General

Curs 2023 - 24 a l'ISCREB

L’ISCREB és una institució docent de caràcter públic de l’Arquebisbat de Barcelona, vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya, que brinda una formació teològica i d’altres ciències  humanes, amb la finalitat de proporcionar als seus alumnes una sòlida formació acadèmica i pastoral. A l’ISCREB es poden obtenir els títols de batxillerat/grau i de llicenciatura/màster en ciències religioses, dues titulacions reconegudes en el món civil i en l’eclesial.

Durant el curs 2023-24 es podran cursar els següents estudis:

  • Llicenciatura (120 ECTS) i batxillerat (180 ECTS) en Ciències religioses. En el primer cicle, s’estudien les matèries bàsiques: els temes teològics, el pensament actual i la història de la filosofia, la Bíblia, la història de l’Església, els temes morals, les ciències de la religió. En la llicenciatura, l’ISCREB, en la modalitat presencial, posa l’accent en la Bíblia: ofereix una especialitat en teologia bíblica. En la modalitat virtual, s’ofereix una especialitat en diàleg interreligiós, ecumènic i cultural; una especialitat en identitat cristiana i diàleg; i una especialitat en teologia bíblica.

  • Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica. L’ISCREB contribueix a la formació dels mestres i professors de religió catòlica tot oferint els crèdits necessaris que cal superar per a l’obtenció de la DECA, la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica d’acord amb els criteris establerts per la Conferència episcopal espanyola. Amb aquesta titulació s’acredita que es posseeixen els coneixements i les estratègies fonamentals que capaciten per al desenvolupament d’aquest servei eclesial. La DECA s’estudia en modalitat virtual, et pots especialitzar en Educació Infantil i Primària (24 ECTS); i en Educació Secundària i Batxillerat (18 ECTS). També, conjuntament amb Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, oferim la DECA en Euskera (24 ECTS).

  • Diploma d'especialista universitari en mitologia i simbologia (30 ECTS). L’ésser humà s’explica a si mateix a través del símbol i del mite. Totes les cultures basteixen relats simbòlics per expressar la seva visió del món, l’existència, el destí. Així, conèixer i interpretar els relats de la nostra cultura i de les altres és una forma d’accedir a la diversitat i profunditat d’experiències i reflexions sobre la condició humana i una forma d’entendre-les i de comprendre’ns a nosaltres mateixos. El Diploma vol aportar les eines necessàries per a endinsar-nos en aquesta “cartografia de l’ésser humà” que són els símbols i els mites. Podran accedir al Diploma d’especialista en mitologia i simbologia, tots aquells que posseeixin una titulació universitària prèvia de 240 crèdits.

  • Màster en diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (60 ECTS). La complexitat creixent del nostre món depèn en bona part del fet que el grau de comunicació i d’intercanvi entre les cultures ha augmentat vertiginosament en els darrers decennis. El que fins fa pocs anys podíem considerar com a referents culturals relativament llunyans a la nostra realitat, avui constitueixen elements que intervenen d'una forma decisiva en la conformació de les nostres societats. En tot aquest procés, la categoria de diàleg és central per tal d’afavorir la trobada, l’intercanvi, el contrast, l’enriquiment, la recerca conjunta. Per això, quan ens proposem de reflexionar sobre la nostra realitat necessitem noves claus interpretatives.

Aquests nous signes del nostre temps ens han esperonat a preparar el Curs de Màster que ara presentem. El curs se suggereix no només obrir una via de coneixement ordenat i acadèmicament rigorós a les religions de més influència en el món, sinó també reflexionar sobre les claus del diàleg interreligiós i intercultural. L’acostament a la comprensió de les tradicions religioses suposa també una oportunitat d’aprofundir  en la comprensió dels mateixos plantejaments en aquest àmbit de coneixement.

  • Postgrau universitari d’especialització en estudis junguians i simbologia (48 ECTS). La Psicologia Analítica, de base fenomenològica i hermenèutica, ofereix un marc conceptual que contempla els vessants clínics al costat del procés d'individuació, convida al diàleg prospectiu i creatiu entre conscient i inconscient, i tracta tant els processos personals com els realitzadors d'una convivència creativa. El primer a desenvolupar-la va ser C.G. Jung. El 1948 va ser fundat l'Institut C.G. Jung a Zurich.  El títol de Postgrau universitari d’especialització en estudis Junguians i simbologia té com a institució col·laboradora l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, aquesta última en conveni amb l’Institut de Psicologia Analítica C.G. Jung de Barcelona. Així mateix, aquests estudis estan reconeguts per la Universitat Europea d'Andorra (eUniv).

