Temes de Teologia Bíblica II: Israel i l'Església, Poble de Déu en l'Església

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 2n
 • Justificació

  La nostra assignatura s’inclou en la temàtica de Teologia bíblica de llicenciatura. Sense oblidar la importància de la lectura acurada i de l’anàlisi exegètic del text, la matèria prendrà un caire més reflexiu i sistemàtic, abordant especialment la teologia i la pastoral que s’extreuen dels escrits bíblics i que necessiten ser actualitzats avui.

  El curs ofereix una lectura transversal de l'Escriptura a través de la categoria teològica "poble de Déu" concretada en les vicissituds del poble d'Israel i de l'Església primitiva.

 • Continguts

  PRIMER BLOC: ISRAEL, EL POBLE DE DÉU

  1.       Israel en la Torà

  1.1.        De clan familiar a poble escollit

  1.2.        L'Aliança del Sinaí com a fonament

  1.3.        Dels pactes de sobirania al Decàleg diví

  1.4.        El culte: aglutinant del poble i configurador de la comunitat

  1.5.        Els codis legislatius com a institucionalització social i religiosa

  1.6.       La rellevància de la mediació de Moisès i Aaron

  2.       Israel en els Profetes

  2.1.        Els cabdills del poble: Josuè, Jutges, Profetes i Reis

  2.2.        L'extermini dels altres pobles com apologia

  2.3.        Israel com a poble messiànic

  2.4.         De la fragmentació a la reunificació: Israel com a resta escollida, pobres de Iahvè, servent sofrent de Iahvè

  2.5.        Les noves Aliances: actualitzacions del compromís del Sinaí

  2.6.        Crítiques a l'exclusivisme nacional (Jonàs)

  3.       Israel en els Escrits

  3.1.        De l'assemblea litúrgica (Salms) als refranys populars (Proverbis)

  3.2.        La núvia estimada de Iahvè (Càntic dels Càntics)

  3.3.        Construcció social i religiosa de la identitat (Esdres i Nehemies)

  3.4.        Escrivint la Història del poble (1-2 Cròniques, Lamentacions)

  3.5.         Els herois del poble i la fidelitat a les tradicions (Ester, Judith, Tobit, Siràcida, 1-2Macabeus)

  4.       Israel en la literatura intertestamentària

  4.1.         La diversitat de grups dins els amples marges del judaisme (Flavi Josep)

  4.2.        El testament dels Dotze Patriarques

  4.3.        Les comunitats de terapeutes (Filó)

  4.4.        La comunitat escatològica de Qumran

  4.5.        Les comunitats gnosticistes

  4.6.         Israel com a poble de Déu amb dons i promeses irreversibles (Rm 11,29)

  SEGON BLOC: ESGLÉSIA, POBLE DE DÉU

  1.    Introducció a l’eclesiologia del Nou Testament

  1.1.        Concepte d’ekklesia

  1.2.        Diversitat de concepcions i d’experiències

  2.    L’Església en les cartes protopaulines

  2.1.        Reunits en Crist

  2.2.        Poble de Déu

  2.3.        La metàfora corporal

  2.4.        Església viva dels carismes

  2.5.        Imatges menors

  3.    L’Església en la comunitat mateuana (i en part, marcana)

  3.1.        L’evangeli eclesiològic

  3.2.        Església com a discipulatge

  3.3.        Corpus mixtum

  3.4.        Església com a fraternitat

  3.5.        Disposicions intracomunitàries

  3.6.        El paper de Pere

  3.7.        L’Emmanuel com a fonament

  4.    L’Església en la comunitat lucana

  4.1.        La comunitat de salvats

  4.2.        Església guiada per l’Esperit

  4.3.        La dimensió de la història

  4.4.        La missió

  4.5.        La comunió de béns

  4.6.        Els Dotze

  5.    L’Església en la comunitat joànnica

  5.1.        Una comunitat diversa

  5.2.        Església com l’Israel en plenitud

  5.3.        El coneixement

  5.4.        L’amor

  5.5.        La unitat com a segell trinitari

  6.    L’Església en les cartes deuteropaulines

  6.1.               Església com a tema central de les cartes

  6.2.               En relació al misteri

  6.3.               Cos de Crist

  6.4.               Unitat i diversitat

  6.5.               Imatge esponsal

  6.6.               L’estructura eclesiològica de les cartes pastorals

  7.    L’Església de l’Apocalipsi

  7.1.        Esglésies cridades a escoltar l’Esperit

  7.2.        La lluita contra el Mal

  7.3.        La dona vestida de sol

  7.4.        La Jerusalem Nova

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver superat correctament les assignatures bíbliques del Batxillerat en Ciències Religioses. Tenir aptituds bàsiques per analitzar exegèticament un text bíblic.

