• Documentació

  Un cop s'ha formalitzat la matrícula (a secretaria o formulari via web), cal presentar la següent documentació:

  Documents escanejats, no fotografies.

  Alumnes matriculats al centre amb anterioritat:
  • Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament.
  Alumnes ordinaris de nou ingrés:
  • Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE, passaport etc
  • Fotocòpia del títol corresponent als estudis requerits per a l’admissió al centre (o el seu resguard).
  • Fotografia mida carnet
  • Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament.
  • Carta de compromís signada que trobareu a Documents Acadèmics (per als alumnes de virtual)
  Alumnes invitats de nou ingrés:
  • Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE, passaport etc
  • Fotocòpia del títol corresponent als estudis requerits per a l’admissió al centre (o el seu resguard).
  • Fotografia mida carnet
  • Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament.
  • Autorització del seu Institut de referència per matricular-se com alumne invitat a l’ISCREB.
  • Carta de compromís signada que trobareu a Documents Acadèmics (per als alumnes de virtual)

  Alumnes extraordinaris i oients de nou ingrés:

  • Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE, passaport etc
  • Fotografia mida carnet
  • Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament.
  • Carta de compromís signada que trobareu a Documents Acadèmics (per als alumnes de virtual)
  Baixa voluntària:

  Un cop formalitzada la matrícula, tot l’alumne que vulgui causar baixa, ho haurà de formalitzar per escrit a la secretaria de l’ISCREB. En cap cas es retornarà l’import de la matrícula ja abonada.

   

  Ingrés bancari:

  L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte de Santander: IBAN ES61 0075 0002 22 0604690125 per l’import total de la matrícula i enviar el resguard de pagament per correu electrònic a secretaria@iscreb.org

 • Taxes acadèmiques / Euros - Curs 2023-24

    Euros
  Taxes de matriculació (per semestre) 17
  Presencial  
  Batxillerat  
  Un crèdit ECTS ISCREB presencial Batxillerat (ordinari, invitat i extraordinari) 35
  Un crèdit ECTS ISCREB presencial Batxillerat (oient) 27
  Convocatòria extraordinària 3a i 4a (per assignatura) 39
  Llicenciatura i Màster  
  Un crèdit ECTS ISCREB presencial Llicenciatura i Màster (ordinari, invitat i extraordinari) 39
  Un crèdit ECTS ISCREB presencial Llicenciatura (oient) 32
  Convocatòria extraordinària 3a i 4a (per assignatura) 39
  Virtual  
  Batxillerat i DECA  
  Un crèdit ECTS ISCREB virtual Batxillerat i DECA (ordinari, invitat i extraordinari) 45
  Un crèdit ECTS Escola de llengües clàssiques (ELC) 60
  Llicenciatura i Màster  
  Un crèdit ECTS ISCREB virtual Llicenciatura i Màster (ordinari, invitat i extraordinari) 45

  Convalidacions i certificats

   
  Convalidacions (per assignatura) 29
  Certificat 27*
  Tesina  
  Inscripció de la tesina Llicenciatura /Màster 390
  Ampliació crèdits tesina 130
  Pròrroga tesina de Llicenciatura ISCREB presencial (2 ECTS) 78
  Pròrroga tesina de Llicenciatura ISCREB virtual (2 ECTS) 90
  Tramitació de títols  
  Drets del Títol Batxillerat eclesiàstic en Ciències Religioses 100

  Drets de títol de Batxillerat/Grau

  180
  Drets de Títol de Llicenciatura/Màster 230
  Conferencia Episcopal Espanyola (CEE) 30

   

  • * L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223 i enviar el resguard de pagament per correu electrònic a secretaria@iscreb.org
 • Beques i ajuts

  Ajut de l’Institut: Aquest ajut el poden demanar els alumnes que ho necessitin i que no puguin optar a la beca estatal. L’han de demanar durant el període de matrícula. Per a sol·licitar aquest ajut cal que l’alumne ompli el document o bé passi per la secretaria a recollir-lo.


  Per a demanar més informació podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria de l’ISCREB.

   

 • Pagament de la matrícula

  Pagament de l’import de la matrícula

  Els alumnes poden triar entre dos sistemes de pagament:

  • Ingrés bancari:

   L’alumne/a haurà de fer un ingrés al número de compte del Banc Santander: IBAN ES61 0075 0002 22 0604690125 per l’import total de la matrícula.

   Data límit de pagament

   Per al primer període de matrícula: 30 de septembre
   Per al segon període de matrícula: 17 de febrer

   Tot alumne que no hagi fet efectiu el pagament abans de la data establerta, serà donat de baixa a tots els efectes, entenent que no ha complert amb el compromís assumit a l’hora de formalitzar la matrícula.

  • Domiciliació bancària:

   Triant aquesta modalitat de pagament es pot demanar el fraccionament de l’import de la matrícula fins a tres terminis.
   Cal que en el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne/a ens faciliti el núm. De compte on voldrà que se li cobrin els rebuts.
   Els rebuts retornats s’hauran d’abonar en efectiu o en un ingrés bancari a la Secretaria durant el mes en curs amb un recàrrec de 4 euros. Si després de ser requerit per secretaria el pagament no es fa efectiu en el termini de 15 dies, l’alumne serà donat de baixa amb independència del nombre de fraccionaments que hagi pagat.

   En cas de repetir-se el procés de requeriment tres vegades, l’ISCREB no admetrà iniciar un quart procediment i l’alumne/a serà donat de baixa definitivament.

    

  Per a sol·licitar el fraccionament en més de tres terminis, consulteu amb Secretaria.

   

"Volem ser útils en la tasca de construir una comunitat cristiana més conscient, més madura, més evangelitzadora."