Hem elaborat aquest llistat per resoldre els dubtes més comuns relacionats amb l’oferta d’estudis, l’accés, la matrícula, la relació amb altres ensenyaments.

 • Com i què s’estudia a l’ISCREB

  • Primer cicle: Batxillerat en Ciències Religioses (3 anys) - Modalitat presencial i virtual.
  • Segon cicle: Llicenciatura en Ciències Religioses (2 anys) - Modalitat presencial i virtual. Especialitats:
   • Diàleg Interreligiós Ecumènic i Cultural (presencial).
   • Teologia Bíblica (presencial).
   • Identitat Cristiana i Diàleg (virtual).
  • Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (conveni amb URL) - Modalitat  presencial i virtual.
  • Màster en autoconeixement, transformació emocional i cosmovisió espiritual - Modalitat presencial. 
  • Màster en Teologia Llatinoamericana. 
  • Diploma d'Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia - Modalitat virtual.
  • Estudis en Pensament Tomista. 
  • Cursos en Diàleg Interreligiós - Modalitat presencial i virtual. 
  • Cursos de formació permanent de mestres i professorat de religió - Modalitat virtual. 
  • Cursos en llengües clàssiques - Escola de llengües Clàssiques - Modalitat virtual.
  • Cursos per a l’obtenció de la DECA. Capaciten mestres i professors per a la docència de la Religió a Educació Infantil, Primària i Educació Secundària - Modalitat  virtual.
  • Curs de preparació per a la prova de més grans de 45 anys.
 • Horari secretaria

  • De dilluns a dijous d'11:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00 hores.
  • Divendres d'11:00 a 14:00 hores.
  • Juliol: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h.
 • Estudis presencials, lloc i horaris.

  Els estudis de la modalitat presencial tenen lloc a la seu de l’ISCREB, a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, c. Diputació, 231 (enllaç mapa) L’horari dels estudis presencial és de dilluns a divendres de 18.30 a 21.00 hores.

 • Puc fer els estudis presencialment i virtualment?

  Segons quins estudis trieu, els podreu cursar presencialment o virtualment o en ambdues modalitats, sempre complint els requisits que es demanen per a cada titulació.

 • Quins són els requisits d'accés per l'alumne ordinari?

  Cal haver superat el Batxillerat LOGSE / LOE, Cicles Formatius de Grau Superior, COU, Formació Professional de Segon Grau o estudis equivalents. No és necessària la selectivitat. En cas de no tenir els requisits d’admissió s’haurà d’aprovar la Prova d’Accés per a més grans de 25 anys, més grans de 40 o més de 45 anys.

 • Puc estudiar des de qualsevol lloc del món?

  Els alumnes residents fora del territori espanyol i Andorrà (siguin o no estrangers) s'han de matricular obligatòriament com a alumnes extraordinaris. Poden seguir el curs amb normalitat i amb les mateixes condicions que un alumne ordinari però no poden accedir a la titulació acadèmica oficial pel fet que aquesta, segons ordena la Conferència Episcopal Espanyola, només pot ser atorgada a residents o quasi residents en territori espanyol. El criteri de la Conferència Episcopal Espanyola és que els alumnes dels Instituts Superiors de Ciències Religioses amb seu a Espanya es restringeixen als que tinguin domicili o quasi domicili a aquest territori. Per aquest motiu convé deixar clar que els alumnes que no puguin complir aquests requisits, només podran cursar els estudis de Ciències Religioses com alumnes extraordinaris, la qual cosa significa que, en finalitzar els estudis, no obtindran una titulació oficial sinó un certificat que acreditarà les matèries cursades acompanyades de la qualificació corresponent.

 • Vull ser professor de religió, què he de cursar?

  Els estudis de la DECA, capaciten per a impartir classes de religió a primària/infantil o ESO i Batxillerat
  (Aquesta és una qüestió reglada pel Departament d’Ensenyament que demana els requisits  segons la titulació dels professors. Però també la CEE demana uns requisits per a la tramitació del títol DECA, segons sigui per primària/infantil o Secundària).

  Per la DECA de primària/infantil, han de tenir el títol de: Magisteri (en qualsevol especialitat) o equivalent.

