Fe i Ciència

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 2n
 • Justificació

  En uns estudis de llicenciatura en Ciències Religioses és convenient atansar-nos a un tema problemàtic però, a la vegada, molt actual i interessant: la relació entre la veritat científica i la que prové de la fe. En concret, tractarem temàtiques provinents de la biologia i la física, amb qüestions com l’expansió de l’Univers o l’evolució darwiniana, per exemple. Sempre es farà amb el màxim rigor possible, superant falsos plantejaments.

 • Continguts

   1ª part: BIOLOGIA

   1. Cervell i ment

  1.1. Estructura cerebral

  1.1.1. Cervell i vida

  1.1.2. Tronc cerebral

  1.1.3. Sistema hipotalàmic-hipofisari i pulsions de vida

  1.1.4. Sistema límbic i món emocional

  1.1.5. Còrtex i coordinació mental general

  1.2. Funcions mentals integrades

   2. Ciència i fe com a funcions mentals

  2.1. Transcendències

  2.2. La Ciència

  2.3. La Fe

   3. Grans temes d’antropologia bíblica

  3.1. Viure i lluitar per viure

  3.1.1. La vida i el seu origen

  3.1.2. Processos evolutius

  3.1.3. El material genètic

  3.1.4. Mecanismes evolutius

  3.1.5. Direcció i “enginyer director”

  3.1.6. Desplegament de la vida

  3.1.7. Valoracions de la vida

  3.2. Orígens humans

  3.2.1. Modificacions somàtiques en l’hominització

  3.2.2. Modificacions cranio-encefàliques

  3.2.3. Els protagonistes

  3.2.4. Expansions de la humanitat

  3.3. Estatut de la persona: la singularitat evolutiva

  3.4. Atributs de la ment humana

  3.4.1. Consciència

  3.4.2. El Jo

  3.4.3. Llibertat

  3.4.4. Treball sobre el món intern

  3.5. Espiritualitats i religions com a educadors del humans

  3.5.1. Autodomesticació i cultura

  3.5.2. El gran moviment cultural d’espiritualitats i religions. Panorama històric

  3.5.3. La salut espiritual. Pràctiques espirituals i valor terapèutic

  3.6. Humans en la Terra. El futur humà

  3.6.1. Biosfera

  3.6.2. Antropocè

  3.6.3. Humans o transhumans

  3.6.4. Viure i sobreviure: emergència per a la humanitat

   2ª part: FÍSICA

   1. Introducció: Déu i raó

  1.1. Conceptes de Déu, de raó, de ciència.

  1.2. Com la ciència atenua l’experiència religiosa

  1.3. Com la tecnologia atenua o potencia l’experiència religiosa,

   2.Les matemàtiques i el món: algunes preguntes sobre la realitat

  2.1. Quina mena de realitat tenen les matemàtiques? Les creem o les descobrim?

  2.2. Quina mena de límits tenen les matemàtiques?

   3. Cosmologia: de la revolució copernicana a l’univers en expansió; vida i univers

              3.1. Cosmologia física i cosmologia religiosa: quines preguntes es fa cadascuna?

  3.2. Diferències entre començament físic i Creació religiosa. Sentit i salvació

  3.3. Del model ptolemaic al model copernicà. El cas Galileu.

  3.4. Ressonàncies teològiques: Déu sembla allunyar-se del món

  3.5. Gravitació: Newton i Einstein; la matematització de l’univers i del món

  3.6. Ressonàncies teològiques: discussions sobre determinisme i llibertat

  3.7. Univers en expansió. Història de l’univers i de la matèria

  3.8. Dimensió còsmica de la matèria i vida. Origen dels elements. Principis antròpics

  3.9. Futur de l’univers: expansió indefinida?

   4. Matèria i antimatèria: seduccions i límits del materialisme

  4.1.   De l’atomisme clàssic a l’atomisme químic. La taula periòdica

  4.2.   Filosofies de la matèria i crítiques materialistes de la religió

  4.3.   Reaccions nuclears. Formació dels elements en les estrelles

  4.4.   Partícules subatòmiques

  4.5.   La simetria matèria-antimatèria

  4.6.   Matèria i energia fosca

   5. Física quàntica: realitat i espiritualitat

  5.1.   Idees bàsiques de la física quàntica

  5.2.   Complementarietat partícula-ona

  5.3.   Indeterminisme i atzar: el principi de Heisenberg

  5.4.   Superposició quàntica: del gat de Schrödinger a la computació quàntica

  5.5.   Realitat quàntica i espiritualitat

