Religions Africanes Tradicionals i Afroamericanes

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 2n
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  En el marc del Màster en Diàleg Interreligiós ecumènic i cultural, l’estudi de les religions afroamericanes esdevé un aspecte ineludible. Aquestes religions, així com les societats que les han vist néixer són el producte de les aportacions de diferents universos culturals (europeu, africà i dels pobles originaris americans) i de diverses tradicions religioses (cristianisme, religions originàries americanes i tradicionals africanes), originant avui en dia, realitats noves en contínua transformació.

 • Continguts

  1. La Tracta atlàntica i l’esclavatge a Amèrica Llatina. La societat de plantació i el comerç triangular.
  2. El procés de gènesi de les religions afroamericanes a l’Amèrica colonial. Cuba, Brasil i Haití.
  3. Fenomenologia de les religions afroamericanes. El vudú haitià.
  4. Aspectes màgics de les religions afroamericanes. Medecina i religió a Afroamèrica.
  5. Són les religions afroamericanes vertaderes religions?
  6. Les religions afroamericanes en el context de la Teologia de les religions.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Donat que les religions afroamericanes són poc conegudes al nostre país, si no és pel seu aspecte més negatiu i morbós, per aquesta assignatura no es necessiten coneixements previs ni altres requisits que l’haver cursat el primer semestre del màster i l’haver fet abans l’assignatura de Religions africanes.

 • Metodologia i avaluació

  Dels 5 ECTS que disposem a l’assignatura de Religions afroamericanes hi ha

  Hores presencials:
  26% de classes magistrals: exposició de la matèria per part del professor amb l’ajuda del projector d’imatges, mapes, etc.
  10% de tutories individuals i col·lectives: debats, taules rodones, cinefòrum (documentals).
  4% d’examen: com l’examen serà un treball, aquesta 1,5 hora serà aprofitada per fer una posada en comú de les conclusions dels treballs realitzats.

  Hores d’estudi de l’alumne:
  34% d’estudi personal.
  20% de preparació de les tutories.
  6% de preparació d’examen.

  Per aprovar és obligatòria l’assistència a classe (mínim 80% de les sessions).
  La realització d’un treball individual (70% de la nota final).
  Participació a la classe durant les hores de tutories col·lectives (30% de la nota final).

 • Competències i objectius

  a) Competències transversals o genèriques
  1. Capacitat d’anàlisi i síntesi
  2. Comunicació oral i escrita
  3. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
  4. Habilitats d’investigació
  5. Coneixement de cultures i costums d’altres països

  b) Competències específiques del Màster en Diàleg Religiós, Ecumènic i cultural
  1. Explicitar la pertinença per a l’actual conjuntura cultural del coneixement i del reconeixement de les principals tradicions espirituals de la humanitat.
  2. Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...
  3. Fonamentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.
  4. Identificar i interpretar els diferents models epistemològics proposats per les Ciències de la - Religió i la Teologia a les diferents tradicions espirituals.
  5. Analitzar la coimplicació entre Teologia de les Religions i Teologia del Diàleg Interreligiós.
  6. Avaluar les societats contemporànies a partir dels models proposats per les Ciències de la Religió.

  Coneixements:
  1. l’estudiant serà capaç d’entendre les bases històriques que han portat a la formació de les societats afroamericanes.
  2. l’estudiant serà capaç de discriminar críticament la informació que li arribi sobre les religions afroamericanes.
  3. l’estudiant serà capaç d’entendre globalment les realitats que composen les religions afroamericanes on de vegades s’ajunten camps semàntics que a la nostra societat són independents.


  Habilitats:
  1. l’estudiant serà capaç d’explicar els diferents conceptes clau de les religions afroamericanes.
  2. l’estudiant serà capaç de buscar informació de qualitat entorn les societats afroamericanes.


  Valors o actituds:
  1. l’estudiant serà capaç de tenir una actitud de respecte envers les religions afroamericanes.

Invitats/es