ISCREB    icc   junguians

ECTS
48 ECTS (modalitat mixta: virtual i presencial)
Calendari
 • El curs s'iniciarà el dia 7 d'octubre de 2023 i finalitzarà el 26 de juny de 2024.
 • Pels alumnes de l'àrea metropolitana de Barcelona: el postgrau combina sessions virtuals i sessions presencials quinzenals a l'ISCREB (divendres a la tarda, de 17.00 a 20.45 h i dissabte, de 9.00 a13.30h, de 15.30 a 18.10 h).
 • Pels alumnes de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona i Llatinoamèrica: hi ha la possibilitat de fer el postgrau tot virtual, combinant sessions asincròniques (material penjat al Campus Virtual) i sincròniques (videoconferències en directe).
 • Les matriculacions s'obriran el 15 de maig i finalitzaran el 26 de setembre de 2023.
 • Al segon semestre, el període de matriculació serà del 31 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024.
Preu

A partir del 15 de maig fins al 26 de setembre de 2023, mitjançant la web https://matricules.iscreb.org/

Preu (Alumnes que cursin el postgrau en modalitat mixta: àrea metropolitana de Barcelona):

 • ECTS presencial: 58€
 • ECTS virtual: 46€
 • Taxes: 14€
 • Total: 2.500 €

Preu (alumnes que cursin el postgrau en modalitat virtual: fora de l'àrea metropolitana de Barcelona i Llatinoamèrica):

 • ECTS virtual: 46€
 • Taxes: 14€
 • Total: 2.222 €

Aquells que es matriculin abans del 31 de juliol, tindran un 10% de descompte.

Matrícula

A partir del 15 de maig fins al 26 de setembre de 2023 es podrà tramitar la matrícula mitjançant la web: https://matricules.iscreb.org/

 • Presentació

   

   

  La Psicologia Analítica, de base fenomenològica i hermenèutica, ofereix un marc conceptual que contempla els vessants clínics al costat del procés d'individuació, convida al diàleg prospectiu i creatiu entre conscient i inconscient, i tracta tant els processos personals com els realitzadors d'una convivència creativa. El primer a desenvolupar-la va ser C.G. Jung. El 1948 va ser fundat l'Institut C.G. Jung a Zurich. Actualment, la International Association for Analytical Psychology (IAAP) compta amb més de 30 societats d'analistes en diferents països dels diversos continents i celebra cada tres anys el seu Congrés Internacional.

  El títol de Postgrau universitari d’especialització en estudis Junguians i simbologia té com institució col·laboradora l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, aquesta última en conveni amb l’Institut de Psicologia Analítica C.G. Jung de Barcelona (que forma part de la IAAP en qualitat de training group autoritzat per a la formació d’analistes, i pertany a la federació Espanyola de psicoterapeutes FEAP). Així mateix, aquests estudis estan reconeguts. per la Universitat Europea d'Andorra (eUniv).

  Aquests estudis són reconeguts per l’Institut de Psicologia Analítica C.G. Jung de Barcelona com la part teòrica de la formació d’analistes. Recordem però que a l’estat espanyol els únics títols habilitadors per a l’exercici de la psicoteràpia són el Grau de Psicologia, el màster de Psicologia General Sanitària i l’Especialista en psicologia clínica (a través del PIR); els estudis que oferim són per tant d’especialització, complementaris. Els psicòlegs que voldran ser analistes han de ser reconeguts com a analistes en formació i caldrà que completin aquesta formació a través de les hores d’anàlisi i de supervisió individual i grupal que l’Institut de Psicologia Analítica C.G.J. de Barcelona determini.

  En aquest postgrau s’ofereix l’utillatge intel·lectual bàsic per analitzar la ment, la societat i la cultura des de la perspectiva de la Psicologia de les profunditats. Vol recuperar l’estudi de les humanitats com a part fonamental dels estudis de psicologia (sense menystenir l’aproximació  experimental i positiva) i l’hermenèutica psicològico-simbòlica per a la comprensió dels fenòmens socials i culturals.

