El Judaisme Postbíblic

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 2
Semestre: 1r
 • Justificació

  El judaisme es caracteritza per haver desenvolupat molt la «tradició oral», interrelacionada estretament amb la «tradició escrita» (text bíblic). Amb la tradició oral es vol desentranyar al màxim, a través de l’estudi del text bíblic, tots els sentits possibles de la paraula de Déu i trobar-hi totes les aplicacions pràctiques.

  En el Diàleg interreligiós i la Identitat cristiana interessa conèixer l’origen d’aquesta «tradició» i el seu desenvolupament fins arribar pràcticament al nostre temps, especialment, pel que fa a Europa, en la força que va agafar la mística i la pietat.

 • Continguts

  1.    Introducció: El naixement del Judaisme
  2.    Les guerres jueves
  3.    La tradició oral
  4.    El Patriarcat jueu
  5.    La mística jueva
  6.    Les festes jueves

 • Requisits i orientacions prèvies

  Tenir els coneixements bíblics propis del Batxillerat en Ciències Religioses.

 • Metodologia i avaluació

  L’assignatura té 5 ECTS (=125 hores). Aquestes hores es distribueixen de la següent manera:

  *Tasques d’interacció i comunicació a l’aula virtual (17%), que inclou tutories i activitats (10%), consultes al professor (2%) i les dues trobades presencials (5%).
  *Estudi i treball de l’alumne (83%), que inclou l’estudi personal (48%) i la planificació, preparació i realització de les tutories i activitats (35%).
  *A part, de la UNITAT 1 (Introducció), la resta d’activitats ocuparan unes 3 setmanes cadascuna.
  En cada unitat hi haurà un TEMPS D’ESTUDI combinat amb ACTIVITATS. El material d’estudi comprèn apunts de contingut i algun text relacionat.

   - L’avaluació és continuada. S’avaluen les tres competències i objectius mencionats en l’apartat següent. Cada competència-objectiu, convenientment aparellats equivaldrà a un terç de la nota final del curs.

  -S’han de realitzar i superar almenys el 33% de les activitats. 

  -Cada competència tindrà una activitat específica per avaluar-la i una interacció entre els membres del curs.

  -Després de cada unitat es passarà als alumnes un informe amb les notes.
   

 • Competències i objectius

  -OBJECTIUS


  .Explicitar de cara a l’actual conjuntura la necessitat del coneixement i del reconeixement de les principals tradicions espirituals de la humanitat
  .Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals a les Ciències de la Religió
  .Identificar i interpretar els diferents models epistemològics proposats per les Ciències de la Religió i la Teologia de les diferents tradicions espirituals


  -COMPETÈNCIES

  .Conèixer el sentit profund que té en el judaisme l’estudi i l’aplicació a la vida del text bíblic.

  .Tenir nocions generals de la història i el valor de la mística en el judaisme europeu.

  .Copsar la vivència profunda que amara i s’expressa en les festes jueves.
   

 • Bibliografia

  Ayaso, J. R. Iudaea Capta. La Palestina Romana entre las dos guerras judías, Estella: Verbo Divino 1990.

  [Israel Ben Eliezer], Relatos y paràbolas de los Hasidim. Antología, (El Barco de Papel), Barcelona: Alfa Ibérica / Laia 1985.

  Nahman De Bratslav (J. Ferrer – J. Serra, Eds.), Contes Cabalístics, Sagrats i Clàssics 9, Fragmenta: Barcelona 2016.

  Buber, M., Cuentos Hasídicos. I-II, Barcelona: Paidós 1993.

  Casanelles, Pere - Gendre, Jordi, Ritual de l’hagadà de Pasqua. La celebració del sopar pasqual jueu, Barcelona: Claret 1997.

  Cortès, Enric, «Diàleg interreligiós. Judaisme», en Ars Brevis (Anuari 2003), Barcelona: Càtedra Ramon Llull Blanquerna 2004, p. 58-74.

  —, «L’amor a l’estudi en la literatura rabínica antiga», en RCatT 14(1989) 76-84.

  —, «La Mística dels Hassidim d’Alemanya-Nord de França (s. XII-XIII)», en La Mística com a lloc de trobada (Jornades d’Estudis Franciscans), Barcelona:  Família Franciscana de Catalunya-Facultat de Teologia de Catalunya 2003 p. 54-58.

  Le Déaut, R. La Nuit Pascale. AB 22. Rome: Istituto Biblico Pontificio 1963.

  Ferrer, Joan – Martínez, Assumpta, Les Nits Jueves. Llegendes de la tradició d’Israel, (Girona Judaica 2), Girona: Patronat del Call de Girona 2005.

  M. Forcano (Ed.), M., Llibre de la Creació, (Sagrats i Clàssics 6), Barcelona: Fragmenta 2012.

  García-Huidobro Rivas, Tomás, El surgimiento del judaísmo rabínico y el Nuevo Testamento, (Estudios Bíblicos 73) Estella: Verbo Divino 2020.

  Guevara, H., Ambiente político del pueblo judío en tiempos de Jesús. Madrid: Cristiandad 1985.

  Idel, M., Mesianismo y misticismo, Barcelona: Riopiedras 2000.

    Laenen, J. H., La mística judía, Madrid: Trotta 2006.

  Del Olmo Lete, Gregorio, Origen i persistencia del Judaísmo, Estella: Verbo Divino 2010.

  Rodríguez Carmona, A.  La religión judía. Historia y teología, Madrid: BAC 2001.

  Safran, A., Sabiduría de la cábala, Barcelona: Riopiedras 2000.

  Scholem, G. G., Desarrollo histórico e ideas básicas de la cábala, Barcelona: Riopiedras 2000.

  —, Los orígens de la cábala. Vol. 2: «La cábala en Provenza y Gerona», Barcelona: Riopiedras 2001.

  Seijas, G. (dir.), Historia de la literatura hebrea y judía, Madrid: Trotta 2014.

  Stemberger, Günter, El judaísmo clásico. Cultura e historia del periodo rabínico, Madrid: Trotta 2011 (original: Das klassische Judentum. Kultur und Geschichte der rabbinischen Zeit, München: C.H. Beck oHG 2009).

  Strack, H. L. – Stemberger, G., Introducción a la Literatura Talmúdica y Midrásica, (Biblioteca Midrásica 3), València: Institución San Jerónimo 1988.

  Taradach, M., El Midrasch, Barcelona: Herder – FTCat 1989.

  del Valle, C. (ed.), La Misná, Madrid: Editora Nacional 1981.

  Vicent, R., La fiesta judía de las Cabañas (Sukkot). Interpretaciones midrásicas en la Biblia y en el judaismo antiguo, Estella: Verbo Divino 1996.

  També podeu consultar:

  -JEWISH ENCYCLOPEDIA:

  -ENCYCLOPAEDIA JUDAICA (biblioteca pública de Vancouver)

  • http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7C9780028660974&v=2.1&u=vanc99032&it=etoc&p=GVRL&sw=w&authCount=1

  I per si us interessa com a divulgació:

  Marín, Joan Ramon, 100 personatges bíblics, (Col·lecció: De 100 en 100, n. 57), Valls: Cossetània 2019.

Professorat no estable