  Han de cursar 24 ECTS:

  ECTS Assignatures Semestre
  6 La Bona notícia de Jesús (El missatge cristià) 1r
  6 Buscar a Déu avui (Religió, cultura i valors) 1r
  6 Viure segons l'Evangeli (L’església, els sagraments i la moral) 2n
  6 Pedagogia i Didàctica de la Religió a Primària 2n

  L’alumne sols podrà matricular-se de Viure segons l’Evangeli si abans ha aprovat La Bona notícia de Jesús.

  Per la DECA de secundària, els requisits varien, si provenen dels estudis eclesiàstics o llicenciatura civil o GRAU.

  En el primer cas, només han de cursar les tres assignatures pròpies de la DECA de secundària i l’assignatura de Psicologia de la Religió.

  En el segon cas, hauran de cursar tot el Batxillerat en ciències Religioses, més les tres assignatures de la DECA de secundària.

 • Com fer la matrícula?

  Hi ha dos períodes de matriculació, al setembre i al febrer de cada curs acadèmic. Els alumnes de modalitat presencial podran fer la seva matriculació, en els períodes fixats, tant a través de la nostra web (aquí enllaç amb calendari). Els alumnes de modalitat virtual, podran fer la matrícula des del formulari de la nostra web.

 • Quin preu té la matrícula?

  L’import de la matrícula depèn de la titulació a la qual es matriculi l’estudiant i del número d’ECTS al qual es vol matricular (enllaç a les taxes de la web). L’ISCREB ofereix diferents formes de pagament perquè la incorporació de l'estudiant a l’Institut sigui tan fàcil com sigui possible.

 • Documentació que he de portar per fer la matrícula com a alumne nou

  • Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE, passaport, etc. (din-A4).
  • Fotocòpia i original del certificat corresponent als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris (no són vàlides les paperetes ni els llibres d’escolaritat).
  • Fotografia mida carnet.
  • Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament.

  Mmés informació         

  Si ja ets alumne de l’ISCREB, i ja has portat documentació, no cal que la tornis a portar. Gràcies. 

  matricula't aquí

 • Els alumnes de la modalitat virtual, han de fer exàmens?

  No, els alumnes de virtual, no fan exàmens. Referent a l’avaluació, cal tenir en compte que el mètode de treball de l’ISCREB Virtual es basa en una avaluació continuada. Avaluació que es pot veure complementada amb un exercici de síntesi al final del semestre. El fet d’estar matriculat a l'ISCREB virtual suposa acceptar que l’assistència a totes les trobades presencials és obligatòria.

 • Trobades presencials

  Els alumnes de virtual han d’assistir obligatòriament a dues trobades presencials per semestre. Per tant, les trobades presencials són obligatòries. Es tracta de jornades en què els professors tenen l’ocasió de presentar les assignatures del curs als estudiants i parlar de tots els aspectes vinculats al seu funcionament, mètode de treball, sistema d’avaluació, etc. A més, les jornades presencials permeten treballar i aprofundir temes de caràcter transversal, crear espais de comunicació i fomentar el coneixement entre els membres de la comunitat de l’ISCREB virtual.

  Sempre que no es pugui venir a una trobada presencial, s’ha de fer un correu a secretaria_virtual@iscreb.org. En aquest correu s’ha d’explicar el motiu pel qual no es pot assistir i adjuntar la justificació pertinent que ho corrobori.  A partir d’aquí, la secretaria de l’ISCREB ja es posarà en contacte amb l'alumne per tal de comunicar-li si li queda justificada o no. En cas que li sigui justificada, li farem arribar un petit treball amb les indicacions necessàries i el termini de presentació. Un cop entregat i donat el vistiplau del treball per la Cap d’Estudis, la seva jornada presencial li quedarà justificada i resolta.

  Les trobades presencials a les quals no s’assisteix i no es justifiquin, quedaran pendents de recuperació. No es podrà tramitar la titulació amb trobades presencials pendents de recuperar. Per recuperar aquestes trobades pendents, hi ha establert un espai específic dintre de les quatre jornades marcades al calendari de cada curs acadèmic. Per tant, s’ha d’assistir en aquesta sessió de recuperació i fer la tasca que es demani.

  Per a més informació: Poseu-vos en contacte amb la nostra secretaria, secretaria@iscreb.org o truqueu-nos al 93 454 19 63. Si teniu preguntes específiques que no han estat cobertes en aquest document o si necessiteu ajuda addicional a l’hora de triar un programa d’estudi o de matricular-vos.

"Cal una lectura, una traducció i una interpretació constants dels signes dels temps, que són les formes de la presència de l’avui de Déu entre els homes i dones.

Lluís Duch