  Pet altra part, els interessats, en primer terme, en l’estudi de la simbologia i la mitocrítica podran conèixer d’una manera aprofundida la vida i obra de C.G. Jung, que tant influí en els hermeneutes de la Poètica de l’imaginari i de la Mitoanàlisi (M. Eliade, G. Bachelard, G. Durand) i dels autors postjunguians de l’escola arquetipal (J. Hillman, L. Pedraza, C.A. B. Byngton) i exercitar-se en els recursos metodològics necessaris  que els hi permetran de fer un anàlisi de la cultura i dels fenòmens socials. L’estudi dels mites des d’un punt de vista estructural o formal, a la manera de Lévy-Strauss, ja podria ser una certa ajuda per entendre les mentalitats arcaiques de cultures que ens han precedit, i veure com encara nosaltres som hereus del seu pensament; però aquests estudis que proposem tenen un caràcter més sapiencial, defensat des de principis del s. XX i en les últimes dècades pel Cercle Eranos i l’hermenèutica simbòlica. No es tracta de perdre el sentit crític que hem guanyat des de la il·lustració i la modernitat, ni d’ofegar la raó amb el pensament mític, sinó d’exercir una veritable logomítica, per recordar i rellegir les narracions i els imaginaris simbòlics que al llarg dels temps i les cultures han influït els pobles i els individus.

  Els estudis Junguians i de simbologia poden oferir també perspectives d’estudis interessants a les Ciències de la Religió pel seu interès en l’anàlisi de l’imaginari dels fenòmens místics, pel respecte a la dimensió espiritual i religiosa, i pel seu interès en els aspectes numinosos de l’existència, involucrats sovint en el desenvolupament de la persona i la guarició de l’ànima.

   

 • Continguts

  Mòdul 1. Mitocrítica (Modalitat virtual, 12 ECTS)

  • Història de la interpretació del mite (2 ECTS); prof. Jordi Coromias.
  • Exegesi i hermenèutica (2 ECTS); prof. Rosa Maria Boixareu.
  • Poètica de l’imaginari i Mitocrítica (2 ECTS); prof. Jorge Rodríguez Ariza i prof. Antoni Pou.
  • Mitologia judeocristiana (3 ECTS);  prof. Pilar Casals i prof. Antoni Pou.
  • Mitologia clàssica (3 ECTS);  prof. Jordi Casasampere i prof. Sergi Grau.

   Mòdul 2. Simbologia (Modalitat virtual, 6 ECTS)

  • Simbologia i literatura (2 ECTS); prof. Oriol Izquierdo.
  • Simbologia en l’esfera social i política (3 ECTS); prof. Albert Moya.
  • Simbologia i mística (1 ECTS); prof. Xavier Marin.

  Mòdul 3. Marc conceptual (Modalitat virtual i presencial 6 ECTS)

  • Marc conceptual i bases científiques de la Psicologia Analítica (2 ECTS virtuals); prof. Pedro Yscadar i prof. Antoni Pou.
  • Fonaments filosòfics del pensament analític (2 ECTS precensials);  prof. Francesc-Xavier Marín.
  • Freud – Jung, postjunguians (2 ECTS precensials); prof. Francesc-Xavier Marín i prof. Ricardo Carretero.

   Mòdul 4. Anàlisi (Modalitat presencial 6 ECTS)

  • Metodologia en psicoteràpia analítica (2 ECTS); prof. Marta Sánchez.
  • Simbologia i individuació (2 ECTS); prof. Victòria Cirlot.
  • Desenvolupament personal i tipologia (1 ECTS); prof. Magda Farré.
  • Psicologia analítica de la sexualitat (1 ECTS); prof. Mónica Yepes.

  Mòdul 5. Psicoteràpia analítica (Modalitat presencial 6 ECTS)

  • Teoria dels complexos (2 ECTS); prof. Ricardo Carretero i porf. Mónica Yepes.
  • Medicina Psiquiàtrica i psicopatologia (2 ECTS); prof. Pedro Yscadar i prof.Damian Ruiz.
  • Medis analítics d’aproximació a la fenomenologia de l’inconscient (1 ECTS); prof. María Teresa Noguera i prof. Magda Farré
  • Exposició de casos (1 ECTS); prof. Damián Ruiz i prof.Malka González.

  Mòdul 6. Hermenèutica analítica e interdisciplinarietat (Modalitat presencial 6 ECTS)

  • Psicología analítica y alquímia (1 ECTS); prof. Jorge Rodríguez Ariza.
  • Psicologia dels contes de fades (1 ECTS); prof. Maria Teresa Noguera.
  • Taller d’interpretació de somnis (1 ECTS); prof. Joan Pastor.
  • Hermenèutica psicològica de la Mitologia (1 ECTS); prof. Malka González.
  • Psicologia analítica de la religió (1 ECTS); prof. Toni Pou.
  • Altres models psicodinàmics (1 ETCS); prof. Pedro Yscadar.

  Mòdul 7. Treball d’investigació de final de Postgrau (Modalitat virtual 6 ECTS)

  • Treball d’investigació de final de Postgrau (6 ECTS virtuals); prof. Antoni Pou.

