Modalitat d'impartició
Virtual
ECTS
120
Calendari
 • Primer semestre: d’octubre a gener
 • Segon semestre: de febrer a juny
 • Segona convocatòria: setembre
Preu

•    Taxes acadèmiques: 17 €
•    Un crèdit ECTS 45 €
•    Certificat: 27 €
 

Matrícula

Període de matriculacions: del 5 al 26 de setembre de 2023 mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

 • Presentació

  La Llicenciatura en Ciències Religioses ofereix una immersió profunda en els principals aspectes de la religió, amb un enfocament específic en l'identitat cristiana i el diàleg interreligiós. Aquest programa educatiu està dissenyat per proporcionar als estudiants una comprensió completa dels fonaments teològics, històrics i culturals de la religió, mentre promou el respecte i la comprensió entre les diferents tradicions religioses.

  El programa està estructurat en dos cicles. En el primer cicle, que té una durada de tres anys, els estudiants adquireixen una base sòlida en matèries fonamentals com el pensament filosòfic, la història de la filosofia, la Bíblia, la teologia, la història de l’Església i temes morals, entre altres. En el segon cicle, els estudiants poden especialitzar-se en: Teologia bíblica, Identitat cristiana i diàleg; o Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural.

  Els estudiants reben el suport necessari per a la seva formació acadèmica a través de professors qualificats i un campus virtual amb múltiples serveis d'acompanyament i assessorament. Al finalitzar, obtenen una llicenciatura reconeguda civilment i poden continuar els seus estudis en nivells superiors o ingressar en el camp laboral amb una base sòlida en Ciències Religioses i un profund coneixement de la identitat cristiana i el diàleg interreligiós.

  ---

  La complexitat creixent del nostre món depèn en bona part del fet que el grau de comunicació i d’intercanvi entre les cultures ha augmentat vertiginosament en els darrers decennis. El que fins fa pocs anys podíem considerar com a referents cultural relativament llunyans a la nostra realitat, avui constitueixen elements que intervenen d'una forma decisiva en la conformació de les nostres societats. En tot aquest procés, la categoria de diàleg és central per tal d’afavorir la trobada, l’intercanvi, el contrast, l’enriquiment, la recerca conjunta. Per això, quan ens proposem de reflexionar sobre la nostra realitat necessitem noves claus interpretatives.

  Aquests nous signes del nostre temps ens han esperonat a preparar l’especialitat de Diàleg Interreligiós, ecumènic i cultural que ara presentem. El curs se suggereix no només obrir una via de coneixement ordenat i acadèmicament rigorós a les religions de més influència en el món, sinó també reflexionar sobre les claus del diàleg interreligiós i intercultural. L’acostament a la comprensió de les tradicions religioses suposa també una oportunitat d’aprofundir  en la comprensió dels mateixos plantejaments en aquest àmbit de coneixement.

 • Continguts

  Mòdul 1. Religions no cristianes ( 40 ECTS)

  El primer mòdul te com a objectiu aportar no només els elements claus per al coneixement de les diferents tradicions religioses sinó també quina és la visió teològica que la fe cristiana te d’aquestes tradicions. Així mateix, s’ofereix sànscrit com a matèria optativa per a afavorir la introducció en aquesta llengua que està a la base de les tradicions religioses orientals. 

  • Els Fonaments de l’Islam
  • Perspectives sobre l'Islam Plural
  • Judaisme Postbíblic
  • Buddhisme
  • Hinduisme
  • Daoisme, Confucianisme
  • Religions africanes tradicionals i afroamericanes
  • Teologia de les Religions
  • Sànscrit I (optativa)

  Mòdul 2. Ecumenisme (15 ECTS)

  El mòdul sobre ecumenisme aporta dues assignatures per aprofundir en el coneixement de les Esglésies orientals així com d ela teologia protestant dels segles XIX i XX que ha tingut tant de ressò en la nostra confessió. Així mateix, aborda el recorregut que l’ecumenisme ha dut a terme des del Concili Vaticà II, com a complement del que s’ha vist a la matèria del Batxillerat en Ciències religioses. 

  • Esglésies Orientals
  • Teologia Protestant dels segles XIX i XX
  • Ecumenisme després del Vaticà II

  Mòdul 3. Cultura (15 ECTS)

  El mòdul de cultura ofereix una matèria que aporta una visió àmplia dels trets fonamentals de la cultura per passar, després, a considerar com s’està configurant el fet religiós en el nostre context postmodern i quina és la contribució que les religions poden fer als drets humans. D’aquesta manera, ens demanem, també per quina pot ser la implicació d’aquestes en la vida pública de les nostres societats.

  • Trets fonamentals de la cultura actual
  •  Espiritualitat, religió i postmodernitat
  • Les religions i els drets humans

  Mòdul 4. Seminari (10 ECTS)

  La dinàmica de seminari pretén facilitar el treball cooperatiu a l’aula, de forma que és una metodologia molt adient per a les matèries de segon cicle. S’ofereixen, en concret, dos seminaris que tenen com a objectiu aprofundir en la noció de diàleg des d’una perspectiva filosòfica i pràctica.

