PERÍODES DE MATRICULACIÓ

 • La matrícula per als estudis presencials del curs 2024-25 s’obrirà del 3 al 22 de setembre de 2024 (per al primer semestre) i del 27 al 31 de febrer de 2025 (per al segon semestre).
 • La matrícula per als estudis virtuals del curs 2024-25 s’obrirà del 3 al 30 de setembre de 2024 (per al primer semestre) i de l'4 al 12 de febrer de 2025 (per al segon semestre).

L’alumne/a que ho desitgi podrà formalitzar la matrícula per als dos semestres al setembre, sempre tenint en compte el que s’estableix en l’apartat d’incompatibilitats i límit de crèdits matriculats.

Els alumnes de modalitat presencial podran formalitzar la matrícula a la secretaria del centre o bé mitjançant el formulari d’inscripció que trobaran a la pàgina web: www.iscreb.org. Els alumnes de la modalitat virtual han de fer la matrícula mitjançant el formulari d’inscripció que trobaran a la pàgina web: matricules.iscreb.org

Un cop finalitzats els períodes de matriculació establerts, ningú no serà admès com a alumne ordinari o extraordinari si no és per causa justificada. En aquest cas caldrà formalitzar la petició per escrit. Clausurat el període de matrícula, els alumnes poden, durant el termini d’una setmana, modificar la seva inscripció.

DOCUMENTACIÓ

Un cop s'ha formalitzat la matrícula (a secretaria o formulari via web), cal presentar la següent documentació (documents escanejats, no fotografies).

 • Alumnes matriculats al centre amb anterioritat:
  • Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament.

 

 • Alumnes ordinaris de nou ingrés:
  • Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE, passaport etc
  • Fotocòpia del títol corresponent als estudis requerits per a l’admissió al centre (o el seu resguard).
  • Fotografia mida carnet
  • Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament.
  • Carta de compromís signada que trobareu a Documents Acadèmics (per als alumnes de virtual)

 

Alumnes invitats de nou ingrés:

 • Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE, passaport etc
 • Fotocòpia del títol corresponent als estudis requerits per a l’admissió al centre (o el seu resguard).
 • Fotografia mida carnet
 • Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament.
 • Autorització del seu Institut de referència per matricular-se com alumne invitat a l’ISCREB.
 • Carta de compromís signada que trobareu a Documents Acadèmics (per als alumnes de virtual)

 

Alumnes extraordinaris i oients de nou ingrés:

 • Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE, passaport etc
 • Fotografia mida carnet
 • Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament.
 • Carta de compromís signada que trobareu a Documents Acadèmics (per als alumnes de virtual)

 

 • Baixa voluntària:
  • Un cop formalitzada la matrícula, tot l’alumne que vulgui causar baixa, ho haurà de formalitzar per escrit a la secretaria de l’ISCREB. En cap cas es retornarà l’import de la matrícula ja abonada.

INGRÉS BANCARI

L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte de Santander: 

IBAN ES61 0075 0002 22 0604690125 per l’import total de la matrícula.

L’objectiu prioritari és la formació, el fer-se preguntes i cercar respostes.