   

  Treball d’investigació de final de Postgrau 

  El treball d‘investigació de final de Postgrau implica aprofundir algun aspecte abordat en alguna assignatura. L’important és que es vegi que l’alumne ha adquirit una metodologia de treball i que a partir d’aquesta pugui extreure les seves pròpies conclusions. Aquest treball constarà d’unes 35-45 pàgines i es començarà a fer el segon quadrimestre, després d’haver superat totes les assignatures que s’avaluen al primer quadrimestre. L’alumne proposarà als coordinadors del curs el tema que vol treballar i el professor assistent del Diploma amb el qual vol dur-lo a terme, el tutor del treball. 

  Els coordinadors es posen en contacte amb el professor per tal de saber si està disponible per acceptar l’acompanyament del treball i remet a l’alumne al professor per tal d’iniciar l’elaboració del treball. El professor director del treball guiarà l’alumne a través d’un fòrum que portarà el seu nom a l’aula virtual de l’assignatura anomenada Treball Final de Postgrau. El professor director del treball anirà avaluant els successius lliuraments de l’alumne en l’aula virtual TFP. L’avaluació final tindrà en compte la nota de l’Avaluació contínua i la del director (60%) i el d’un altre professor (40%) escollit pel coordinador del TFP.
   

 • Requisits d'accés
  • Es podrà accedir al Postgrau en Estudis Junguians i simbologia preferentment amb el Grau en Psicologia, Medicina, Humanitats, i Ciències Religioses, però també es poden matricular tots aquells que posseeixin una titulació universitària prèvia d'almenys 240 crèdits. Caldrà dur a terme una entrevista prèvia (on-line o presencial) a la realització de la matrícula amb un dels coordinadors del postgrau.
  • Els estudiants del Diploma d’Especialització Universitària en Mitologia i simbologia (ISCREB – Blanquerna) si volen fer aquest postgrau podran convalidar fins a 18 ECTS sense recàrrec econòmic. 
 • Objectius

  Objectius principals

  •  Conèixer els conceptes bàsics de la Psicologia Analítica.
  •   Estudiar la Psicologia del desenvolupament en clau de procés d’Individuació.
  •   Descobrir la mitologia i la simbologia com elements d’expressió i d’amplificació dels arquetipus i dels dinamismes psíquics i psicopatològics.
  •   Analitzar la mitologia i la simbologia com elements constructors d’identitats tan individuals com col·lectives.
  •   Adquisició de claus hermenèutiques que ajudin a comprendre i interpretar els mites tan antics com contemporanis.
  •   Analitzar els fenomens religiosos i les seves manifestacions personals i culturals a través de l’hermenèutica psicològico-simbòlica.

  Competències

  a.    Competències transversals:

  • Saber realitzar una exposició oral o escrita sobre qualsevol tema relacionat amb la Psicologia Analítica i la mitocrítica..
  • Comprendre el valor de la interdisciplinarietat i la complementarietat metodològica.
  • Dissenyar i elaborar un treball o projecte ja sigui en l'àmbit de la recerca o professional, individual o en equip.
  • Transmetre, comunicar, exercir l'ensenyament i la divulgació de coneixements rellevants en l'àrea de la Psicologia analítica, Ciències Humanes i de les Arts en diferents àmbits i contextos.
  • Emprendre una investigació original, ben fonamentada i planificada.

  b.    Competències específiques:

  • Coneixement de la Història de la Psicologia Analítica, els seus precursors i les seves influències en altres autors.
  • Assimilació dels conceptes junguians centrals, la seva utilitat clínica i la seva importància en el context contemporani.
  • Aplicabilitat del pensament junguià en l’anàlisi de diversos fenomens culturals i altres disciplines.
  • Capacitat d’anàlisi de l’imaginari místic i espiritual des de la perspectiva de la Psicologia Analítica.
    
 • Destinataris

  El Diploma està orientat a:

  • Psicòlegs o psiquiatres o professionals de la salut que vulguin ser analistes a l’IPACGJB (IAAP) o que vulguin tenir coneixements de Psicologia Analítica que els ajudin en les seves tasques professionals.
  • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió de l’imaginari cultural. 
  • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant les noves realitats socials, polítiques i culturals.  
  • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, o turístic.
  • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.).
  • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals. 
  • Professionals i tècnics de qualsevol sector que vulguin millorar els seus coneixements humanístics amb l'objectiu d'ampliar la seva formació personal.
  • Estudiants que vulguin investigar el fenomen religiós i les seves manifestacions a través de les eines que dona la Psicologia Analítica 
 • Continuïtat

  Els estudiants del Diploma d’Especialització Universitària en Mitologia i simbologia (ISCREB – Blanquerna) troben continuïtat dels seus estudis en aquest postgrau.