  5.6.   Materialisme i emergentisme. Informació i espiritualitat

   6. Física i vida: de l’astrobiologia al transhumanisme i la resurrecció algorítmica

  6.1. Definició de vida. Trobarem vida exoterrestre? Fabricarem vida al laboratori?

  6.2. Condicions estel·lars i planetàries per a l’existència de vida. Vida i planetes.

  6.3. Idees essencials sobre la física del cervell. Xarxes neuronals

  6.4. Bases de la intel·ligència artificial. Fronteres tècniques i qüestions ètiques

  6.5. Futurs de l’espècie humana. Transhumanisme: fronteres i qüestions ètiques

  6.6. Resurrecció algorítmica o computacional. Metàfores de vida després de la vida

 • Requisits i orientacions prèvies

  Els coneixements adquirits amb el Batxillerat en Ciències Religioses, i coneixements mínims de ciència a nivell divulgatiu. Es tractarà de facilitar al màxim aquells conceptes científics complexos, per tal que es pugui entendre tot plegat.

 • Metodologia i avaluació
  • Llegir i estudiar els apunts que s’aniran penjant periòdicament
  • Realitzar les activitats en vistes a la comprensió crítica del tema, a la capacitat de síntesi, d’aplicació i relació dels continguts de l’assignatura amb altres qüestions pertinents
  • Participació als fòrums
    

  Distribució del temps:

  • Hores d’estudi i treball de l’alumne:  

                   1.    Lectura i estudi 50 %

                   2.    Planificació, preparació i realització de les activitats individuals 38 %

                   3.    Participació als fòrums i consulta al professor 7 %

                   4.    Jornades presencials 5 %

    

  L’avaluació de l’assignatura es distribueix de la següent manera:

  • Activitats (diverses i diferents tipus) 85 %

  Participació als fòrums 15 %

 • Competències i objectius

   1. Transversals

  Capacitat d’anàlisi i síntesi
  Coneixements generals bàsics
  Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
  Aprenentatge
  Capacitat per a generar noves idees (creativitat)
  Coneixement de cultures i costums d’altres països

  2. Específiques de la Llicenciatura en diàleg interreligiós, ecumènic i cultural
  Fonamentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals
  Fer-se càrrec dels problemes que en el passat i en el present han tingut les relacions entre les ciències i la fe, i destriar i aclarir els temes

  - Donar voltes sobre temàtiques científiques que no s’han tractat en els estudis de Ciències Religioses
  - -       Fer un tractament del temari rigorós i basat en bibliografia especialitzada

  - -       Reflexionar teològicament sobre els temes que vagin sorgint

 • Bibliografia

  Armstrong. K. 2007. “La gran transformación”. Paidós. Barcelona.

  Beorlegui, C. 2011. “La singularidad de la especie humana”. U. Deusto. Bilbao.

  Blackmore, S. 2010. “Conversaciones sobre la conciencia”. Paidos. Barcelona.

  Boff, L. 2000. “La dignidad de la tierra”. Trotta. Madrid.

  Braidotti. R. 2015. “Lo posthumano”. Gedisa. Barcelona.

  Broggi. M. A. 2011. “Per una mort apropiada”. Ed. 62. Barcelona.

  Cortina. S. & M. A. Sierra. 2015. “Humanos o posthumanos”. Fragmenta. Barcelona.

  Damasio, A, 1996. “El error de Descartes”, Crítica. Barcelona.

  Damasio, A. 2001. “La sensación de lo que ocurre”. Debate. Madrid.

  Damasio, A, 2005. “En busca de Spinoza”. Crítica. Barcelona.

  Damasio. A. 2010. “I el cervell va crear l’home”. Destino. Barcelona.

  Deacon. T. W. 2013. “Naturaleza incompleta”. Tusquets. Barcelona.

  Denton. D. 2009. “El despertar de la conciencia”. Paidos. Barcelona.

  Fontdevila , A. & Ll. Serra. 2013. “ La evolución biológica”. Síntesis. Madrid.

  Fuster, J. M. 2014. “Cerebro y libertad”. Ariel. Barcelona.

  Goldsmith. E. 1999. “El Tao de la ecologia”. Icaria. Barcelona.

  Jeeves. M. & W. S. Brown. 2010. “Neurociencia, psicologia y religión”.EVD. Estella.

  Kuhn. Ts. S. 1975. “La estructura de las revoluciones científicas”. Fondo de Cultura           Económica. Madrid.

  Lane, Nick, 2016. “ La cuestión vital”, Ariel. Barcelona.