  • Seminari I: Instruments per al diàleg
  • Seminari II: Diàleg: principis i exercici

  Mòdul 5. Crèdits comuns (20 ECTS)

  Aquest mòdul contempla quatre matèries comunes amb l’altra especialitat de Diàleg Interreligiós, ecumènic i cultural que aborden aspectes específics i complementaris de les dues especialitats. Suposen obrir cadascuna de les especialitats a la sensibilitat de l’altra i, d’aquesta manera, enriquir-se mútuament.

  • Art contemporani i espiritualitat
  • Fe i Ciència
  • Història de la missió apostòlica
  • Revelació i Revelacions

  Mòdul 6. Crèdits de la tesina (20 ECTS)

  Aquest mòdul incorpora una matèria metodològica per a la realització de la tesina i els crèdits de l’elaboració del treball final de Llicenciatura.

  • Metodologia de la Tesina (5 ECTS)
  • Tesina (15 ECTS)
    
 • Requisits d'accés

  Es podrà accedir a la Llicenciatura en Ciències religioses, especialitat Diàleg Interreligiós, ecumènic i cultural com alumne ordinari, un cop obtingut el Batxillerat en Ciències religioses o bé, com alumne extraordinari, amb l’accés a la universitat, tot i que, en aquest darrer cas, es podrà fer un millor aprofitament de les assignatures si s’han cursat estudis de l’àmbit de les humanitats.

 • Objectius
  • Conèixer la diversitat de les confessions religioses tot contextualitzant-les en el seu àmbit cultural i estant atents als seus desenvolupaments.
  • Demanar-se pel significat teològic de la diversitat religiosa per a la fe cristiana
  • Copsar la riquesa de les confessions cristianes tot atenent a la seva especificitat
  • Conèixer el desenvolupament i els reptes del diàleg ecumènic a partir del Concili Vaticà II
  • Identificar els trets fonamentals de la cultura
  • Comprendre la configuració del fet religiós en la tardomodernitat
  • Percebre l’aportació que les confessions religioses duen a terme en la lluita pels drets humans
  • Aproximar-se als fonamentals filosòfics del diàleg 
  • Conèixer la praxi del diàleg i incorporar estratègies per a fer-lo possible.
  • Elaborar un treball monogràfic que mostri la capacitat d’abordar de forma metòdica un objecte d’estudi específic.
    

  Competències

                Competències transversals:

  INSTRUMENTALS:

  • Capacitat d’anàlisi i síntesi
  • Capacitat d’organització i planificació
  • Coneixements generals bàsics
  • Coneixements bàsics de la professió
  • Comunicació oral i escrita
  • Coneixement d’idiomes
  • Habilitat amb l’ús de l’ordinador
  • Habilitats de gestió de la informació 
  • Resolució de problemes
  • Presa de decisions

  INTERPERSONALS:

  • Capacitat critica i autocrítica
  • Treball en equip
  • Habilitats interpersonals
  • Treball en equip interdisciplinari
  • Capacitat per a comunicar-se amb experts d’altres àrees
  • Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
  • Habilitat per treballar en un context internacional
  • Compromís ètic

  SISTÈMIQUES:

  • Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
  • Habilitats d’investigació
  • Aprenentatge
  • Adaptació a noves situacions
  • Capacitat per a generar noves idees (creativitat)
  • Lideratge 

  Competències específiques:

  • Explicitar la pertinença per a l’actual conjuntura cultural del coneixement i del reconeixement de les principals tradicions espirituals de la humanitat.
  • Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...
  • Fonamentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.
  • Identificar i interpretar els diferents models epistemològics proposats per les Ciències de la Religió i la Teologia a les diferents tradicions espirituals. 
  • Analitzar la coimplicació entre Teologia de les Religions i Teologia del Diàleg Interreligiós.
  • Avaluar les societats contemporànies a partir dels models proposats per les Ciències de la Religió.
    
 • Destinataris
  • Lais i laiques compromesos en la missió eclesial i que cerquen un major coneixement de la diversitat religiosa en vistes a capacitar-se per al seu servei i poder també establir ponts de diàleg amb d’altres confessions religioses i ecumèniques.
  • Preveres i diaques permanents que volen dur a terme una formació que els doni caus de lectures per copsar la riquesa i els reptes que suscita a la fe la diversitat cultural, religiosa i ecumènica que vivim.
  • Creients que volen enriquir la seva experiència creient establint el diàleg amb d’altres confessions culturals, religioses i ecumèniques.
  • Mestres i professors de religió que vulguin ampliar els seus coneixements sobre el fet religiós per tal d’atendre amb més elements la diversitat religiosa que hi ha als centres educatius.
  • Professionals que treballen en àmbits on es fa present la diversitat cultural i religiosa.
  • Estudiosos de l’àmbit cultural que cerquen una major capacitació entorn el fet religiós i la diversitat religiosa present en la nostra cultura.