 • Metodologia i avaluació


  PRIMER BLOC: ISRAEL, EL POBLE DE DÉU:

  La metodologia tindrà dos moments:

  1.    Presentar quinzenalment una síntesi que cohesioni cada capítol del temari amb les anàlisis de textos bíblics proposades pel professor. Les anàlisis de textos giraran fonamentalment al voltant de dues preguntes: 1. Característiques de la categoria "poble de Déu" en el relat. 2. Justificació d'aquestes característiques.

  2.    Debat amb l’alumne dels 4 treballs presentats.

  -       Activitat a l’aula virtual (debat amb l’alumne) 20%

  -       Assistència les jornades presencials:  5%

  -       Estudi i elaboració de treballs: 75%

   

  SEGON BLOC: ESGLÉSIA, POBLE DE DÉU

   

  La metodologia és senzilla, perquè es fonamenta sobretot en els treballs analítics i reflexius de cada tema, i en la participació a través de fòrums o debats.

  Cada tema posseirà una part de lectura dels apunts i altres escrits que s’aniran indicant. A més, cada tema demanarà un treball on s’exposarà un comentari de text i una reflexió personal i actualitzada sobre el seu contingut. La distribució de temps de dedicació és la següent:

  -       Activitat a l’aula virtual (participació als fòrums) 10%

  -       Assistència les jornades presencials:  5%

  -       Estudi i elaboració de treballs: 85%

  AVALUACIÓ

  La nota final de la matèria serà la mitjana de les notes de cada bloc. És precís haver aprovat cada bloc per tal de fer-la.

  PRIMER BLOC: ISRAEL, EL POBLE DE DÉU

  -      Les anàlisis de textos i les síntesis de cada capítol compta un 80%

  -      El debat sobre les anàlisis de textos i les síntesis compta un 20%

   

  SEGON BLOC: ESGLÉSIA, POBLE DE DÉU

  -          La participació activa en l’assignatura, a través de fòrums, debats, xats, entrega de treballs, etc. compta un 15%.

  -          Els treballs de les diverses unitats comptabilitzen un 85%.

   

  Criteris d’avaluació:

  -          Es tindrà en compte l’assistència a les classes presencials i la participació en l’assignatura a través de fòrums, etc.

  -          Es tindrà en compte la puntualitat en l’entrega del treball.

  -          Es valorarà tant el coneixement teòric com la comprensió dels textos evangèlics.

  -          S’avaluaran tant l’objectivitat en els comentaris, com la capacitat crítica i reflexiva de l’alumne.

  -          Es tindrà en compte la bona presentació i la claredat dels treballs escrits.

  -          Es tindrà en compte el creixement progressiu de l’alumne en relació a la matèria.

 • Competències i objectius
  •     Tenir un bon domini d’un camp d’especialització de la seva disciplina a nivell avançat. Estar familiaritzat amb les darreres teories, interpretacions, mètodes i tècniques.
  •     Ser capaç de seguir i interpretar críticament els darrers avanços en la teoria i en la pràctica
  •     Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-los.
  •     Mostrar originalitat i creativitat respecte a l’ús de la seva disciplina
  •     Aprofundir en els continguts propis del Batxillerat, àmbit Bíblia.
  •     Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
  •     Contrastar i avaluar de forma continuada els coneixements adquirits en aquest àmbit com a fonament de la teologia.
  •     Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües bíbliques.
  •     Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
  •     Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
  •     Participar en les noves aportacions fetes en món bíblic.món bíblic.


  OBJECTIUS

  •     Fonamentar la dimensió comunitària de la Revelació divina en la Sagrada Escriptura.
  •     Connectar teològicament Israel amb l'Església a través de la categoria teològica "Poble de Déu".
  •     Descobrir la pluralitat de continguts teològics associats a l'Israel de Déu i a l'Església de Déu, segons temps i lloc.
 • Bibliografia

  - Bíblia amb anotacions

  - Diccionaris bíblics i teològics actuals

  - Programa informàtic Bible Works o Bible Parser

  - W. Kasper, Diccionario enciclopédico de exégesis y teología bíblica (2 tomos), Barcelona: Herder 2011.

  PRIMER BLOC: ISRAEL, EL POBLE DE DÉU:

  - E. Jenni-C. Westermann, Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento (2 vols), Madrid: Cristiandad, 1978 i 1985.

  - G. J. Botterweck- H. Ringgren- H. J. Fabry, Theological Dictionary of the Old Testament (15 vols), Grand Rapids: Eerdmans 1974-2006.

  SEGON BLOC: ESGLÉSIA, POBLE DE DÉU

  Nou Testament grec-llatí-català, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unides 1995.

  J.-N. Aletti, Eclesiología de las cartas de san Pablo (Estudios Bíblicos 40), Estella: Verbo Divino 2010.        

  J. Gnilka, Teología del Nuevo Testamento (Biblioteca de Ciencias bíblicas y orientales 3), Madrid: Trotta 1998.

  J. Roloff, Die Kirche im Neuen Testament (Grundrisse zum Neuen Testament 10), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1993.