  Libet. B. 2012. “L’esprit au-delà des neurones”. Dervy. Paris.

  Lovelock, J. 2007. “La venjança de la Terra”. Columna. Barcelona.

  Manzi. G. 2019. “Ultimas noticias sobre la evolución humana”, Alianza Ed.. Madrid.

  Margalef. R. 2012. “La nostra Biosfera”, Universitat de València. València.

  Martínez, A. (Ed). 2019. “La Aventura de la Consciencia”. (2 vol). Cahuac. Murcia.

  Monod J. 1970. “Le hasard et la nécéssité”. Seuil. Paris.

  Nogués, R. M. 2016. “Neurociencias, espiritualidades y religiones”, Sal Terrae.        Cantabria.

  Nogués, R. M. 2016. “La salut espiritual”. Fragmenta. Barcelona

  Nogués, R. M. 2019. “Déus, creences i neurones”. Fragmenta. Barcelona.

  Papa Francesc. 2015. Encíclica “Laudato si”.

  Ratey. J. J. 2003. “El cerebro : manual de instrucciones”. DeBolsillo. Barcelona

  Riechmann, J. (Ed). 2004. “Etica ecológica”. Nordan-Comunidad.Montevideo.

  Sardar, Z. & I. Abrams. 2006. “Caos para todos”. Paidos. Barcelona.

  Singer. P. 1999. “Liberación animal”. Trotta. Madrid.

  Teilhard de Chardin. P. 1965. “El fenomen humà”. Ed. 62. Barcelona.

  White. J. (Ed). 2007. “Qué es la iluminación”. Kairós. Barcelona.

  Física:

  Artigas M., Ciencia, razón y fe, Libros MC, Ed.Palabra, Madrid, 1985.

  Artigas M., La mente del universo, Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1999.

  Davies P. C., Dios y la nueva física, Biblioteca científica Salvat, Barcelona, 1986.

  Diversos autors, Els orígens, Fundació Joan Maragall, Cruïlla, Barcelona, 1998.

  Diversos autors, Les darreries, Fundació Joan Maragall, Cruïlla, Barcelona, 2007.

  Jou D., El laberint del temps, la simfonia de la matèria, Viena edicions, 2006.

  Jou D., Déu, cosmos, caos. Horitzons del diàleg entre ciència i religió, Viena edicions,

              Barcelona, 2008.

  Jou D. Reescribiendo el Génesis. De la gloria de Dios al sabotaje del Universo,

              Destino, Barcelona, 2008.

  Jou D, La poesia de l’infinit. Ciència i mística, Edicions Viena, Barcelona, 2012.

  Jou, D, Introducción al mundo cuántico, de la danza de las partículas a las semillas de las

  galaxias, Edicions pasado y presente, Barcelona, 2012.

  Jou D, Materia y materialismo, Pasado y Presente, Barcelona, 2016.

  Nicolau F., Ciències físiques i filosofia de la naturalesa, Catalunya Cristiana, Barcelona, 1991.

  Nicolau F., El cervell i l’ànima humana, Catalunya Cristiana, Barcelona, 1991.

  Nicolau, F, La intimitat de la matèria, Catalunya Cristiana, Barcelona, 2010.

  Nicolau, F, Certeses científiques i fe cristiana, Catalunya Cristiana, Barcelona, 2012.

  Nogués R. M., Déus, creences i neurones. Un acostament científic a la religió, Fragmenta,

  Barcelona, 2007.

  Nogués, R M, Cervell i transcendència, Fragmenta edicions, Barcelona, 2011.

  Nogués, R M, La salut espiritual, Fragmenta edicions, Barcelona, 2016.

  Polkinghorne J., Quarks, Chaos and Christianity, Crossroad, New York, 1996.

  Ramentol S., Déu és raonable, Mediterrània, Barcelona, 2005.

  Riera i Tuèbols S., Origen i evolució de l'Univers, Edicions 62, Barcelona, 1997.

  Ruiz de la Peña J. L., Teologia de la creación, Sal Terrae, Santander, 1988.

  Schmitz-Moormann K, Teología de la creación de un mundo en evolución, Verbo Divino,

  Estella, 2005.

  Stewart I., Juega Dios a los dados?, Crítica, Drakontos, Barcelona, 1991.

  Tipler F. J., La física de la inmortalidad, Alianza Universidad, Madrid, 1996.

  Tobeña, A, Devots i descreguts. Fonaments biològics de les creences religioses, Publicacions

   de la Universitat de València, 2013.

Professorat no estable