  • Llengües clàssiques. El creixent interès en les diverses tradicions culturals i religioses que experimenta el nostre context globalitzat posa sobre la taula la necessitat d’accedir directament a les fonts d’aquestes tradicions per tal d’assolir-ne un coneixement més qualificat i aprofundit. Les llengües vehiculen les cultures i elles soles ja en són un testimoni clau per a la seva comprensió.  Això suposa el repte d’adquirir la competència lingüística en diverses llengües clàssiques: grec, hebreu, llatí, sànscrit, àrab i egipci clàssic (cadascun dels cursos: 4 ECTS). L’Escola de Llengües Clàssiques ofereix els seus cursos virtuals, volent aprofitar tots els recursos que l’ensenyament virtual posa al nostre abast per facilitar l’aprenentatge de les llengües clàssiques d’una forma personalitzada i flexible.
  • Cursos bàsics. Curs sobre la Bíblia (36 ECTS): està adreçat a totes aquelles persones que els interessi conèixer amb més profunditat l’Escriptura. Ofereix una visió àmplia de la Bíblia amb dues introduccions a l’Antic i al Nou Testament i la resta de matèries que aprofundeixen en els diferents escrits bíblics de forma monogràfica tot oferint claus interpretatives per endinsar-se en la seva lectura. Curs bàsic sobre el Fet Religiós (26 ECTS): Està adreçat a totes aquelles persones que els interessi conèixer amb més profunditat l'Escriptura. Ofereix una visió àmplia de la Bíblia amb dues introduccions a l'Antic i al Nou Testament i la resta de matèries que aprofundeixen en els diferents escrits bíblics de forma monogràfica tot oferint claus interpretatives per endinsar-se en la seva lectura.

  • Curs de preparació per a la prova de més grans de 45 anys. Aquest és un curs impartit per internet, pensat per acompanyar als alumnes que desitgin superar la Prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys que consta de l'examen de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana. Els alumnes segueixen des de casa els continguts, comptant amb un professor de suport, equip tècnic i administratiu del centre. A través del nostre campus virtual, l'alumne podrà aprofitar tots els recursos de les nostres tecnologies.

  • Formació permanent per a mestres i professors de religió. L'Institut Superior de Ciències de la Religió de Barcelona aposta per la formació permanent dels mestres i professorat de religió. És per això que s'ha treballat conjuntament amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i l'Asociación de Maestros de Religión de Andalucía (AMRA) per oferir aquesta proposta formativa. 

Informació i matrícula: Si necessiteu més informació podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria  de l’ISCREB: c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona - Tel. 934 541 963,  secretaria@iscreb.org - secretaria_virtual@iscreb.org - www.iscreb.org

Període de matrícula:  La matrícula per als estudis presencials del curs 2023-24 s’obrirà del 4 al 17 de setembre de 2023. I pels estudis virtuals, s’obrirà del 5 al 26 de setembre de 2023. Totes les matriculacions es faran mitjançant la pàgina web: https://matricules.iscreb.org/

Jornada presencial curs 2023-24: El 24  d’octubre, l’ISCREB celebrarà la Inauguració del Curs Acadèmic 2023-2024.  El Dr. Antoni Pou parlarà sobre el tema: “La llum i les tenebres en l’Evangeli de Joan: Una interpretació psicològica-simbòlica.” Us esperem a les 19 h. A l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (c/Diputació, 231 – 08007, Barcelona).

Altres notícies
General

Presentació del Manifest: “Per a una Teologia des de la Mediterrània"

La reflexió sobre el paper dels estudis de teologia resumida en aquest Manifest pren com a punt de partida la conferència del Papa Francesc a la Facultat de Teologia de Nàpols (2019) i les conclusions de la trobada de bisbes de la Mediterrània a Bari (2020). Un primer resultat d’aquests equips de treball són les Jornades que tindran lloc a Marsella entre el 18-22 de setembre de 2023 amb el títol “Una teologia que ve de la Mediterrània: la trobada com a lloc de revelació”. Serà en el marc d’aquestes jornades que es presentarà el Manifest “Per a una teologia des de la Mediterrània”.
General

Psicoanàlisi i fet religiós: necessitat de creure i ètica

El porvenir de una ilusión és prou singular, ja que s’hi manifesta una necessitat, per a Freud, d’afirmar el caràcter decididament irreligiós de la psicoanàlisi, i de declarar-se públicament a favor del declivi de la religió. És sobretot aquesta professió de «no fe» que ens ha interpel·lat i que fa d’aquesta tesina la pedra angular de la reflexió de Freud sobre el fet religiós
Màster

Nou postgrau d’Estudis Junguians i simbologia a l’ISCREB: cap a una hermenèutica psicològico-simbòlica amb Ànima

La interrelació entre simbologia i la Psicologia Analítica és connatural. Segons C. G. Jung, la nostra ment capta la realitat a partir del nostre imaginari, creat tant per les nostres experiències vitals com per tot l’entrellat d'arquetips, que de manera espontània emergeix del nostre inconscient.