Logo

Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología

 

Diploma de especialista universitario en Mitología y Simbología 2018-19

Por el momento sólo se ofrece en catalán.

Organitzat conjuntament amb la  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna (URL).

Destinataris

 

 • Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió de l’imaginari cultural.
 • Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant les noves realitats socials, polítiques i culturals.  
 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, o turístic.
 •  Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.).
 • Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals.
 • Psicòlegs interessats en la psicologia simbòlica i arquetipal.
 • Professionals i tècnics de qualsevol sector que vulguin millorar els seus coneixements humanístics amb l'objectiu d'ampliar la seva formació personal.

 

 

Objectius

 

-      Conèixer grans relats que han configurat la cultura occidental

-      Comparar els mites de diverses religions i civilitzacions

-      Analitzar la mitologia i la simbologia com elements constructors d’identitats tan individuals com col·lectives

-      Adquisició de claus hermenèutiques que ajudin a comprendre i interpretar els mites tan antics com contemporanis

-      Veure la influència de la mitologia clàssica i bíblica en l’art, la literatura, la psicologia.

 

Pla d’estudis

 

Mòdul 1. Metodologia, anàlisi i interpretació del mite i del símbol (6 ECTS)

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Història de la interpretació del mite 2 1r semestre Dr. Jordi Corominas i Escudé + info
Exegesi i hermenèutica 2 1r semestre Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Poètica de l’imaginari i Mitocrítica 2 1r semestre Dr. Antoni Pou i Muntaner + info

 Aquest mòdul vol familiaritzar l’estudiant amb la història de la interpretació del mite, els conceptes bàsics de la filosofia i l’antropologia del símbol, i conèixer els principals mètodes d’anàlisi.

Mòdul 2. Grans relats mitològics (9 ECTS)

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Mitologia clàssica 3 1r semestre Dr. Antoni Bosch-Veciana + info
Mitologia judeocristiana 3 1r semestre Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Simbologia i religions 3 1r semestre Dr. Xavier Marín i Torner + info

Mòdul 3. Simbologia i àrees de coneixement (10 ECTS)

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Simbologia en l’esfera social, política, econòmica 3 2n semestre Llic. Miquel Calsina i Buscà , Dr. Josep Rom + info
Simbologia i mística 1 2n semestre Dr. Xavier Melloni i Ribas + info
Simbologia i Psicologia 1 2n semestre Dr. Pedro Yscadar i Rojas + info
Simbologia i art 3 2n semestre Dr. Jaume Aymar + info
Simbologia i literatura 2 2n semestre Llic. Oriol Izquierdo i Llopis + info

Mòdul 4. Aplicació i aprofundiment (5 ECTS)

Asignatura ECTS Semestre Profesor
Rutes simbòliques 1 2n semestre Llic. Jorge Ariza + info
Treball de fi de Diploma 4 2n semestre Dr. Antoni Pou i Muntaner , Llic. Núria Caum i Aregay + info

 

Coordinadors acadèmics: Antoni Pou i Núria Caum

 

Professorat 

 

 • Llic. Jorge Ariza
 • Llic. Maria Arquer
 • Dr. Jaume Aymar
 • Dra. Rosa Boixareu
 • Dr. Antoni Bosch-Veciana
 • Llic. Miquel Calsina
 • Llic. Pilar Casals
 • Llic. Oriol Izquierdo
 • Dr. Xavier Marín
 • Dr. Xavier Melloni
 • Dr. Albert Moya
 • Dr. Jesús Oliver-Bonjoch
 • Dr. Antoni Pou
 • Dr. Josep Rom
 • Llic. Leire Sales
 • Llic. Pedro Yscadar

 

Metodologia i avaluació

 

El programa es desenvoluparà a través de sessions presencials i del treball realitzat mitjançant de la plataforma d’aprenentatge on-line de l’ISCREB.

 

L’avaluació serà continuada i comptarà amb una diversitat d’estratègies d’avaluació que s’especificaran en cada matèria en funció de la seva especificitat. Cada mòdul comptarà amb sessions presencials conduïdes pel professorat que emmarcaran el contingut que després es treballarà mitjançant la plataforma on-line emprant diverses estratègies d’avaluació. En concret, l’avaluació continuada de cada mòdul teòric es contempla amb aquestes proporcions:

 

 • Exercicis de comprensió i d’aplicació: 50%
 • Participació en el fòrum de diàleg: 20%
 • Elaboració d’una síntesi final: 30%

 

El segon mòdul comptarà amb la realització d’unes pràctiques que consistiran en visites a la Sagrada Família i a Montserrat a fi i de poder aplicar els continguts del curs en expressions concretes de la nostra cultura i que constitueixen el treball de síntesi final d’aquest mòdul.

 

El Diploma compta amb un treball de fi d’estudis mitjançant el qual l’alumnat mostra una aptitud real per a la recerca científica amb l’assumpció d’una metodologia rigorosa, una expressió lingüística precisa i l’haver assolit un coneixement aprofundit del tema tractat.

 

Per tal d’assolir el títol del Diploma i la qualificació final, cal que tots els mòduls estiguin aprovats. La nota final serà la mitjana proporcional de les qualificacions dels 4 mòduls, els tres mòduls teòrics (25 ECTS) i la del mòdul del Treball de fi de Diploma (5 ECTS).

 

Requisits d’accés

 

Es podrà accedir al Diploma d’especialista en simbolisme i mitologia amb el Grau en Humanitats, Grau en Ciències Religioses, així com tots aquells que posseeixin una titulació universitària prèvia de 240 crèdits.

Preu del Curs

Preu del Diploma (30 ECTS): 1500€

Assignatures soltes: 60€ per ECTS

Calendari acadèmic

S'oferirà el curs 2019-20

Matrícula

Del 2 de maig al 25 de setembre del 2019