• Tipus i admissió d’alumnes

  Alumnes ordinaris

  Són aquells que es preparen per a les titulacions acadèmiques. Poden matricular-se d’algunes assignatures o bé de la totalitat de les matèries d’un curs amb els requisits exigits per la legislació civil.
  Cal haver superat el Batxillerat LOGSE, cicles formatius de grau superior, COU, Formació Professional de Segon Grau o estudis equivalents. No és necessària la selectivitat.
  En cas de no tenir els requisits d’admissió s’haurà d’aprovar la Prova d’Accés per a més grans de 25 anys, més grans de 40 o més de 45 anys.

  Alumnes invitats

  Són els qui volen cursar alguna assignatura i superar-ne l’examen, per a un eventual reconeixement d’aquesta en un altre institut o centre universitari, on tramitaran la titulació corresponent. En aquest cas, és necessari sol·licitar al seu institut de referència el permís per matricular-se com alumne invitat i presentar la seva autorització en el moment de fer la matrícula a l’ISCREB.

  Cal haver superat el Batxillerat LOGSE, cicles formatius de grau superior, COU, Formació Professional de Segon Grau o estudis equivalents. No és necessària la selectivitat.
  En cas de no tenir els requisits d’admissió s’haurà d’aprovar la Prova d’Accés per a més grans de 25 anys, més grans de 40 o més de 45 anys.

  Alumnes extraordinaris

  Són els qui no es preparen per a l’obtenció de titulacions acadèmiques, ni aspiren a la validesa civil dels seus estudis. Podran cursar totes les assignatures o bé només algunes. En acabar rebran una certificació dels exàmens que realitzin.
  Una assignatura cursada com a alumne/a extraordinari no es podrà fer servir mai per
  convalidar o reconèixer cap altra assignatura.

  Alumnes oients

  Són els qui es matriculen de totes o bé d’algunes assignatures, que poden ser de primer o segon cicle, sense passar les proves d’avaluació. En acabar el curs poden sol·licitar un certificat d’assistència.

  Alumnes residents fora del territori espanyol i Andorra (siguin o no estrangers)

  Aquests alumnes s’han de matricular obligatòriament com a alumnes extraordinaris. Poden seguir el curs amb normalitat i amb les mateixes condicions que unalumne ordinari però no poden tenir la titulació acadèmica oficial pel fet que aquesta,segons ordena la Conferència Episcopal Espanyola, només pot ser atorgada a residents o quasi residents en territori espanyol.

  El criteri de la Conferència Episcopal Espanyola és que els alumnes dels Instituts Superiors de Ciències Religioses amb seu a Espanya es restringeixen als que tinguin domicili o quasi domicili a aquest territori.

  Per aquest motiu, els alumnes que no puguin complir aquests requisits, només podran cursar els estudis de Ciències Religioses com alumnes extraordinaris, la qual cosa significa que, en finalitzar els estudis, no obtindran una titulació oficial sinó un certificat que acreditarà les matèries cursades acompanyades de la qualificació corresponent.

 • Prova d’accés a la universitat

  La Facultat de Teologia de Catalunya convoca les proves d’accés a la universitat de majors de 25, 40 i 45 anys que es realitzaran entre els mesos de maig i juny. La inscripció de les proves es durà a terme al mes d’abril.
   
  Per a més informació:
  Secretaria de la FTC
  Diputació, 231
  08007 Barcelona - Tel. 93 453 49 25
  E-mail: secretaria@edusantpacia.cat
   
  L’ISCREB ofereix un curs virtual per preparar la prova d’accés a la universitat per majors de 45 anys

L’objectiu prioritari és la formació, el fer-se preguntes i cercar respostes.