de Déu. Sense rebaixar la importància de la Celebració Eucarística pròpiament dita, es a dir, la taula del cos i de la sang del Senyor, però el Concili ens ha permès redescobrir la centralitat de la Paraula de Déu, proclamada, meditada i aplicada a la vida, en l’estructuració de la Comunitat cristiana. La Paraula de Déu dona cohesió a cadascuna de les comunitats cristianes i les converteix en un dels elements fonamentals de l’estructura laïcal de la mateixa Església .

 • Requisits i orientacions prèvies

  Es recomana que l’alumne tingui coneixement de la Bíblia i hagi fet experiència de l’anunci de la Paraula.

 • Metodologia i avaluació

   -Fer les activitats que s’indiquen a cada tema

  -Treball dintre de l’Aula i treball fora de l’Aula.

  Es proposa:

  -Participar en un cap de setmana-taller amb la finalitat d’experimentar algunes de les metodologies proposades.

  -Participar durant un curs en algun Grup d’Animació Bíblica.

  -Participar en alguna de les activitats de la Setmana Bíblica i fer una avaluació d’aquesta activitat.

  -A l’acabar l’assignatura cal fer un treball síntesi que pot consistir en una d’aquestes opcions:

      A- Treball síntesi dels continguts proposats, expressant el teu parer, reflexions, reaccions personals, propostes...

      B- Si participes en un Grup d’Animació Bíblica pots fer una síntesi de la dinàmica de les trobades.

      C- Si participes en alguna activitat proposada en la Setmana Bíblica, fes una descripció de l’activitat i una valoració personal.

  L’extensió del treball no ha de passar de 4 ó 5 folis DNA-4.

   

  Distribució de la dedicació d’hores:

  A l’aula virtual:

  1.    Participació en els fòrums de discussió: 10% -12h 30’

  2.    Consultes al professor: 2% -2h

  Fora de l’aula virtual:

  1.            Estudi de les unitats: 30% -37h 30’

  2.            Elaboració de les activitats: 36% - 56h

  3.            Treball de síntesi: 20% -25h

  4.            Jornades presencials: 2% -2h

   

   L’avaluació vol ser continua; així, juntament amb el material d’estudi, cada estudiant rebrà les pautes per realitzar les activitats que permetin al professor avaluar cada unitat.

  Aquestes activitats hauran de ser entregades al final de cada unitat. És important que els/les estudiants respectin els terminis de lliurament dels exercicis.

  S’exigeix la presentació de TOTES les activitats DE LES UNITATS per poder aprovar el curs al febrer.

  Y per tal de mantenir el dret a la matriculació i el dret a l’avaluació, s’exigeix la realització de les activitats D’ALMENYS UNA DE LES DUES UNITATS abans de finalitzar el període lectiu.

  Les activitats de cada unitat s’envien al professor, que les llegeix i les comenta, reenviant-les posteriorment. Cada unitat que s’ha presentat té un valor com a autoavaluació. El professor també li atribueix un valor. D’aquesta manera es fa avaluació continuada i autoavaluació.

   

  Valor que tenen les diferents activitats en la nota final:

  1.         Participació a l’aula: 10% / 1p

  2.         Activitats de les unitats: 70% / 7p

  3.         Treball de síntesi final: 20% / 2p

 • Competències i objectius

   -Genèriques (transversals):

  .Obtenir coneixements generals bàsics.

  .Capacitat d’aplicar els coneixements a la vida.

  .Habilitar per buscar i analitzar informació.

  .Bona comunicació escrita.

  .Saber analitzar textos bíblics més significatius.

   

  -Específiques:

  .Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.

  .Adonar-se de la importància de l’aplicació de la Bíblia a la Pastoral.

  .Ser capaç de relacionar els textos bíblics més significatius amb la vida.

  .Saber incorporar l’Escriptura als processos pastorals. 

   -Apropar la Bíblia a la pràctica pastoral del dia a dia a través d’orientacions senzilles i suggeriments pràctics.

  -Revifar el trobament personal i comunitari amb Crist a través de la Paraula de Vida i a ser-ne anunciadors.

  -Capacitar a l’estudiant en l’actualització i aplicació de la Bíblia a una necessitat pastoral concreta de l’Església local.

 • Bibliografia

   -F. MERLOS, Leer la Bíblia como catequistas, Ed CCS 2016

  -R.G. GARCIMARTIN, La Lectio Divina. Un itinerari antic amb possibilitats noves. Ed. Claret 2011

  -LA CASA DE LA BÍBLIA, La Bíblia en grupo. Doce itinerarios para una lectura creyente. Ed. Verbo Divino 2001

  -BENET XVI, Exhortació apostòlica LA PARAULA DEL SENYOR, Ed. Claret 2010

  -E. BIANCHI, Pregar la Paraula. Ed. Claret 2011

  -Concili Vaticà II. Constitució Dei Verbum

  -PAPA FRANCESC. Exhortació apostòlica EVANGELII GAUDIUM. Ed Claret 2013.

  -Equipo Bíblico Verbo Divino. La Comunidad de los que creen en Jesús. Recursos para una Semana Bíblica Parroquial. EVD, 2014.

  -La Bíblia aviva la fe de las famílies. EVD, 2015.

  -JEAN PHILIPPE FABRE, Découvrir la BIBLE en un Week-End, Mame, París 2015.

  -A. SOMOZA RAMOS, Qué es... la LECTIO DIVINA, Paulinas, Madrid 2017.

  -Luz en mi senderóCarta Pastoral de los Obispos de Pamplona y Tudela sobre la lectura creyente y orante de la Sagrada Escritura. Santo Domingo de la Calzada, 25 de abril de 2019.

  -J. A. BADIOLA, ¡Ojalá me escuchara mi pueblo...! (Sal 80, 14). La Palabra de Dios en la vida creyente, Frontera Hegian 105, ITVR Gasteiz/Vitoria 2019.

Professorat no estable